Back to the menu
1883-12-31
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1883-12-31
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Carlsbergfondets Direktion
Keywords: Will; Philanthrophy; patronage; Carlsberg Foundation; Annex Brewery;
Comments: Supplement to J. C. Jacobsens will. The Annex Brewery.
Transcription:
Emneord: Mæcenvirksomhed; filantropi; Carlsbergfondet; testamente; Annexbryggeriet;
Attachments: 1883-12-31 til Carlsbergfondets direktion.pdf
Kommentarer: Supplement til J. C. Jacobsens testamente. Annexbryggeriet.
Transskribering:
 
Til Carlsberg Fondets Direction
 
Da jeg oprettede mit Testamente af 20 Februar 1882, ifölge hvilket Carlsbergfondet skal arve hele det nuværende "Gamle Carlsberg", som foruden det til Fondet pantsatte ældre Brÿggeri med Tilbehör, Matr No 19. c, tillige omfatter Annex Brÿggeriet med Grund og Tilbehör Matr. No 20. g, blev det paalagt Fondet at overtage de paa sidstnævnte Deel af det samlede "Gl. Carlsberg" ved min Död hvilende Forpligtelser.
Disse Belöb sig dengang til 750,000 Kroner, men siden den Tid har jeg, som bekjendt maattet udvide og forbedre Annex-Brÿggeriet i alle Retninger, saaledes at dette nu kan producere ligesaa meget som det ældre Brÿggeri, til hvilken Udvidelse og Forbedring er medgaaet c 1,000,000 Kroner, som tildeels er tilveibragt ved Forbrug af min Driftskapital og iövrigt ved en Kasse-Kredit hos Handelsbanken af 800.000 Kroner, da denne Form viste sig mere tidssvarende end et nÿt Proiritetslaan. I Betragtning af min fremrÿkkede Alder af 72 Aar finder jeg det imidlertid ikke forsvarligt at paalægge mine Efterladte hele den ovenanförte Gjæld af 800,000 Kr da Belöbet er anvendt til at foröge Annexets Værdi med
s. 2
en Million Kroner, som vil tilfalde Carlsbergfondet, og jeg har nu ved et Tillæg til mit Testamente, bestemt, at Halvdelen af nævnte Gjæld, nemlig 400,000 Kroner, skal overtages af Carlsbergfondet, forsaavidt denne Gjæld ikke för min Död er afbetalt.
Idet jeg gjör den ærede Direction denne Meddelelse, troer jeg at burde oplÿse, at Annexet i Alt har kostet circa 2,800,000 Kroner, hvoraf imidlertid c 600,000 Kroner ere afskrevne som amortiserede, saa at denne Deel af min Eiendom nu kun staar til Bogs for c 2,200,000 Kroner, hvilket er betÿdeligt under dens virkelige Værdi og c dobbelt saa meget, som de Forpligtelser Carlsbergfondet eventuelt vil komme til at overtage.-
 
Ærbödigst
 
J. C. Jacobsen
 
Carlsberg 31 December 1883.
Archive Reference: Carlsbergfondets arkiv