Back to the menu
1881-08-25
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1881-08-25
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Carlsbergfondets Direktion
Keywords: Philanthrophy; patronage; Carlsberg Foundation;
Comments: Another million :)
Transcription:
Emneord: Mæcenvirksomhed; filantropi; Carlsbergfondet;
Attachments: 1881-08-25 brev til Carlsbergfondets Direktion.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen forøger Carlsbergfondets kapital med 1 million kroner til fordeling mellem de tre afdelinger.
Transskribering:
 
Til
Carlsbergfondets Direction.

Det har allerede i længere Tid kunnet skjönnes, hvad der nu viser sig aldeles klart, at det nationalhistoriske Museum ikke kan dannes og udvikles paa en til dets Formaal svarende Maade ved Hjælp af den Indtægt af 10,000 Kroner aarligt, som ved mit Gavebrev af 1878 blev tillagt det.-
Det maa nemlig erindres, at dette Museums Dannelse og Udvikling ikke i samme Grad som de fleste andre Museers kan bÿgges paa frivillige Bidrag af existerende Gjenstande, da disse kun i en indskrænket Grad kunne finde Anvendelse i et historisk Museum, hvis Hovedopgave er at give en Fremstilling af  historiske Begivenheder og Personer. Dertil udfordres en Række af större Historiemalerier, der maa bestilles hos de dÿgtigste Kunstnere og en talrig Samling af Portraiter, der for störste Delen maa kjöbes eller Kopier deraf bestilles efter de bedste Originaler, som tildeels maa söges i Udlandet, hvilket bl. A. gjælder om de legemstore Billeder af de med Christian 4de samtidige Regenter i Europa, som efter Planen skulle prÿde Riddersalen i Forbindelse med de dér anbragte Billeder af Christian 4de, og hans Slægt. (i margen: skulle optages i Museet)
Men dertil kommer, at det ved de allerhöieste Resolutioner om Museets Oprettelse er fastsat, at der ikke derved maa paadrages Statens Finantser nogen Bÿrde og at Museet
s. 2
altsaa foruden Anskaffelsen og Vedligeholdelsen af Malerier, Skulpturer, Afstöbninger og andre Gjenstande, tillige maa sörge for selve Localernes stadige vedligeholdelse og fremtidige Hovedreparationer (Restauration) ligesom det ogsaa maa lönne den til Museets Ordning og Bevaring samt Forviisning for Publikum ansatte fagkÿndige Inspecteur og de til hans Assistance antagne Medhjælpere. Fremdeles maa bemærkes, at de til Konge- og Prindsesseflöiens Restauration skjænkede Summer kun ville være tilstrækkelige til Istandsættelsen af de 3 underste Etager, som ere beregnede paa strax at tages i Brug til Fremstillinger af Fædrelandets Historie indtil Slutningen af vort Aarhundrede, hvorimod den tilsvarende Istandsættelse i samme Stiil af begge Flöienes överste Etage, hvori de kommende Aarhundreders Begivenheder og Personer skulle fremstilles, forelöbig er udsat indtil der bliver Brug for de derværende Localer.
Følgende afsnit er overstreget:
Ligeledes ere nogle af de paatænkte Arbeider til Fuldstændiggjörelsen af Riddersalen indtil videre stillede i bero, fordi de Tilskud, jeg har kunnet ÿde, have fundet fuld Anvendelse til de mere paatrængede Arbeider paa Kamin, Hovedportalet og Væggenes Tapeter.-
For nu at sikkre hele den for Tiden manglende Restauration af samtlige Localer, hvori Museet anbringes, bör dette udrustes saaledes, at det efterhaanden kan afsee det Fornödne til disse Restaurationsarbeider.
Naar Museet i en ikke for fjern Fremtid skal opnaae et Indhold, der kan give det den Beyÿdning for det danske Folk, som er tilsigtet og det derfor skal sörge for de ovenfor nævnte Fornödenheder, vil det ifölge de anstillede Beregninger behöve en Forögelse i dets faste Indtægt af c 25,000 Kroner aarlig,
s. 3
hvilken det ligger mig paa Hjerte allerede nu at sikkre det, i Haab om at opleve at see de förste Frugter deraf.-
Det samme Ønske nærer jeg med Hensÿn til de andre Retninger af Carlsbergfondets Virksomhed, nemlig om Afdeling B. hvis aarlige Indtægt allerede nu har fundet fuld Anvendelse og som saaledes kan trænge til en Forögelse deri, for at have noget tilovers til forefaldende större Foretagender eller til Anvendelse i Retninger, hvori Fondet endnu ikke har havt Anledning til at virke. Hertil antager jeg, at et aarligt Bidrag af 15,000 Kroner vil kunne være tilstrækkeligt.
Hvad Afdeling A, Laboratoriet, angaaer, sÿnes dette vel for Øieblikket at have mindre Trang til en foröget Indtægt, selv om dets Virksomhed fremdeles udvides hvortil der er al Udsigt, men det bör erindres, at der med den stigende Virksomhed vil  fölge udvidede eller vel endog nÿe Krav til Localerne, som de nuværende ikke ville kunne tilfredsstille og at der derfor itide maa tænkes paa, at henlægge saamange "Sparepenge", at de i den kommende Tid fornödne Bÿgningsforetagender derved kunne iværksættes.
Jeg troer derfor at det vil være hensigtsmæssigt allerede nu at foröge Carlsberg Laboratoriets aarlige Indtægt med 10,000 Kroner.
I den Hensigt at sætte Carlsbergfondet i Stand til at ÿde de ovenfor omtalte, forögede Bidrag til samtlige 3 Afdelinger, har jeg ved et Thinglæst Gavebrev af 22de d.M. skjænket til Fondet en Sum af 1.000.000 Kroner med Pant i min Eiendom Carlsberg, hvilken Capital skal forrentes med 5pCpA fra 25 Septbr d.A. at regne.
s. 4
I Henhold til foranstaaende tillader jeg mig, at indstille, at den aarlige Rente af 50.000 Kroner, som ved mit ovennævnte Gavebrev vil tilflÿde Carlsbergfondet, maa blive anvendt til de respective afdeliger i det Forhold, som maatte finde den ærede Directions og Videnskabernes Selskabs Billigelse og at et dermed overensstemmende Tillæg til Statuterne maa blive Hans Majestæt forelagt til Allerhöieste Approbation.
Det vilde stemme mest med mit Ønske, dersom denne Forelæggelse af Statut-Tillæget for Hs. Majestæt Kongen kunde Skee paa Fondets Stiftelsesdag d 25de September men da dette neppe vil kunne skee, eftersom dette Andragende forekommer saa sent, indskrænker jeg mig til at udtale det Haab, at Andragenet kan blive forelagt Vidensabernes Selskab paa den nævnte Dag.-
 
Carlsberg d 25de August 1881
 
Ærbödigst
J. C. Jacobsen
Archive Reference: Carlsbergfondets arkiv