Back to the menu
1878-06-25
Language: Danish (Denmark)
Location: Carlsberg
Date: 1878-06-25
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Worsaae, J. J. A.
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark; philanthrophy;
Comments: A note about the purpose of the Museum of National History at Frederiksborg Castle.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Attachments: 1878-06-25 brev til Worsaae, henstilling vedr Frdrb.pdf
Kommentarer: Om Frederiksborgmuseets formål. En note vedlagt brevet til Worsaae af samme dato.
Transskribering:
 
Henstilling
 
§ 1  Musæets Opgave er at bidrage til en levende Opfattelse og Tilegnelse af Fædrelandets Historie fra Christendommens Indförelse til den nÿere Tid og til at (vække og) bevare Mindet om berömte danske Mænd og Quinder ved at tilveiebringe en Samling af Mindesmærker eller Afbildninger deraf, som have historisk Interesse, samt en Række af maleriske Fremstillinger af minderige Begivenheder og et muligt fuldstændigt Galleri af Portraiter, buster og Statuer af mærkelige Personer i Forbindelse med Vaaben, Rustninger, Klædninger, Meubler og andre Gjenstande, som anskueliggjöre Personernes og deres Tidsalders Eiendommeligheder (Forhold). Indtil videre /forelöbig skal Samlingen i Særdeleshed fortrinsvis söge at belÿse (omfatte) Tidsrummet fra Christendommens Begÿndelse (fra Gorm) til Souverainitetens Indförelse.
Skal der antÿdes et nærmere Forhold til eller Forbindelse med den chronologiske Samling paa Rosenborg ? see mit Andragende til Hs. Majestæt hvori et saadant Forhold var antÿdet.-
Archive Reference: Carlsbergfondets arkiv.