Back to the menu
1872-04-18
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1872-04-18
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Politidirektøren i København
Keywords: Botanical Garden; strike;
Comments: A letter to the chief of police concerning the strike among the masons in Copenhagen.
Transcription:
Emneord: Botanisk Have; strejke;
Attachments: 1872-04-18 Brev fra J. C. Jacobsen til Politidirektøren vedr. Botanisk Have. CM 85,1983.pdf
Kommentarer: Brev til politidirektøren om strejken blandt murerne i København. En del murere føler sig truede af deres kolleger.
Transskribering:
Til Politidirektøren i Kjöbenhavn
Af medfölgende Svarskrivelse fra Entrepreneuren for Muurarbeidet ved Ny Botanisk Haves Væxthuse, Hr Muurmester Beckmann, fremgaaer det at Grunden til at dette Arbeide ikke kan komme i Gang alene ligger i den Frÿgt, som den Deel af Muursvendene som har gjort Strike, indgÿder de fredelige Svende, som gjerne ville arbeide, men ikke tör, fordi de af Erfaring vide at de ville blive straffede derfor af Deltagerne i Striken ikke alene ved alle Slags Forfölgelser, selv paa offentlig Gade, men endog ved corporlig Mishandling.-
Denne Oplÿsning er vistnok kun en nÿ Bekræftelse paa mange lignende, som i disse Dage sikkert maa være komne til Politiets Kundskab og jeg tvivler derfor ikke paa, at Politiet har taget tilstrækkelige Forholdsregler til at gjöre Ende paa dette Brud paa den personlige Sikkerhed og Frihed. Da jeg imidlertid ikke har nogen Kundskab om hvilke Skridt Politiet i denne Henseende har foretaget, tillader jeg mig hermed som Formand i Botanisk Haves Bygningscomitee at andrage paa at Politiet snarest muligt vil drage Omsorg for at de fredelige og til Arbeide villige Muursvende faae en Forvisning om at de ville blive fuldkommen sikkrede mod Overlast af deres ildesindede Kammerater.
Uden en saadan Beskyttelse fra Politiets Side vil den nuværende lovlöse Tilstand, som fra Dag
s. 2
til Dag er bleven forværret, sikkert antage endnu större Dimensioner, hvoraf Fölgen bl.A. vil blive, at det ovennævnte, for det Offentlige vigtige og paatrængende Arbeide vil lide en Forsinkelse som medförer uerstattelige Tab og at en Mængde flittige og brave Arbeidere med deres Familier ville blive ödelagte ved deres dem paatvungne Uvirksomhed.
Skulde Politiet mod Formodning ikke (se, red.cg) sig istand til at skaffe disse Folk den fornödne Sikkerhed for at de ville blive tilstrækkeligt beskÿttede, vil det for Botanisk Haves Vedkommende blive nödvendigt an man selv uden Ophold organiserer en Sikkerhedsmagt, som kan beskytte Arbeiderne saavel paa Byggepladsen, som paa Veien til Deres Hjem.
Da denne Sag er af stor Betÿdning for den offentlige Sikkerhed og Orden, anseer jeg det for min Pligt, at tilstille Justitsministeriet en Gjenpart af denne Skrivelse med Andragende om at Ministeriet fra sin Side vil foretage det Fornödne.-
Ærbödigst J. C. Jacobsen
Formand i Botanisk Haves
Bygningscomitee
 
Kjöbenhavn d 18 April 1872
 
Archive Reference: CM 85/1983