Back to the menu
1871-10-29
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1871-10-29
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Steenstrup, Japetus
Keywords: Botanical Garden; patronage;
Comments: J. C. Jacobsen encourages Japetus Steenstrup to become chairman of the board of the Botanical Garden, since Johan Lange do not wish to continue as temporary chairman.
Transcription:
Emneord: Botanisk Have; mæcenvirksomhed;
Attachments:
Kommentarer: J. C. Jacobsen opfordrer Japetus Steenstrup til at påtage sig hvervet som formand for komitten for Den botaniske Have, idet Johan Lange ikke ønsker at fortsætte som midlertidig formand.
Transskribering:
 
Scanning (højreklik og åbn i nyt vindue)

Kjære Ven!
 
Da jeg ikke var saa heldig at træffe Dig hjemme igaar og ikke veed naar det vil lÿkkes mig, sender jeg disse Linier for at meddele Dig at Lange under din Fraværelse har villet skrive til Comiteen for at opfordre den til at vælge en definitiv Formand, da han ikke kan paatage sig denne Post igjen.- Jeg formaaede ham imidlertid til at udsætte dette Skridt til din Hjemkomst, idet jeg lovede at vedblive at fungere saalænge. Det var nok hans og Fleres Mening at jeg skulde overtage Formandsposten, men dette veed Du, at jeg paa ingen Maade vil indlade mig paa. Der foreligger altsaa kun 2 Alternativer, enten at Du modtager Posten, eller at man beder Ministeriet at udnævne et nÿt Medlem som Formand. Det Förste
 
s. 2
 
vilde aabenbart være det heldigste, dersom Du kan overkomme det, hvilket ikke vil være forbundet med meget Arbeide efter at den travle Virksomhed i den senere Tid er overstaaet.
Jeg har ikke Noget imod at vedblive min Function som Formand i Subcomiteen og som saadan at besörge de daglige, löbende Forretninger ved Arbeidernes Ledelse og Ordning, saa at den samlede Comitee ikke vil faae meget at bestille.Imidlertid veed jeg jo godt, at Du allerede har saameget at gjöre udenfor din egenlige videnskabelige Virksomhed at det maaske er Sÿnd at paalægge Dig mere og jeg tör derfor ikke rette saa stærk en Opfordring til Dig i denne Henseende, som jeg gjerne vilde. Dersom Du afslaaer at modtage Formandsposten, kan der jo ikke være Tale om nogen Anden i Komiteen

s. 3

og der maa i saa Fald tænkes paa hvem man kunne önske, hvorom der da maatte tales med Ministeren.
Nu beder jeg Dig overveie disse Alternativer og sige mig Din Mening derom.-
 
d 29 Octob 71.
 
Din hengivne
J.C. Jacobsen
Archive Reference: Det Kongelige Bibliotek