Back to the menu
1876-09-25
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1876-09-25
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab
Keywords: Royal Danish Academy of Sciences and Letters; The Carlsberg Foundation; philanthropy
Comments: The deed of gift and the address to J. N. Madvig and The Royal Danish Academy of Sciences and Letters.
Transcription:
Emneord: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab; Carlsbergfondet; filantropi;
Attachments: 1876-09-25 Gavebrevet om Carlsbergfondets oprettelse sendt til KDVS.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsens gavebrev og henvendelsen til J. N. Madvig og Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.
Transskribering:

Til
Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Efterhaanden som der ved Naturvidenskabernes bestræbelser bibringes de Industridrivende flere Kundskaber og en bedre Indsigt i Naturlovene, voxer Erkjendelsen af disse Kundskabers Uundværlighed og dermed Trangen til at udvide den, navnlig i de specielle Retninger, som have særlig Betydning for den enkelte Industrigreen.
Da det imidlertid ikke kan fordres eller ventes af de ved de offentlige Læreanstalters ansatte Videnskabsmænd, at de i videre Omfang kunne eller skulle fordÿbe sig i Undersögelser af de mangfoldige Enkeltheder, hvorom de forskjellige Industrigrene, hver for sit vedkommende, önske Oplÿsning, har man i den senere Tid i flere Lande begÿndt at oprette særegne Laboratorier eller saakaldte Forsögsstationer, beregnede paa at forskaffe den vedkommende Industri fÿldigere Kundskaber og en dÿberegaaende Indsigt.-
Disse Instituter have ganske vist, ogsaa for brÿggeriets Vedkommende, gjort ikke liden Nÿtte, men de lade dog i Regelen meget tilbage at önske. De lide nemlig næsten alle af den mangel, at deres Tilværelse er usikker og kun kan betragtes som noget Forbigaaende, hvilket medförer hÿppig Vexlen af de dermed beskjæftigede Videnskabsmænd, hvormed disses forberedende Studier og Arbeider gaae tabte, för de have kunnet bære Frugt. Som oftest er slige Instituters Opgave desuden stillet altfor begrændset, saa at de ikke give Leilighed til ÿderligere at udvikle sig, ja, neppe til at bevare den almindelige, videnskabelige Dÿgtighed, som der udfordres til deres Ledelse, og, omvendt, omfatter Opgaverne undertiden formeget Andet, f. Ex. En meget elementair Underviisning – som i de saakaldte ”Brauschulen – der ikke lader Tid og Ro tilovers til sand videnskabelig Forskning, ei at tale om at hÿppigt Paahæng af reent industriel Virksomhed, med Analÿser efter Bestilling, Attesters Udstedelse o. desl.

s. 2

Ledet af foranförte Betragtninger har jeg i Forbindelse med mit Brÿggeri Carlsberg oprettet et Laboratorium betsemt til chemiske og phÿsiologiske Undersögelser og Studier i de Retninger af Naturvidenskaberne, som have særlig Betÿdning for Maltnings– Brÿgnings- og Gjærings – Processerne, med det Formaal ikke alene at give Brÿggeri-Techniken det daglige Bröd, men tillige at give de dér Beskjæftigede Videnskabsdÿrkere Anledning og Midler til at uddanne sig og virke som Specialister i de Retninger, hvortil Brÿggeri-Operationerne og de Phænomener, som disse frembÿde, give særlig Leilighed og Opfordring.-
Til at forestaae Arbeiderne i dette Laboratorium har jeg engageret Chemikeren Hr Cand. polyt. Kjeldahl og Physiologen Hr Cand. med R. Pedersen. Senere vil der blive ansat Assistenter, som kunne staae Forstanderen bi, deels ved de Rækker af Observationer og Analÿser, som nærmest blive at foretage i Technikens Interesse, deels ved de reent vidensabelige Laboratoriearbeider. Disse Assistenter ville saaledes faae Leilighed til, alt efter deres Anlæg og indre Kald, at uddanne sig til Kÿndige Technikere eller til videnskabelige Forskere..-
Derimod har jeg meent at Lanboratoriet ikke bör gjöres til en Læreanstalt for Elever.

Da et saadant, for specialstudier beregnet Institut imidlertid kun kan trives, naar det bæres af den Aand og gjennemtrænges af det Lÿs, som udgaaer fra Videnskaberne i det Hele, og da dette Lÿs hos mig har været en kilde til Lÿkke og Velvære, ligger det mig paa Hjerte, som et Afdrag paa min Gjæld, ogsaa at ÿde et Bidrag til Videnskabernes Fremme i Almindelighed, navnlig i de Retninger, hvori det forekommer mig, at Staten ikke hidtil har anvendt og til hvilke den vel heller ikke i Fremtiden vil kunne afsee alle de fornödne Midler.

s. 3

Jeg sigter hermed til: midlertidige Honorarer for ÿngre Videnskabsmænd, hvis Begavelse og indre Kald gjöre dem særligt skikkede til senere at ansættes som Docenter; ligeledes til Honorarer eller Gager for Mænd, som ere fortrinligt udrustede til videnskabelig Forskning og Forfattervirksomhed og som helst maatte kunne offre hele deres Kraft dertil, uden at hindres af Lærervirksomhed eller anden Embeds; Fremdeles til Reisestipendier for ældre Videnskabsmænd, som enten paa gjentagne, kortere Besög i Udlandet eller paa længere Reiser kunne höste et for den danske Videnskabelighed frugtbringende Udbÿtte; og endvidere til at fremme forskjellige videnskabelige Arbeider, saasom Undersögelser og besvarelser af Spörgsmaal, hvis Lösning til en given Tid er magtpaaliggende, osv.
Med dette udvidede Formaal for Øie har jeg idag stiftet et Fond under Navn af Carlsberg Fondet -hvortil jeg har skjænket en Prioritet i min Eiendom Carlsberg (det oprindelige saakaldte Gl. Carlsberg paa 1 Million Kroner, som skal forrentes med 5% P A, dog saaledes, at den fulde Renteÿdelse först indtræder ved min og Hustrues Död, og at der, saalænge nogen af os er ilive, ikkun erlægges en aarlig Rente af 2 pCt. Indtil videre vil Fondet saaledes kun erholde en aarlig Indtægt af 20,000 Kroner til de ovennævnte Formaals Fremme og först efter min og min Kones Död komme til at disponere over det fulde Rentebelöb af 50,000 Kroner.-

For at en saadan Stiftelse imidlertid skal kunne virke efter sin Bestemmelse i Nutid og i Fremtid, maa der sikkres den en vedvarende Bestÿrelse af Mænd med videnskabelig Indsigt og Dÿgtighed, i hvilken Henseende Tanken med Nödvendighed maa fæste sig paa det Samfund, hvori den danske Videnskabelighed hidtil har fundet og sikkert altid vil finde sine ÿpperste Repræsentanter, og som hos os er den eneste Institution, der er saa heldig at staae uafhængig af alle fremmede, uvidenskabelige Hensÿn og Indflÿdelser, nemlig Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.-
Til dette Höitagtede Selskab tillader jeg mig derfor at henvende mig med Bön om, at det, ved at vælge nogle Mænd af sin Midte til at vaage over den nævnte Stiftelse og til at lede dens Virksomhed, vil sikkre dens Bestaaen nu og i kommende Tider og sörge for at den altid kan virke til gavn for Videnskaben og til Ære for Danmark.-

For at sætte Selskabet istand til at danne sig en tÿdeligere Forestilling om den nævnte Stiftelses Beskaffenhed og om Planen for dens Virksomhed, vedlægger jeg Udkastet til Fondets Statuter, som tildeels ere affatede efter Samraad med Herr Etatsraad Steenstrup og Professor Barfoed, hvis Velvillie og Interesse for Sagen jeg ikke nok kan paaskjönne.

I Haab om at dette mit Foretagende maa vinde det ærede Selskabs Bifald og at det vil skjænke det nÿe Institut den for dets Existens og Fremgangsmaade uundværlige Understöttelse, hvorom jeg hermed andrager, tegner jeg mig

 

med Höiagtelse og Ærbödighed

J. C. Jacobsen
Brÿgger

Carlsberg d 25 September
1876

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive Reference: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs arkiv