Back to the menu
1878-01-17
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1878-01-17
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Lange, Julius
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark; philanthrophy;
Comments: About Frederiksborg Castle and the Museum of National History.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Attachments:
Kommentarer: Et omfattende brev til Julius Lange om J. C. Jacobsens ideer med Frederiksborg Slot og historien om tilblivelsen af det Nationalhistoriske Museum.
Transskribering:
 
Scanning (højreklik og åben nyt vindue)
 
 
Carlsberg d 17 Januar 1878
 
Her Docent J. Lange
 
Ifölge Deres Ønske skal jeg hermed meddele Dem et Uddrag af min Skrivelse (af 19de April f. A.) til Komiteen for Frederiksborg Slots Gjenopförelse med Forslag til Oprettelsen af et nationalhistorisk Museum paa Frederiksborg og Hs. Majestæt Kongens Resolution i den Anledning.
Mit Forslag gik ud paa at gjöre Frederiksborg Slot til et Hjem for Folkets Historiske Minder, hvilket det i Frederik d 6tes og Christian 8des Tid allerede tildeels havde været. Næst at fremhæve den löftende Indflÿdelse paa Folkeaanden, som et Samliv med Fortidens Minder maa udöve, sögte jeg at gjöre gjældende, at et nationalhistorisk Museum kun vilde gjöre det fulde Indtrÿk paa Beskueeren naar det knÿttedes til et saa ærværdigt og imponerende historisk Mindesmærke som Frederiksborg Slot.
Med Hensÿn til Planen for Museet forudsatte jeg at det maatte omfatte den minderige Deel af vor ældre Historie fra Christendommens Indförelse, altsaa begÿnde med Gorm og Thyra; at det fra forskjellige Sider vilde kunne vente Bidrag af saadanne Gjenstande, som mere höre hjemme i et Museum for Folkets Historie end i de paa Studier af Kulturhistorien beregnede Samlinger; at den  fra Slottets Brand reddede Deel af den tidligere Portraitsamling
s. 2
vilde kunne suppleres deels med Erhvervelse af Originaler, deels ved gode Kopier af Billeder her hjemme og i Udlandet; at man for den ældste Periode, fra hvilken ingen Portraiter er overleveret, kunde fremstille de berömteste historiske Personer i Statuer og at man iövrigt maatte anskueliggjöre de vigtigere Begivenheder og interessante Momenter i Fædrelandets Historie ved en Række af historiske Malerier.
Med denne Forestilling fremsendte jeg et Udkast til en Plan for Restaurationen af Kongeflöiens Indre med Forklaring og Overslag, hvilket Udkast Hr Etatsraad Meldahl efter Samraad med Hr Etatsraad Heinrich Hansen og mig havde udarbeidet og som gik ud paa at udsmÿkke Stueetagens Hvælvinger med Stukkaturarbeider i Lighed med "Rosen" og at restaurere de övre Etager deels med Lofter af Stuk, deels med cassetterede Trælofter. I alle Værelser lægges Parquetgulve, Döre og Paneler gjöres af Egetræ. I nogle af Værelserne agtes Væggene beklædte med en Efterligning af Gÿldenlæders Tapeter; ligeledes anbringes flere Kaminer af Marmor eller Sandsten.
Samtlige Restaurationsarbeider skulle udföres i samme Stiil som selve Slottet, d.v.s. Christian d 4des Stil.
Forsaavidt dette Forslag om at restaurere og indrette Kongeflöien til Anbringelse af et nationalhistorisk Museum (hvilken Anvendelse formentlig ikke kunde være til Hinder for at Localerne ved festlige Leiligheder, som ved Kroningshöitideligheder, osv, benÿttes af Kongehuset) vandt vedkommende Autoriteters og Hs. Majestæt Kongens
s. 3
Bifald, tilböd jeg at udrede den dertil efter Hr Etatsraads Meldahls Udkast og Beregning fornödne Sum med 200,000 Kroner.-
Dette Forslag blev efter Komiteens og Inderigsministeriets Indstilling bifaldet af Hs Majestæt som (d 25 Juni f. A.) resolverede:
"1. At KOmiteen bemÿndiges til at modtage det af Kapitain, Brÿgger J. C. Jacobsen gjorte Tilbud om at ÿde 200,000 Kroner til den indre Istandsættelse af Kongeflöien paa Frederiksborg Slot, imod at denne Flöie fremtidig anvendes dels til Festlocale ved större Höitideligheder i Kongehuset, deels til Anbringelse af et Nationalhistorisk Museum, under Forudsætning af, at der ikke derved paadrages Staten nogen Forpligtelse til at bringe pekuniaire Offre i denne Anledning, samt
2. at Istandsættelsen af Kongeflöien skeer i det Væsentlige i Overensstemmelse med de hertil indsendte, af Etatsraad , Bÿgningsinspecteur Meldahl udarbeidede Planer og Overslag"
_____________________
 
For Tilveiebringelsen af Midler til selve Musæets Ordning og stadige Forögelse vil der blive sörget, men da de derom indledede Forhandlinger ikke ere sluttede, kan der först om nogen Tid meddeles nöiere Oplÿsning om dette Punct.
I Haab om at disse Meddelelser ville være tilfredsstillende tegner jeg mig
 
Med höiagtelse ærbödigst
 
J. C. Jacobsen
Archive Reference: Det Kongelige Bibliotek.