Back to the menu
1879-12-31
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1879-12-31
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Holm, Edvard
Keywords: Will; Carlsberg Foundation; Carlsberg Laboratory;
Comments: J. C. Jacobsen send his addendum to the will to the chairman of the Carlsberg Foundation Edvard Holm.
Transcription:
Emneord: Testamente; Carlsbergfondet; Carlsberg laboratorium;
Attachments: 1879-12-31 brev til prof. Holm vedr. testamentet.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen fremsender sit udkast til et tillæg til testamentet til Carlsbergfondets formand Edvard Holm.
Transskribering:


Kjære
Herr Professor Holm

Ved nu at gjennemlæse det Uddrag af mine Beregninger over Fordelingen af Carlsbergs Indtægter i Fremtiden, som jeg forleden leverede Dem til Gjennemsÿn, seer jeg at dette Uddrag - der blev nedskrevet i Hastværk - desværre har været ufuldstændigt og endog mindre correct.
Jeg har nemlig havt den samme Tanke som De, at Amortisations - eller rigtigere Grundfondet bör opsamles medens der endnu er overveiende Sandsÿnlighed for at Brÿggeriet vil give et rigeligt Overskud og i Overensstemmelse hermed har jeg nu udarbeidet en mere detailleret Plan som jeg hermed fremsender i Forbindelse med Udkastet til selve Testamentet, hvoraf Reglerne for Indtægtens Fordeling bliver mere forstaaelig . (cfr f. Ex. § 6 og § 7).-
Ved de enkelte §§ skal jeg bemærke:
Ad § 8. Det var en Distractionsfeil at jeg i mit Forrige optog de til Fornÿelse henlagte 50,000 blandt Netto-Indtægterne stedetfor, som jeg altid har gjort, at afskrive dem paa Vindens og Tabens Konto, da de ere bestemte til Udgifter som sikkert ville komme i Löbet af nogle Aar. Ad § 9 og § 10. Naar Eiendommens Netto - Indtægt efter min Erfaring med Sandsÿnlighed anslaaes til 300,000 Kr om Aaret, kan man

s. 2

efter min Formening uden Betænkelighed gaae ud fra, at der i længere Tid kan henlægges aarligt til Grundfondet 50,000under No 1 og 125,000 (eller lad os sige mindst 100,000) under no 5; i Alt 150,000 à 175,000 Kr. Oplægges 150,000 i Gjennemsnit aarligt med Rente og RR à 4 % i 10 Aar, vil Grundfondet udgjöre c 1,800,000 Kroner og efter 15 Aar vil det være over 3,000,000 Kr. x) Grundfondet bör bringes til 3 Millioner for at Fondet under alle Omstændighed kan have en Indtægt i kommende Tider af 125.000 Kr.
Oplægges den samme Sum uden Tillæg af Rente vil der jo bruges 20 Aar til at bringe Fondet til 3,000,000; men der vil da efter 5 Aars Forlöb kunne disponeres over en Rente af 30,000 Kr og efter hver 5te fölgende Aar vil denne Rente foröges med ligesaameget.
Skulle den til Oplægning disponible Sum i Löbet af 20 Aar gradviis aftage fra 150.000 til 50.000; vilde Grundfondet efter disse 20 Aars Forlöb kun være c 2 Millioner foruden Renter, men ved Tillæg af Rente og Renters Rente vil det være 3 Millioner.-
Nedstemmes Forventningerne endnu dÿbere, F.Ex til en Henlægning i Gjennemsnit af 50,000 Kr, vil der behöves c 31 Aar til med R og RR at opsamle et Grundfond af 3 Millioner.
Jeg skjönner derfor ikke rettere end at Bestemmelserne i § 9 og 10 ville passe under alle Eventualiteter.

ad §§ 11 og 12. Hvorvidt disse Paragraffer ville komme til Anvendelse vil jo beroe paa Forretningens gang, men jeg stoler paa, at der ved Laboratoriets Virksomhed altid vil dannes dÿgtige Brÿggeribestÿrere.-
______________

Jeg henstiller nu det vedlagte Udkast til Testamentet til Deres Overveielse.
Deres hengivne
J. C. Jacobsen
Carlsberg 31 December 1879
Archive Reference: Carlsbergfondets arkiv