Back to the menu
1878-04-05
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1878-04-05
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient:
Keywords: Frederiksborg Castle; The Museum of National History;
Comments: Copy of The Royal Resolution concerning Federiksborg Castle. In J. C. hand writing.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; Det Nationalhistoriske Museum
Attachments: 1878-04-05 Kongens rescript vedr. Carlsbergfondet skrevet af J.C.J.pdf
Kommentarer: Kong Christian IX's rescript vedrørende Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot håndskrevet af J. C. Jacobsen
Transskribering:
Gjenpart
I Anledning af det Os af Dig under 5te d. M. allerunderdanigst overrakte Andragende ville Vi Hermed allernaadigst have Dig tilkjendegivet, at vi allernaadigst bifalde, at der i Henhold til Vor allerhöieste Resolution af 25 Juni f. A paa vor Indenrigs-ministers under f. d. allerunderdanigst nedlagte forestilling oprettes et nationalhistorisk Museum i Kongeflöien paa Frederiksborg Slot efter de af Dig nærmere fremhævede Grundtræk, og at der til dette Museums Dannelse og stadige Udvikling ÿdes et fast aarligt Bidrag af Carlsberg-Fondet af 10,000 Kroner imod at Du ved et nÿt Gavebrev tilsikkrer Fondet en tilsvarende Forögelse af dets aarlige Renteindtægt, samt at Museet underlægges en Bestÿrelse, bestaaende af 3 Medlemmer, nemlig et af Os paa Kongehusets Vegne udnævnt Medlem, Kongelig Museumsdirecteur, Kammer-herre, Dr phil. J.J.A. Worsaae Kommandeur af Danebroge og Danebrogsmand og et af det Kongelige danske Viden-skabernes Selskab valgt Medlem af Carlsberg Fondets Direction, - og ville Vi i denne Henseende for vort Vedkommende allernaadigst have Directeur for det Kongelige Academi for de skjönne Kunster, Etatsraad, Professor Meldahl, Kommandeur af Danebroge og Danebrogsmand, udnævnt til medlem af Bestÿrelsen.
Ved at meddele Dig Nærværende ville vi derfor lige allerunderdanigst have tilföiet, at Vi under Dagst Dato i Forbindelse med Vor hernævnte allerhöieste Resolution af 25 Juni f. A. under fremsendelse af dit Andragende allerhöist have reskriberet Vor Indenrigsminister i Overensstemmelse med Foranstaaende og allernaadigst have overdraget ham at foranstalte og foranledige det herefter videre Fornödne.
 
Befalende Dig Gud !

Givet i Vort Palais paa Amalienborg den 5te April 1878
(Christian R.)

Til Os Elskelig Hr Kaptain, Brÿgger Jacob Christian Jacobsen
Ridder af Danebroge og Danebrogsmand
Archive Reference: Carlsbergfondets arkiv