Back to the menu
1878-xx-xx
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1878-xx-xx
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Carlsbergfondets Direktion
Keywords: Carlsbergfondet; Frederiksborg Slot;
Comments: Draft to an addition to the deed of gift of September 25th 1876.
Transcription:
Emneord: Carlsbergfondet; Frederiksborg Slot; Videnskabernes Selskab;
Attachments: 1878-xx-xx Udkast til Tillæg til gavebrevet.txt
Kommentarer: Udkast til tillæg af gavebrevet af 25. September 1876.
Transskribering:


Udkast

Tillæg

Det Kongelige Videnskabernes Selskab har vedtaget fölgende Tillæg til Carlsbergfondets Statuter

----------

Paragraf XV. Fondets ovennævnte Kapital af 1 Million Kroner er med Brÿgger J. C. Jacobsens Gavebrev af 17 April 1878 foröget med 200,000 Kr med Pant i Eiendommen Carlsberg med Tilbehör (specificeret som i paragraf 1) næstefter ovennævnte 1 Million Kroner, hvilke 200,000 Kroner forrentes med 5% p A fra 5te April d. A.
Paragraf XVI Fondets Virksomhed udvides i Henhold til paragraf II B til Dannelsen og den stadige Udvikling af et nationalhistorisk Museum paa Frederiksborg Slot, hvortil der i Overensstemmelse med Hs Majestæts allerhöieste Rescript af 5te April d. A. udredes et fast, aarligt Bidrag af 10,000 Kroner, som udbetales til Muæets Bestÿrelse med Halvdelen hver 25 Marts og 25 September.-
Paragraf XVII (Musæets Bestÿrelse bestaaer ifölge nÿsnævnte Kgl Rescript af 3 Medlemmer, nemlig et af Hs Majestæt paa Kongehusets Vegne udnævnt Medlem, den Kongelige Museumsdirecteur og et Medlem af Carlsberg Fondets Direction som Videnskabernes Selskab vælger. dette Valg gjælder for vedkommende Directeurs Functionstid). (i magen med blyant: og nÿt Directeurvalg har funden Sted) Naar han afgaaer foretages nÿt Valg til Deeltagelse i Museumsbestÿrelsen
Museumsbestÿrelsen tilstiller hvert Aar Carlsberg Fondets Direction en Bretning om Museets Fremgang og om Anvendelsen af de til Museet udbetalte Midler, hvilken Beretning optages i Directionens Meddelelse til Videnskabernes Selskab.
Paragraf XIX De i Paragraf XIV givne Bestemmelser om Statutforandringer gjelde ogsaa for nærværende Statut-Tillæg, forsaavidt de derpaa kunne finde Anvendelse.-

d....1878
Archive Reference: Carlsbergfondets arkiv