Back to the menu
1873-06-10
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1873-06-10
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Ussing, Johan Louis
Keywords: Tycho Brahe; patronage; H. V. Bissen; Botanical Garden
Comments: About the fencing around H. V. Bissens statue of Tycho Brahe at the observatory in Copenhagen.
Transcription:
Emneord: Tycho Brahe; H. V. Bissen; mæcenvirksomhed; Botanisk Have
Attachments:
Kommentarer: Om indhegningen af H. V. Bissens Statue af Tycho Brahe ved observatoriet i København.
Transskribering:
 
Scanning (højreklik og åbn i nyt vindue)


Herr Professor Ussing

Endelig er det lÿkkedes at faae Sagen om Tycho Brahe Statuen bragt til en tilfredsstillende Afgjörelse men paa en temmelig formlös Maade. Det har nemlig ikke været mig mulig at faae et skriftligt Svar af Conf. Ehlers, som unægteligt i den sidste Tid har været overbebÿrdet og noget confus. Han erklærede omsider efter mange, gjentagne mundtlige og skriftlige Paamindelser, at et skriftligt Svar var ufornödent efter at han i Gjerningen havde vist, at Magistraten havde approberet den forelagte Tegning ved at lade Stadsdirecteuren afstikke Grændselinien foran Observatoriet

s. 2

i Overensstemmelse med Tegningen. Denne fik jeg omsider idag udleveret, men Sagens ........ kunde han ikke finde og da de formentlig ikke ere nödvendige for Foretagendets videre Fremme, troer jeg ikke at burde opholde den derefter.
Paa mit Spörgsmaal om Magistraten vilde lade Jordarbeidet udföre til Udvidelse af Passagen udenom Statuen, svarede han, at det vilde han meget gjerne, "saasnart hans Folk blot fik Tid dertil". Dette Arbeide, som höist vil koste 100 Rdlr, behöves imidlertid ikke at udföres för efter at Statuen og gitteret er opsat, saa at der sagtens vil blive den fornödne "Tid" dertil.
Det har været höist fortrædeligt for mig at denne simple Sag har

s. 3

været trukket saaledes i Langdrag, men det har ikke været mig muligt at udrette mere.
Hermed fremsender jeg nu Tegningen med Forklaring af Projektet.
Sluttelig skal jeg kun tilföie at Træstakittet foran Observatoriet er sat i Arbeide saasnart Linien var afstukken og snart vil blive opsat, hvorpaa der vil blive anbragt et Interimshegn til at lukke for Observatoriehaven paa den Strækning hvor det er paatænkt at opsætte Jernstakit med Port og Laager paa begge Sider af Statuen.

Med Höiagtelse
ærbödigst

J. C. Jacobsen
d 10. Juni 73
Archive Reference: Det Kongelige Bibliotek