Back to the menu
1878-11-29
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1878-11-29
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Frølich, Lorenz
Keywords: Autobiography;Industrial archaeology; brewery technology; brewery design;
Comments: Lorenz Frølich has asked for J. C. Jacobsen's autobiography but Jacobsen is very modest and refers to a recent article in Neue freie Presse. Suddenly it is not very modest !
Transcription:
Emneord: Selvbiografi; Carlsberg; Industriel arkæologi; bryggeriteknologi; bryggeriindretning;
Attachments:
Kommentarer: Lorenz Frølich har bedt Jacobsen om selvbiografiske oplysninger til en bekendt i Frankrig, men da Jacobsen selv er for beskeden til at udtale sig henviser han til en nylig udkommet artikel i bladet Neue freie Presse (Wien). Og så er det ikke så beskedent mere.
Transskribering:

Scanning (højreklik og åbn i nyt vindue)
 
Herr Historiemaler Frölich

Deres meget ærede Opfordring til at meddele de Oplÿsninger om min Stilling og Virksomhed, som Deres Ven i Paris önsker til Afbenÿttelse for ”La Presse”, har sat mig i nogen Forlegenhed, thi det var jo en ret vanskelig Sag selv at opregne ”tout le bien”, som man troer at have gjort. Hvorledes skal man kunne gjöre dette, uden at smittes af Forfængelighed, hvormed man gjör sig latterlig, baade i sine egne og i Andres Øjne ? Jeg har derfor ubetinget afslaaet adskillige lignende Anmodninger om Bidrag til min Biographi, bestemte til offenliggjörelse herhjemme. Deres Anmodning angaaer rigtignok kun en Meddelelse til Afbenÿttelse i Frankrig og forsaavidt stiller Sagen sig jo noget anderledes, da jeg som god Patriot ikke kan have Noget imod at Franskmændene faae en Forestilling om at der udföres noget Godt i Danmark, som maaskee kan vinde deres Sÿmpathi for vort Fædreland.
Men jeg vilde dog næppe have kunnet overvinde min Modbydelighed for at opregne mine formentlige Bedrifter dersom Tilfældet ikke havde lettet mig denne Opgave.
Det er nemlig i disse Dage ankommet et Nummer af Wiener-Bladet ”Neue, freie Presse" for i Söndags d 24 Novbr, som indeholder en fremstilling af min Virksomhed i de Retninger, hvorom Deres franske Ven önsker Oplÿsning.

s. 2

Til denne Fremstilling i Wiener-Bladet, med Overskrift ”Nur ein Brauer” kan jeg nu henvise, da jeg, afseet fra de hengivende Lovtaler, maa erkjende, at den hvad det Factiske og hele min Tænkemaade angaaer i det Væsentlige er rigtig. Det er nemlig umiskjendeligt, at den maa hidröre fra Med-delelser af nogle af mine Venner blandt Videnskabsmænd og Brÿggere i Østerrig til hvem jeg oftere har udtalt mig ufor-beholdent ved Sammenkomster med dem, deels her i Kjöbenhavn, deels i Wien. Jeg kan dog ikke godkjende denne Fremstilling uden at bemærke, at den indeholder nogle Feil-tagelser og Overdrivelser.- Jeg har f. Ex. Ikke bekostet hele Restaurationen af Bedekammeret paa Frederiksborg, men kun bestilt de 23 bibelske Malerier dertil af C. Bloch
Mine saakaldte ”store Bestillinger” af Kunstværker til offenlige Institutioner indskrænke sig til 15 Marmorbuster til Universitetet og Theatret og til 5 Malerier og et Basrelief i Marmor til Galleriet paa Christiansborg og til Thorvaldsens Museum.- Men desuden har jeg rigtignok ÿdet betÿdelige Bidrag til flere monumentale Kunstværker, som Frederik 7des, H.C. Ørsteds og N. Juels Monumenter, saavelsom til en heel deel offenlige Anstalter og Foretagender, ligesom jeg ogsaa har understöttet Kunstnere og Lærde ved Reisestipendier.
Hvad jeg er som Brÿgger og hvorledes jeg har udviklet mig i denne Retning er udförligt omtalt i N. fr. Presse, hvortil dog kan föies, at den forbedrede Brÿgningsmethode, som jeg har indfört i Danmark efterhaanden har udbredt sig til alle Provindser og for en stor deel med mine Elever, i Reglen Chemikere,

s. 3.

som have studeret Brÿgnings Kunsten paa Carlsberg og senere etableret sig som Brÿggere eller Bestÿrere af Brÿggerier. Endvidere kan siges at jeg er min egen Architect og Konstructeur og at nogle af mine Konstruktioner og Methoder ere blevne adaptere i Udlandet. X)
At jeg som Bÿgmester har construeret de store Væxthuse i Botanisk Have med Varme og Ventilationsapparater af min egen Opfindelse, er omtalt i Wiener-Bladet.
Om mit Brÿggeri Carlsberg kan til de i nÿsnævnte Blad givne Oplÿsninger föies, at det hörer til de betÿdeligste paa Fast-landet og er det störste i Norden. Det producerer aarlig over 150,000 Hectoliter til en Værdi af 3.3000,000 francs, hvoraf 6000,000 francs er Gjenstand for export til tropiske Lande. Det til Brÿggeriet hörende Areal udgjör over 6 Hectare, hvoraf 17000 kavdrat Mètre ere optagne af Bÿgninger. Dampmaskinerne have 70 Hestes Kraft og nÿe Maskiner af 50 Hestes Kraft er under Construction tilligemed store Iis-Maskiner og andre Forbedringer. Brÿggeriet beskjæftiger 150 Arbeidere, som lönnes efter en stigende Scala i Forhold til Tjenestetid og Dÿgtighed med 1200 à 3000 francs om Aaret. De have desuden fri Lægehjælp og Hospitalspleie, samt Pension

____________________________________________________________
x)
Omvendt har jeg fra Udlandet indfört og udbredt forbedrede Constructioner og Apparater. Saaledes har jeg f. Ex. Fra Frankrig först indfört Jernbjelker (fers à planches) fra Dupont & Dreyfuss; Générateurs inexplosibles fra Belleville & Co; Apparater fra Herman Lachapelle; Præcisionsinstrumenter fra Nachet; Hartnack og Dubos; Statuer og andre Kunstgjenstande af Bronze fra Barbedienne

s. 4

efter 10 Aars Tjeneste, naar de afskediges, samt efter deres Död for deres Enker.-

Sluttelig bör maaske nævnes at Hs Majestæt Kongen har udnævnt mig til Ridder af Dannebroge og Dannebrogsmand og at den franske Republik har hædret mig med Æreslegionens Kors

Hermed fremsender jeg et fransk Aftrÿk af Actstÿkkerne vedkommende Stiftelsen af Carlsberg Fondet, hvorom den omtalte Artikel i N. f. Pr iövrigt indeholder tilstrækkelig Oplÿsning, navnlig om den senere Udvidelse af Carlsberg Fondet til at omfatte Dannelsen af et nationalhistorisk Museum paa frederiksborg Slot og om mit Bidrag til dette Slots Restauration.

Dette Brev er blevet meget længere, end jeg havde tænkt mig, men naar man kommer ind paa at tale godt om sig selv, bliver man let vidtlöftig!

Jeg forbliver
Med sand Höiagtelse
Deres
J. C. Jacobsen
Carlsberg d 29.de Novbr 1878.
Archive Reference: Det Kongelige Bibliotek