Back to the menu
1881-09-30
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1881-09-30
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Holm, Edvard
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark; Carlsberg Foundation;
Comments:
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie; Carlsbergfondet;
Attachments: 1881-09-30 brev til Holm.pdf
Kommentarer: Om statutforandringer.
Transskribering:


Kjære Hr Professor Holm.

Det Möde jeg omtalte igaar som berammet til Tirsdag var i Niels Juels Komiteen. Jeg anseer det imidlertid for önskeligt at der ogsaa afholdes et Möde af Carlsberg Fondets Direction, hvori jeg kan deltage, da mine Venner Barfoed og Steenstrup efter min Mening ikke har truffet det Rette. I al Fald stemmer deres Opfattelse ikke ganske med min Grundtanke, som dog maaske ved en mundtlig Konference kan forandres.Min Tanke er den samme som i 1876, at Statuterne under forandrede Forhold bör kunne forandres, men at en saadan hverken bör skee hÿppig og ei heller foregaae alt for let og hvad særligt Afdeling C. angaaer, som paa en særegen Maade staaer under Kongens personlige Protection, troer jeg ikke at det gaaer an, at forelægge ham
s. 2
til Approbation Statuter, som man om en vis Tid kan forandre uden hans Vidende og Samtÿkke.
Jeg sÿnes heller ikke, at det er heldigt, at give Statuter, som kun gjælde for "de förste 10 aar".
Derimod troer jeg ikke at der kan være nogen Betænkelighed ved at lægge for Dagen, at det er forudseet, at den Fordeling, som nu vedtages, i Tidernes Löb kan trænge til Forandringer som fölge af de vexlende Forhold og at det derfor fra Tid til anden vil være rigtigt at underkaste dette Forhold en fornÿet Dröftelse. Maaskee er dog 10 Aar en temmelig kort Mellemtid og navnlig "de förste 10 Aar" særligt for Museets Vedkommende, da det forekommer mig dette i længere Tid vil behöve det nu paatænkte Tilskud for at blive sat

s. 3

istand til at være "et Hjemsted for det danske Folks historiske Minder".
Naar Museet först har faaet et dertil tilstrækkegt Indhold og forhaabentlig efterhaanden tildeels foröges ved Gaver, vil det maaskee ikke behöve saameget, som i den förste Tid, men denne "förste Tid" indtil den förste Revision, bör sikkert være længer end 10 Aar.
Dersom man ikke troer at burde nöies med at fortsætte en Revision "fra Tid til anden", vil jeg henstille om man ikke bör ansætte den förste Revision til om f.Ex 15 eller 20 aar, eller "inden Anno 1900"
Dersom en saadan da foretages ved en Kgl approberet Statutforandring, kan der jo i denne bestemmes efter hvor lang Frist en nÿ Overveielse af Fordelingen skal foretages.
Man vil jo da have en klarere Forestilling end nu om hvor stor en Kapital

s. 4

de forskjellige Afdelinger have oplagt og kunne ventes fremdeles at oplægge som "Sparepenge"eller "Reservefond".
Jeg vedlægger den sidste Kgl Resolution om Prindsesseflöien af Novbr 1880, men har ikke kunnet finde de Kongelige Statuter for Museet af 7de October 1878, hvilke formentlig ville findes i Ministerialtidende.
Forinden jeg foretager Videre, vilde det være mig særdeles kjært at have deres Mening om de her omhandlede og övrige Puncter denne Sag vedkommende.-
I dene Uge er min Tid aldeles optagen af forskjellige Forretninger, men paa Söndag og fölgende Dage antager jeg at være fri.
Deres hengibne og forbundne
J. C. Jacobsen

d 30 Septbr 1881

Archive Reference: Carlsbergfondets arkiv