Back to the menu
1882-04-18
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1882-04-18
Author: Jacobsen, Carl
Recipient: Jacobsen, Jacob Christian
Keywords: Family feud; Carlsberg; Ny Carlsberg;
Comments: Draft to a letter about the destruction of Carls garden.
Transcription:
Emneord: Familiestrid; Carlsberg; Ny Carlsberg;
Attachments: 1882-04-18 Kladde til brev til JCJ.pdf
Kommentarer: Om havens ødelæggelse:
Transskribering:
Ny Carlsberg 18-4-82
 
Jeg modtog i dag Meddelelse at Udgravningen til de nye Kjældere skulde begynde og paa en saadan Maade at min Haves Ødelæggelse derved er bleven en Kjendsgerning.
Jeg anseer det for min Pligt i den Anledning, at fremsætte 2 Bemærkninger, som jeg dog ikke gjerne vil lade passere vore Advocater, og som jeg derfor stiller som en directe Henvendelse, og da det formentlig bliver den sidste Du i dette Liv modtager fra mig vil Du maaske finde Tid til at læse dem.
Den første Bemærkning, angaaer kun mig selv; Jeg finder det
s. 2
forunderligt, at Du der tilforn har lagt saamegen Vægt paa Exemplets Magt ved at ødelægge min Have giver et Exempel paa hvormegen Betydning, Du anseer en Haves Plan at have, da Du dog ved Dit Testamente har lagt Din Haves Skjæbne og Dit Hjems Hygge for en saa stor Deel i min Haand.
Derfor forundrer det mig endnu at Du ikke foretrak at lade mit Hjem ubeskaaret for mig og beholde Dit eget ubeskaaret for Carlsbergfondet
__________
 
Den anden Betragtning angaaer nærmest Dig
s. 3
Da jeg for to Aar siden vilde anlægge min Have, spurgte jeg Dig udtrykkeligt om jeg maatte medtage den Grund til Haven, som ikke tilhørte mig, som jeg kun havde i Leie; dertil svarede Du ikke blot ja men opfordrede mig endog til at tage saameget af Fru Halberstads Have ind som jeg vilde.
Da Du selv er havekyndig og veed at en Haves Plan er ligesaavel er et Hele som en Bygning og at en Have ikke anlægges for et Aar eller to, var Dit Ord mig nok og idet jeg stolede paa at Du ikke brød Dit Ord lagde jeg ikke Vægt paa at faae den Kjøbecontract underskreven og stemplet, som laae hos M. Lunn og som ikke var bleven stemplet og
s. 4
underskreven af den Grund at den jo efter Dit Udsagn ikke behøvede det, da jeg jo nu havde faaet Grunden sikkret ved Leien.
Da Din Hukommelse har lidt en Deel i de senere Aar er det muligt at Du ikke erindrer noie hvad Du har sagt eller tænkt, derfor har jeg meent at burde minde Dig om dette, da Du ved at bryde min Haves Hegn bryder Dit Ord.
 
Din ærbødige

Carl Jacobsen
Archive Reference: FA 2-016-00126