Back to the menu
1877-04-19
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1877-04-19
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Komiteen for Gjenopførelsen af Frederiksborg Slot
Keywords: Frederiksborg Castle; philanthropy; historical painting; museum of national history;
Comments: Gift of Kr. 200.000 for Frederiksborg Castle
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; nationalhistorisk museum; filantropi; historiemaleri
Attachments: 1877-04-19 til Komiteen for Gjenopførelsen.pdf
Kommentarer: Tilbud om 200.000 kr. til indretning af Frederiksborg Slot som nationalhistorisk museum
Transskribering:
Gjenpart

Til
Komiteen for Gjenopförelsen af
Frederiksborg Slot.
 
Enhver, som omfatter Frederiksborg Slot med Interesse, vil vistnok ofte have dvælet ved Spörgsmaalet om hvad der videre kan og bör gjöres, naar de nu paabegÿndte Restaurationsarbeider ere tilendebragte. Der sÿnes nemlig ikke at være nogen Udsigt til at tilveiebringe saa betÿdelige Midler, som vilde udkræves til at restaurere og meublere Slottet som et kongeligt Residentsslot, (hvilket selvfölgeligt maatte skee i Chr 4des Stiil) men det vilde dog være altfor sörgeligt og uundaaeligt före til Slottets snarlige Forfald, dersom den i det ÿdre gjenreiste, skjönne Bÿgning for den störste Deel skulde henstaae som en tom Skal, der ikke gjemte andet end nögne Mure og raa Bjelkelag og endnu sörgeligere vilde det være, dersom denne ubenÿttede Tilstand skulde friste til at anvende de ledige Rum i Christian d 4des Borg til det förste det bedste, offenlige Brug, for at spare en Udgift til Localer andetsteds.
Naar der imidlertid sees hen til den levende Interesse for Slottets Bevaring som historisk Mindesmærke, som hele Folket lagde for Dagen ved de betÿdelige frivillige Bidrag til dets Gjenopförelse, saa sÿnes det ikke at kunne være tvivlsomt, at Bestræbelserne nu bör gaae ud paa atter
at give Frederiksborg den Betÿdning, som levede i Folkets Erindring fra en tidligere Tid, nemlig som et Hjem for Folkets historiske Minder, at Slags Ntionalhistorisk Museum.
Den ældre Slægt, som har kjendt Slottet i Frederik d 6tes og Christian d 8des Dage, da Frederiksborg kun ved Kronings-höitideligheder og lignende Fester bevbenÿttet af Kongehuset, medens det iövrigt var et Valfartssted, hvorhen man drog for at fordÿbe sig i gamle Minder, vil ikke have
 
s. 2
 
glemt det dÿbe, alvorlige Indtrÿk, som allerede Indtrædelsen i den stille, ærværdige Slotsgaard gjorde, hvorved Sind og Tanke uvilkaarligt hensættes i de svundne Tider og for-beredtes til med Inderlighed at dvæle ved de historiske Minder i Slottets Indre, navnlig ved de endnu uforandrede Dele af Chr 4des Værk: Kirken med Bedestol, "Rosen" og Riddersalen, samt ved den lange Række af Billeder af For-tidens berömte Mænd og Quinder.
Et saadant Samliv med Fortidens Minder vækker og uddanner Folkets historiske Sands og stÿrker dets Bevisthed om at det har havt sin Andeel i Menneskehedens almindelige Kultur-udvikling og dermed dets Erkjendelse af de Pligter, som denne Arv fra Forfædrene paalægger den nulevende og de kommende Slægter og en saadan bevisthed og Erkjendelse vil ikke undlade at stÿrke Folkets Selvfölelse og moralske Kraft, hvortil et lille Folk som vort i höi Grad trænger.
Dersom disse Forestillinger om et nationalhistorisk Museums löftende Indflÿdelse paa Folkeaanden findes at være rigtig og dersom den ærede Komitee deler min Overbeviisning om, at et saadant Museum kun kan faae den rette Betÿdning ved at knÿttes til Frederiksborg Slot, som det ærværdigste, historiske Mindesmærke i sin Art, vi besidde vil jeg med Glæde bidrage til et saadant Foretagendes Fremme ved at udrede Udgifterne til de fornödne Localers passende Restauration, i hvilken Henseende jeg tillader mig at henlede Opmærksomheden paa medfölgende Udkast i 3 Tegninger med Forklaring og Overslag som Hr Etatsraad Meldahl efter Samraad med Hr Etatsraad H. Hansen og mig har havt den Godhed at udarbeide og som vil give en Forestilling om hvorledes Restaurationen formentlig vil kunne realiseres.
Til nÿsnævnte Forklaring skal jeg med Hensÿn til selve Musæets Indhold föie den Bemærkning, at det forekommer mig, at et nationalhistorisk Musæum kun kan faae den rette Betÿdning for det danske Folk, naar det omfatter den
 
s. 3
 
minderige Deel af vor ældre Historie fra Valdemar den Store eller vel endnu bedre fra Gorm og Thyras Dage. Vel er der desværre fra hiin ældste Periode kun meget faa Levninger tilbage, der egne sig for et Musæum som dette, men herpaa vil der formentlig kunne bödes ved - ligesom andetsteds, f. Ex i Versailles - at levendegjöre Forestillingerne om de berömte og mærkelige Personligheder som Historien omtaler, ved Kunstens Hjælp, navnlig ved Statuer, selv om disse kun blive ideale Portaitfigurer. Desuden ville flere Begivenheder i hiin Periode vistnok ogsaa kunne anskueliggjöres ved histo-riske Malerier.
Fra den nærmest fölgende Periode vil der uden Tvivl kunne erholdes ikke faa Gjenstande, forsaavidt de höre mere hjemme i et Musæum for Folkets Historie end i de paa Studiet af Kulturhistorien beregnede herværende Samlinger.
Fra den senere Middelalder indtil Nutiden vil der vistnok kunne faaes betÿdelige Bidrag, deels fra offenlige Institutioner, deels fra Private. Af den talrige Portraitsamling, som tidligere udgjorde den interessanteste Deel af de historiske Minder paa Frederiksborg, er desværre kun nu en lille Levning tilbage, men selv den vil formeentlig afgive en god Begÿndelse til et historisk Portraitgaleri, som efter-haanden kan suppleres, deels ved Erhvervelse af Originaler, deels ved gode Kopier af interessante Billeder her hjemme og i Udlandet.-

Idet jeg hermed henstiller ovenstaaende skizzerede Forslag til et nationalhistorisk Musæums Oprettelse paa Frederiksborg til den höitærede Komitees Overveielse og Bedömmelse, skal jeg til Slutning tilföie, at dersom Planen i dens Hovedtræk af Komiteen findes anbefalelsesværdig og realisabel og dersom Hs Majestæt maatte skjænke den sit Bifald, tilsiger jeg hermed Komiteen et Bidrag af 200,000 Kroner til Restau-ration af Localerne i Kongeflöien i Overensstemmelse med Hr Etatsraad Meldahls Udkast og Overslag.-
 
Ærbödigst
J.C.J.
 
Carlsberg d 19 April 1877
 
s. 4
 
Afskrift
 
Indenrigsministeriets Meddelelse af 27 Juni 1877 til Komiteen for Frederiksborg Slots Gjenopförelse er saalydende:
"Paa Indenrigsministeriets.... allerunderdanigste Forestilling har det under 25 Juni behaget Hans Majestæt Kongen allernaadigst at bifalde:
1. at Komiteen bemÿndiges til at modtage det af Kaptain Bryggger J. C. Jacobsen gjorte Tilbud om at ÿde 200,000 Kroner til den indre Istandsættelse af Kongeflöien paa Frederiksborg Slot, imod at denne Flöi fremtidig anvendes dels til Anbringelse af et nationalhistorisk Museum, under Forudsætning af, at der ikke derved paadrages Staten nogen Forpligtelse til at bringe pekuniære Ofre i denne Anledning, samt
2. at Istandsættelsen af Komgeflöien skeer i det Væsentlige i Overensstemmelse med de hertil indsendte, af Etatsraad, Bÿgningsinspecteur Meldahl udarbeidede Planer og Overslag".
 

 
Archive Reference: Carlsbergfondets arkiv