Back to the menu
1881-02-26
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1881-02-26
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient:
Keywords: Barley;
Comments: Review of Grönlunds article in Nationaltidende 26/2 1881.
Transcription:
Emneord: Byg;
Attachments: 1881-02-26 J. C. Jacobsen, notater til Grønlunds afh. FA 02-003-00011.pdf
Kommentarer: Anmeldelse af Grönlunds artikel i Nationaltidende fra 26/2 1881.
Transskribering:


Grönlund i Nationaltidende 26/2 - 81

1st Spalte "Hans talrige Undersögelser have fört til det Resultat at der ingen Forandring foregaaer" etc.
2den Spalte. hans Præparater for Carl "ikke beregnede paa at bevise Noget, hvortil der var for faa Korn" (nemlig 26)
do. J. har overskaaret "100, ja undertiden 2 à 400".
do. hans egne Pröver (1876-77) vare foretagne saa omhyggeligt og upartiske som muligt.
do. En Overdrivelse. han Siger, at de indhentede Oplÿsninger stille Frederiksens' Pröver i det rette Lÿs, og at de aldeles ikke bevise osv.
do En rigtig Udvikling af den Regel, at alle andre Betingelser maae være lige, naar man skal dömme om enkelt Betingelses Betÿdning.
3die Sp, dette er glemt og ikke mindst ved Bedömmelsen af Frederiksens Pröver. ??
" Berigtigelse om Lerchenborg Pröverne. Alle (?) Angivelserne ere aldeles urigtige. Sandheden er at Angivelserne om de 3 förste Pröver ere aldeles rigtige, hvorunder den 4de ikke er avlet under samme Forhold og fölgelig Intet beviser.
Grönlund paastaaer dog at de (alle) ere aldeles ubrugelige ?
Han har fundet at no 2 og 3 ere eens, men han forbigaaer i Taushed min Analÿse, som kun viser ringe Forskjel mellem 2 og 3

s. 2

B. Lerchenfeldt. Kataloget er rigtigt.Grönlunds Analÿser vise mest Meel i No 1 iövrigt kun liden Forskjel.
Min Analÿse, som Grönlund ikke citerer viser kun en jevn ikke stor Fremgang i Meel men en betÿdelig Afgang i Glas.-
Han mener at Forandringen baade i hans og i min Analÿse kunne være tilfældige. Man kan derfor ikke drage nogen Slutning deraf. Men han ender med at sige at Alle Pröverne tale imod Modenhedstheorien.
At hans 2den Analÿse i Januar i det hele viser mere Meel og mindre Glas end den 1ste tilskriver han at Pröverne vare blevne lidt NB fugtige.-
. Frederiksdal. Kataloget væsenlig rigtigt dog er der Forskjel mellem Gjödningen til 1-2 og 3-4.-
Grönlund finder i 2 Analÿser c 100. flest melede i no 1, hvilket han ikke kan forklare og i den förste Analÿse af No 2 meget faa melede, da han "vist maa have været uheldig ved at gribe forholdviis for mange Glas Korn". "At jeg har fundet flere Meel i no 4 end i No 1 er ham en Gaade". Han afviser paa det bestemteste enhver Tvivl om hans Undersögelses Rigtighed, de kunde ikke være mere omhÿggelige end saaledes, som han har foretaget dem

s. 3

NB Ogsaa her viser Grönlunds sidste Analÿse i Febr flere Meel og færre Glas end i Novbr.
D. Pröver sendte directe til Grönlund fra Eieren af Lillekjöbelöa
Grönlunds Analÿse vise en Forögelse af Meel fra 30-60 og Nedgang i Glas fra 38-12.
Min Analÿse (kun 1x100) viser ligeledes Meel fra 23-70 og Glas fra 38-13.
E. som jeg ikke har analÿseret, fordi Pröverne vare fra forskjellige Marker, med forskjellig Forfrugt.
Grönlund har alligevel analÿseret den 2 Gange og begge Gange fundet No 2 c 4 à 5 Gange saa riig paa Meel som No 1, 3 og 4.!!

NB Glaskornene ere i Febr kun halv saa talrige som i Novbr.
F. Rosendal. Kataloget nogenlunde paalideligt. Grönlund har 2 Analÿser Novbr. Febr. som stemme temmelig godt med mine og vise en utvivlsomt störr Melethed i no 4 end i No 3
G. Kataloget rigtigt
Grönlunds Analÿser i Novbr og Febr vise en jevn Aftagen i Melethed og en betÿdelig Forögelse af Glas, ligeledes jevnt stigende.
mine Analÿser vise det omvendte Resultat

s. 4

H. har jeg ikke analÿseret fordi Kataloget angav forskjellige Gjödningsforhold hvilket Grönlund paastaaer er en Feiltagelse.
Grönlund har i 2 Analÿser fundet at den 1ste Pröve er den mest melede og den 3die den mindst melede!!

Uagtet jeg ikke har analÿseret den tilföier !! Grönlund dog som sædvanlig "Dr J's Pröver viste Skalaen".
J. Kataloget væsenlig rigtigt. Men Eieren antager at der er lidt Forskjel i Jordbunden.
Grönlunds ene Analÿse i Novbr viser en jevn og god Stigen i Melethed. Mine 2 Analÿser ligeledes men noget större Stigen.
L. Grönlund forkaster samtlige Pröver, fordi der er det utrolige Spring fra No 3 til 4. Han har kun foretaget 1 Analÿse, saaledes

1. 14 Meel 27 halv Meel 59 Glas
2. 2 - 27 - 71 -
3. 7 - 12 - 81 -
4. 60 - 30 - 10 -

Grönlund har vist været "meget uheldig og forholdsviis grebet for mange Glas Korn" i og 3.
Hans Resultat er at flere Pröver ere ubrugelige nogle vise en Aftagen af Meel nogle derimod en Tiltagen, men det kan jo hidröre fra Jordbundsforskjellighed.
Archive Reference: FA 01-003-00011