Back to the menu
1876-12-01
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1876-12-01
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Madvig, Johan Nicolai
Keywords: Salary; Carlsberg Foundation
Comments: About the accountants salary
Transcription:
Emneord: Løn; Carlsbergfondet
Attachments: 1876-12-01 brev til Madvig som formand for Carlsbergfondet.pdf
Kommentarer: Om regnskabsførerens løn.
Transskribering:
Höivelbaarne
Herr Konferentsraad Madvig
Formand i Directionen for Carlsberg Fondet:
Til den Meddelelse, som De vil modtage fra Laboratoriebestyrelsen angaaende Budgettet , m.m. tillader jeg mig at föie nogle Forslag om Ordningen af Kasse og Regnskabsvæsenet.
Dette har hidtil været saaledes ordnet, at alle Regninger, der vedkom Laboratoriets Drift, bleve attesterede af den Forstander, som havde modtaget de reqvirerede Gjenstande, og anviste til Udbetaling af Reqvirenten (en af Bryggeriets Bestyrere) hvorpaa Regningen blev betalt af Bryggeriets Kasserer og indfört paa Laboratoriets Conto i Bögerne.
Denne Fremgangsmaade er ogsaa indtil videre fulgt hos Carlsberg Fondet efter dettes Oprettelse og sÿnes saa hensigtsmæssig, at jeg vil foreslaae, at den fremdeles fölges, saalænge den findes tilfredsstillende.
Da Brÿggeriets Kasserer og Bogholder, Hr Cand mag Bang, ikke derved faaer anden Forögelse i sit hidtil
s. 2
havte Arbeide end at indföie Indtægter og Udgifter i en særegen Regnskabsbog for Carlsberg Fondet, er det kun paa Grund af Statuternes udtrÿkkelige Bestemmelse om at Regnskabsföreren skal være lönnet, at jeg maa foreslaae at der tillægges ham et Honorar, som vil være meget rigeligt i Forhold til Arbeidet, naar det ansættes til 100 Kroner aarligt.
Dette eventuelle Honorar maa formentlig henregnes til "Administrationsudgifter" som iövrigt kun vil omfatte Honorarer til Directionens Medlemmer, da de 2 Tilforordnede - Hr Brÿgger Kogsbölle og jeg - ikke ville faae mere Arbeide end de hidtil have havt i Forhold til Laboratoriet og derfor ikke önske at oppebære noget Honorar.-
Regnskabsaaret vilde det vel være correctest at regne fra 25 Septbr, men det vil være bequemmest at regne det fra 1ste October, hvilket jeg derfor tillader mig at foreslaae.-
Da den förste Rentebetaling i Henhold til Statuterne först skal finde Sted d 25 Marts 1877 er der for det löbende Halvaar, ligesom tidligere, givet et Tilskud af Brÿggeriets Kasse, som er crediteret Carlsberg Fondet med 10,000 Kroner.-
 
Med Höiagtelse ærbödigst
J. C. Jacobsen
 
Carlsberg d 1ste December 1876.
Archive Reference: Carlsbergfondets arkiv