Back to the menu
1882-12-10
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1882-12-10
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Carlsbergfondets Direktion
Keywords: The Carlsberg Foundation; patronage
Comments: Draft to a letter about the investment of the funds in the Carlsberg Foundation.
Transcription:
Emneord: Carlsbergfondet; mæcenvirksomhed;
Attachments: 1882-12-10 til Carlsberfondets direktion , kladde.pdf
Kommentarer: Udkast til et brev til Carlsbergfondets Direktion om anbringelse af Carlsbergfondets midler.
Transskribering:


Til
Carlsbergfondets Direction

I Anledning af Directionens ærede Skrivelse af 6te d.M om Frugtbargjörelsen af Fondets Midler maa jeg först bede om Undskÿldning for at jeg ikke i rette Tid har besvaret Directionens tidligere Skrivelse om samme Gjenstand. Jeg begjærte dengang strax paa Udkast til en Besvarelse, men da jeg savnede nogle Oplÿsninger, maatte jeg standse dermed og under det stærke Trÿk af uopsættelige Forretninger, blev min Svarskrivelse desværre liggende halvfærdig indtil nu.
Ifölge den til mig rettede Opfordring har jeg paanÿ overveiet Sagens Enkeltheder og skal nu meddele mine Anskuelser om den mest forretningsmæssige Ordning af det omhandlede Anliggende.

1. Om Opsamling af Reservecapital og dennes Anbringelse i solide rentebærende Effecter har jeg allerede tidligere udtalt, at denne formentlig bör begÿnde nu, efter at Fondets aarlige Indtægt regelmæssigt overstiger den aarlige Udgift. Hvorvidt en Deel af denne rentebærende Kapital allerede nu skal betegnes som et urörligt "Reservefond" og en anden Deel betragtes som "Sparepenge" maa jeg henstille til Directionens nærmere Overvceielse. Dette Spörgsmaal holder jeg altsaa udefor min Betragtning.
Afdeling A, Laboratoriet vil formentlig indtil videre kunne nöies med et Budget omtrent som det nugjældendeaf c 22000 Kr (incl Administration) og jeg antager altsaa at denne Afdeling, hvis Indtægt er 35000 Kr, kan oplægge c 13000 Kr aarligt.
Archive Reference: Carlsbergfondets arkiv