Back to the menu
1881-08-17
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1881-08-17
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Holm, Edvard
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark; The Carlsberg Foundation;
Comments: About the priority of the funds from the Carlsberg Foundation. Frederiksborg Castle has the highest!
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie; Carlsbergfondet;
Attachments: 1881-08-17 brev til Holm.pdf
Kommentarer: Om prioriteringen af Carlsberfondets midler. Frederiksborg Slot har den højeste. J. C. Jacobsen skriver endvidere om sine tanker med hensyn til indretningen af samlingen.
Transskribering:


d 17 de August 1881.

Hr Professor Holm

Det har glædet mig meget at see af Deres Brev, at Deres Opfattelse af de forskjellige under Carlsbergfondet hörende Institutioners Krav stemmer saa godt med mine, at De netop er blevet staaende ved den samme Tvivl som jeg, nemlig om man bör dele de nÿe Bidrag i

10.000 til Laboratoriet
20,000 til Afdeling B
20,000 til Museet

eller

10.000 til L
15,000 til B
25,000 til M

Jeg tænkte ogsaa först paa det förste Alternativ, men blev senere mere tilböielig til at foreslaae det andet fordi
1 Museet maa stilles aldeles uafhængigt for alle kommende Tider af Bevillingsmagten og altsaa kunne udrede Gagering til
2 en særlig Museumsinspecteur, der ganske kan offre sig for denne Virksomhed og drage Omsorg for og söge at finde Gjenstande til Museets Formering. Ligeledes maa der antages og lönnes
3. ogsaa Kustoder til Assistance vedForeviisninger, deels de Dage, hvor Museet staar aabent for Alle (vel et Par Gange ugentlig i Sommermaanederne og en stor Deel af Dagen, da Nogle komme tidligt og andre senere med Jernbanen) deels de övrige Dage da enhver Tilreisende bör kunne faae Adgang baade Formiddag og Eftermiddag.
4. Museet maa ikke alene kunne vedligeholde Museumsgjenstande men ogsaa vedligeholde og fornÿe Localernes Udstÿring i Tidernes Löb.
5. Det maa, som sagt, ogsaa kunne omdanne de raae Rum i överste Etage til Museumslocaler med Udstÿring af Lofter, Gulve og

s. 2

i samme Stil, som de andre Etager. Hertil antager jeg at der vil medgaae mindst 1/3 af hvad de 3 andre Etager have kostet (over 400,000 Kroner) thi vel er överste Etage lidt lavere, men det er kun Væggene, som derved blive noget billigere og derimod har den nederste Etage, som er hvælvet med Stengulv og hvoraf "Rosen" ("Ridderstuen") er restaureret af Lotteriindtægten, været billigere end de 2 andre.
Jeg troer derfor at man for överste Etage maa regne paa en Udgift af over 130,000 Kroner, især naar man ikke har en Meldahl til at lede Arbeidet. Men denne Udgift vil og bör efter min Mening först komme efterhaanden i Löbet af en lang Aarrække, og ikke för der bliver Brug for flere Localer til Fremstilling af senere Generationers Historie og den aarlige Henlægning til dette Brug behöver derfor neppe at være större end de af den calculerede 7 à 8000 Kr eller vel snarere mindre.
6. Til Anskaffelse af Historiemalerier og Portraiter, samt Statuer og Basreliefs burde der saasnart der findes dertil egnede Kunstnere anvendes ret betÿdelig, for at Museet snart kan faae et fÿldigere Indhold end Værelsernes Decoration. Faaer Museet ikke et saadant Indhold en nær Fremtid kan man risikere, at der opstaaer Lÿster til at benÿtte de smukke Localer til andet Brug x) (x Jeg kan ikke forstaae hvorfor Meldahl ikke har været at bevæge til at fölge Worsaaes Exempel paa Rosenborg, hvor han har tilmuret alle Kaminer og deels tilmuret, deels borttaget Skorstenene.)
7. Det samme gjælder om Erhvervelsen af andre Museumsgjenstande. Naar vi kunne faae en Inspecteur som Lehmeyer vil det være meget önskeligt at benÿtte hans ualmindelige Evner til at finde og samle Meubler og Huusgeraad o. desl. og dermed at böde paa Tomheden i Localerne. Der kan ogsaa behövs en
8. heel Deel til Afstöbninger af Ligstene, o.desl. i Gibs og i Galvanoplastik, blandt hvilke jeg sværmer for de 3 Rantzaurs

s. 3

Rustninger i Ambraser Samlingen Wien osv
Maae vi med Hensÿn til egentlige Historiemalerier have Taalmodighed indtil der opstaaer flere Kunstnere end Bloch, ligger det mig paa Hjerte, at vi strax söge at skaffe Museet et interessant og værdifuldt Indhold i de Retninger, hvor det kun kommer an paa Pengemidler.
Derfor er jeg mest stemt for at tillægge Museet en rigelig Deel af de Midler, som strax blive disponible og derimod at tillægge de andre Afdelinger, A og B, en större Deel af min tetamentariske Disposition, men jeg frÿgter paa den anden Side for at Videnskabernes Selskab ikke skal sÿnes godt om, at Museet nu bliver öiensÿnligt saa stærkt begunstiget.
Jeg er derfor meget ilde tilmode over at de andre Medlemmer af Fondets Direction og deriblandt Madvig ere fraværende og at jeg neppefaaer nogen af Dem i Tale, för jeg reiser næste Torsdag, men derved er jo Intet at gjöre.
Med Hensÿn til Deres Slutningsbemærkning om at undgaae et nÿt Gavbrev med Prioritet i Carlsberg, maa jeg betroe Dem, at jeg netop maa benÿtte Formen af en Prioritet for at den Gave, som mit Testament skal omfatte, ikke skal være större end at jeg efter Loven har Ret til uden at behöve Nogens Samtÿkke at give carlsberg bort. Om et Tillæg til Fundatsen kan undgaaes, naar jeg giver en Prioritet med forandret Fordeling mellem A. B. og C. forekommer mig tvvlsomt

Deres hengivne og forbundne
J. C. Jacobsen
Archive Reference: Carlsbergfondets arkiv