Back to the menu
1883-02-11
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1883-02-11
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Rubin, Marcus, statistiker
Keywords: Statistics; siege;
Comments: J. C. writes to M. Rubin more about the consumption of beer in Copenhagen and finishes his letter by stating that there, in case of a siege of the city, always will be enough beer for at least 5 months!.
Transcription:
Emneord: Statistik; belejring;
Attachments:
Kommentarer: J. C. Jacobsen skriver mere om forbruget af baiersk øl i København og slutter brevet af med at sige, at der, i tilfælde af en belejring af byen, altid vil være lagerøl nok til 5 måneder!
Transskribering:
Scanning (højreklik og åbn i nyt vindue)


Carlsberg 11te Februar 1883

Hr Cand polit. Marcus Rubin

De maa endelig ikke troe, at jeg har antaget at det var Deres Skÿld, naar Konsumen af baiersk Øl i Kbhvn var angivet for höit, men jeg troer at de Meddelelser, De har modtaget, ikke have været nöiagtige.
Jeg vil ikke tale om, at Brÿggerne i det Hele vilstnok have angivet deres störste Productionsmængde, hvad enten denne faldt i 1882 eller i et tidligere Aar, men Afsætningen til hele Kbhvns Opland, navnlig mod Nord, hvor den for störste Delen skeer ved Brÿggeriernes Vogne, er vistnok betragtet som en indenbÿes Afsætning og Angivelsen af Øltappernes Afsætning til dette Opland og til alle Provindser er kun bÿgget paa et löst Skjön, som f.Ex for mit Vedkommende er saa upaalideligt, at mine Folk og Functionærer mene, at mine Øltapperes Afsætning udenfor Kbhvn er langt större end jeg antog, men om den er dobbelt eller 4 dobbelt eller mere kan Ingen sige. At min Angivelse af

s. 2

et Par Tusinde Tdr aarlig i hvert Fald var meget for lav, nærer jeg nu ingen Tvivl om og som det er gaaet mig, er det sandsÿnligviis gaaet mine Kolleger, fordi Ingen af os tænkte paa, at denne Provindsexport havde videre Betÿdning for Deres Undersögelser.
For mit Vedkommende beklager jeg at jeg har bidraget til at give Dem et mindre paalideligt Materiale og jeg anseeer det for min Pligt at give Dem Ret til at benÿtte denne Tilstaaelse til Deres Retfærdiggjörelse, dersom deres Calculer skulde blive gjorte til Gjenstand for Angreb.

Med Höiagtelse ærbödigst

J. C. Jacobsen

s. 3

P S. Forsaavidt der er Spörgsmaal om. Kbhvn Proviantering under en Beleiring troer jeg at burde tilföie den Bemærkning at ethvert velordnet "baiersk" Brÿggeri altid har et Maltforraad i Magasinerne til et Par Maaneders Brÿgning og om Foraaret betÿdeligt mere, samt at der altid haves Lager af Øl i Kjelderne til 3 Maaneders Forbrug og i flere Brÿggerier endnu mere.
Kjöbenhavn vil altsaa kunne udholde en Beleiring af over 5 Maaneder uden at mangle Lageröl.
Archive Reference: Det Kongelige Bibliotek