Back to the menu
1885-08-15
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1885-08-15
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Steenstrup, Japetus
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage;
Comments: J. C. Jacobsen informs Japetus Steenstrup about the wording of a letter to the king concerning the composition af the board of trustees at the Museum of National History at Frederiksborg and seeks his advice.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed;
Attachments: 1885-08-15 brev til Japetus Steenstrup.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen spørger Japetus Steenstrup til råds om formuleringen af en indstilling til kongen om sammensætningen af bestyrelsen for Frederiksborgmuseet.
Transskribering:
 
Carlsberg Lördag Aften 15/8 - 85
 
mundlig Aftale derefter!
 
 
Kjære Ven!
 
Den Forklaring jeg gav Dig for lidt siden, var dog ikke ganske rigtig, fordi jeg i Tusmörket ikke kunde læse min Indstilling til Kongen fuldstændigt.
Det vedkommende Stÿkke af Indstillingen lÿder saaledes: "Med Hensÿn til det nÿe Museums Beskaffenhed og Forhold til de övrige offentlige Samlinger har jeg, efter derom at have confereret med den Kongl Museumsdirecteur, Hr. Kammerherre Worsaae, troet at kunne (gå, red.) ud fra, at Museet paa Frederiksborg væsentlig vil blive en Fortsættelse og Udvikling i större Omfang af den Kgl. Samling paa Rosenborg og jeg har derfor næret det Haab, at Deres Majestæt kunde finde Anledning til at udstrække Deres allernaadigste Omsorg til den nÿe Institution ved, paa Kongehusets Vegne, at udnævne et Medlem af Bestÿrelsen for det vordende Museum og dermed sikkre den önskelige Enhed i Ledelsen af begge de nævnte Samlinger. Iövrigt tillader jeg mig allerunderdanigst at henstille, hvorvidt ds. Majestæt maatte finde at nÿsnævnte Hensÿn, saavelsom de forskjellige til dette Museum knÿttede Interesser ville blive tilbörligt varetagne, naar dets Bestÿrelse kom til at bestaae af det kongevalgte Medlem i Forbindelse med den Kongelige Museumsdirecteur og et Medlem af Carlsbergfondets Direction, som Videnskabernes Selskab valgte."
 
s. 2
 
Det vil heraf sees, at jeg tænkte mig Enhederne i Ledelsen af begge Samlinger sikkret ved det paa Kongehusets Vegne valgte Medlem, som jeg havde forestillet mig vilde blive den samme Mand (Danneskjold) i begge Bestÿrelser.
Idet Kongen "bifaldt de af mig fremævede Grund..." valgte han imidlertid et andet Medlem paa Kongehusets Vegne (Meldahl) til i Forbindelse med "Kongelig Museumsdirecteur Worsaae og et af det Kgl danske Videnskabernes Selskab valgt Medlem af Carlsbergfondets Direction " at bestÿre Frederiksborg Museet.
Jeg slutter deraf, at Kongen har bifaldt min Henstilling om Enheden, men ment at denne blev sikkret ved det fællets Medlem, Museumsdirecteuren, i hans Egenskab som Directeur for Samlingen paa Rosenborg og jeg antager, at den fremtidige Directeur for Rosenborg Samlingen altsaa ogsaa maa blive Worsaaes Efterfölger i Bestÿrelsen af Frederiksborg Museet uden Hensÿn til om han bliver "Museumsdirecteur" i Almindelighed.
Burde jeg ikke gjöre Indenrigsministeren eller hans Departementchef opmærksom paa min Indstilling og dens Forhold til Kongens Resolution af 5 April 1878 ?
 
 
Din hengivne
 
J. C. Jacobsen
 
Hr Etatsraad J. Steenstrup
Archive Reference: Carlsbergfondets arkiv