Back to the menu
1846-07-24
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1846-07-24
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Christian VIII
Keywords: Application; applications; brewery; Carlsberg;
Comments: J. C. Jacobsens application for permission to build and run a brewery in the neighbourhood of Copenhagen
Transcription:
Emneord: Ansøgning; ansøgninger; bryggeri; Carlsberg;
Attachments: 1846-07-24 Ansøgning stilet til Frederik VII.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsens 'Ansøgning om Tilladelse til at anlægge og drive et baiersk Ølbryggeri med tilhørende underjordisk Lagerkjælder paa et passende Sted i Kjøbenhavns Omegn'.
Transskribering:
 
            Til Kongen!

Kjøbenhavn d. 24de Juli 1846
Brygger og Borgerrepræsentant Jacob Christian Jacobsen her af Staden ansøger allernaadigst om Tilladelse til at anlægge og drive et baiersk Ølbryggeri med tilhørende Lagerkjælder paa et passende Sted i Kjøbenhavns Omegn.
 
Allerunderdanigst conciperet af Supplicanten
 
Efter at jeg i længere Tid havde beskæftiget mig med Forsøg på Fabricationen af forædlede Ølsorter og med en i forrige Aar med Deres Majestæts allernaadigste Tilladelse under Volden anlagt baiersk Lagerkjælder var bleven sat i stand til at gjøre disse Forsøg nogenlunde omfattende og fuldstændige, er jeg nu bleven overbeviist om, at det af mig producerede baierske Lagerøl kan bestaae i Concurrencen med det udenlandske, ligesom der ogsaa har aabnet sig Udsigt til at Afsætningen af dette forædlede Øl vil faa en saadan Udstrækning, at denne Artikel kan blive Gjenstand for en regelmæssig Fabrication.
Denne Fabrications eiendommelige Beskaffenhed og de dermed forbundne særegne Forhold gjøre imidlertid ei alene mit, saavel som alle andre private Bryggerier her i Staden, uskikkede til dette Brug saasnart der bliver Tale om mere end indskrænkede Forsøg, men det bliver endog saare vanskeligt, ja efter min Overbevisning umuligt, indenfor Stadens Grændser, at anlægge et baiersk Bryggeri af en saadan Beskaffenhed, at det kan give den Garanti for et heldigt Udfald af Entreprisen, som baade Pligt og Nødvendighed udkræver, hvor saa betydelige Capitaler komme til Anvendelse, som her vil blive Tilfældet.
Idet jeg nu paa Grund af Foranførte, i Henhold til § 4 af Forordningen af 30te Aug. 1805 allerunderdanigst andrager paa Tilladelse til paa et passende Sted udenfor Fæstningsværkerne at maatte anlægge et Bryggeri med tilhørende underjordiske Lagerkjælder til Fabrication af baiersk Lagerøl, skal jeg i al Korthed tillade mig at udhæve de væsentligste af de Momenter der formeentlig kunne komme i Betragtning.
Forunden Vanskeligheden, for ikke at sige Umuligheden af her i Staden at erholde en saa betydelig Plads som den et baiersk Bryggeri udkræver, hvorom det allernaadigst vedlagte Skrift af Bygmester Dorsch vil give en nogenlunde tydelig Forestilling, er der endvidere en særegen Omstændighed der gjør Anlæget af en saadan Fabrik saare vanskelig i en tætbebygget Stad som Kjøbenhavn, der oven i købet er omgiven af høje Volde. Den eiendommelige Gjæring – Undergjæring – som især giver det baierske øl dets fortrinlige Egenskaber, udfordrer nemlig, for ret at lykkes, en meget lav Temperatur af nogle faa Grader over Frysepunktet. Men til denne Temperatur kan Ølurten ikke nedsvales, naar Bryggeriet er beligende inde i en Stad, imellem høje Huse, hvor luften altid er flere Grader varmere end udenfor, hvilket ogsaa er Grunden til at de i den senere tid i Tyskland anlagte baierske Bryggerier enten ere opførte udenfor Stæderne eller dog i de aabne Udkanter af samme. Det eneste Terrain, som her i Staden kunne komme i Betragtning, vilde altsaa være at søge i Nærheden af Havnen, men dette er allerede optaget til Handelspladser og andet ligesaa indbringende Brug, og har desuden saa lav en Beliggenhed, at de til et baiersk Bryggeri uundværlige Gjærings- og Maltkjældre ikke kunne anlægges i den Dybde, der er nødvendig, naar deres Temperatur skal have den fornødne Stadighed.-
Et andet Hensyn, som ved Anlæget af et baiersk Bryggeri, er af ikke mindre Vigtighed, er Beliggenheden af den underjordiske Lagerkjælder, til Øllets Opbevaring, som af letforklarlige Grunde ei maa ligge i en alt for stor Afstand fra Bryggeriet. At en saadan Kjælder, der udfordrer en Jordbedækning ovenpaa Hvælvingen paa 6 af 10 Alens Høide, ikke kan anlægges i et saa fladt Terrain som Kjøbenhavn, synes indlysende, og jeg skal her saa meget mindre gjentage hvad jeg i en tidligere allerunderdanigst Ansøgning udførligen har udviklet om denne Gjenstand, som jeg i Deres Majestæts allernaadigste Tilladelse til at anlægge en Kjælder af denne Art under Volden, troer at kunne se et Beviis paa, at Rigtigheden af foranførte Sætning har vundet Deres Majestæts allerhøieste Anerkendelse.- Nysnævnte Kjælder er imidlertid af saa ringe et Omfang, at den kun kan optage en Fjerdedeel af det Quantum Øl, som et Bryggeri af middelstørrelse vil kunne producere, og som efter al sandsynlighed inden føje Tid kan finde Afsætning og det vil saaledes blive Nødvendigt at anlægge en større Lagerkjælder.
Hvorvidt jeg turde gjøre mig Haab om at Deres Majestæt ogsaa vilde tillade dennes Anlæg under Volden, derom tør jeg naturligvis ikke nære nogen Mening, men idet jeg paa den ene side med levende Erkjendtlighed paaskjønner den Naade, som Deres Majestæt ved sin Tilladelse lod mig blive til Deel, maatte jeg dog paa den anden Side ansee det for aldeles utilraadeligt for mig at benytte Fæstningens Terrain til flere lignende Bygningsforetagender, paa Grund af de Betingelser, hvortil denne Benyttelse har maattet knyttes, da de, som Erfaring har vist, lægge uoverstigelige Hindringer i Vejen for Udførelsen af adskillige væsentlige Indretninger, som ikke uden stor Ulempe kunne undværes.
En udvidet Lagerkjælder maa altsaa anlægges udenfor Fæstningen og derfor i en betydelig Afstand fra samme, dels fordi Terrainet i Nærheden er ligesaa lavt og fugtigt som inde i Staden, deels af Hensyn til Fortificationsvæsenet, som jeg har Grund til at antage ikke vil tillade den nødvendige Jordforhøjnings Opførelse indenfor Demarkationslinien.-
Men naar Lagerkjælderen saaledes maa anlægges i en Afstand af hen ved en 1/2 Miil fra Fæstningen, vil det let skjønnes at Bryggeriet ikke kan ligge inde i Staden, eftersom Øllet i saa Fald maatte transporteres frem og tilbage, i alt hen ved 1 Miil og derhos 2 Gange passere Consumtionslinien, hvilket vilde medføre alt for stor Besvær, ligesom Tilsynet med Arbejdet paa de forskjellige saa langt fra hinanden liggende Steder, ville, hvad der især for en ny Fabricant er høist farligt, blive meget ufuldkomment.
Foruden disse Hovedgrunde for mit andragende, kunne der endnu anføres flere ikke uvigtige, saasom: den renere for skadelige Uddunstninger frie Luft, udenfor Byen, Muligheden af der at give Bygningerne den hensigtsmæssigste Beliggendhed med Hensyn til Himmelstrøget og til de hyppigste Vindes Retning, med mere; men da jeg haaber at det ovenfor anførte er tilstrækkeligt til at godtgjøre hvor vigtig den ansøgte Tilladelse er for den omhandlende Fabrications Fremgang, skal jeg ikke vidtløftiggjøre dette Andragende med en udførligere Udvikling af det mindre væsentlige.
Skulde det allernaadigst behage deres Majestæt at lade Rigtigheden af de fremsatte techniske Bemærkninger  underkaste en Prøvelse af en Sagkyndig Autoritet, tør jeg smigre mig med, at de vilde vorde anerkjendte som rigtige og velbegrundede.
Endnu være det mig tilladt at anføre de Grunde, hvorfor jeg haaber, at der ikke i den bestaaende lovgivning ligger nogen Hindring for det Ansøgte.
Den Rettighed som er givet de kjøbenhavnske Bryggerier, at " ingen udenfor Fæstningen indtil 2 Miiles Afstand boende maa brygge Øl til Salg- - - men de skal det hos Brygger-Lauget i Kjøbenhavn selv lade afhente, o.s.v." kan formentlig ikke komme i Betragtning som Hindring, da jeg selv eier og driver et, med Magistratens Concession forsynet Bryggeri, her i Staden, hvilken Drift fremdeles vedbliver uforandret, hvorimod det kun er den dermed i Forbindelse staaende Deel af mit Etablissement, som beskæftiger sig med Productionen af Lagerøl, som jeg ønsker at forlægge uden for Voldene.
At en kjøbenhavnsk Brygger, hvor særegne Omstændigheder tale derfor, kan vente at erholde Tilladelse til at anlægge sin Fabrik uden for Staden, er endog saavidt jeg skjønner ligefrem forudset i Forordningen af 30. august 1805 §§ 4 og 5. –
En saadan Tilladelse kan i dette specielle Tilfælde heller ikke medføre nogen Skade for de øvrige Bryggere i Hovedstaden, da det baierske Øl, paa Grund af dets betydelig højere Pris samt dets mere viinagtige Beskaffenhed, ikke kan træde i Concurrence med de simplere og billige Ølsorter, som Bryggerierne i Staden efter deres hele Anlæg nu ere indskrænkede til at producere, og den Moderation i Prisen, som et udenbyes baiersk Bryggeri kunne tilståe de udenbys Consumenter, ville saaledes ikke kunne have nogen skadelig Indflydelse.
Forsaavidt det maatte befrygtes, at et saadant Bryggeries Anlæg udenfor Consumtionslinien kunne bevirke en Afgang i Stadens Intrader, tillader jeg mig allerunderdanigst at bemærke at dette vel vilde blive Tilfældet for det Quantum Øl, som blev consumeret i Forstæderne, men ligesom dette i Forhold til det Hele ville være af ringe Betydning, saaledes vilde denne ubetydelige Afgang paa den anden Side rigeligen dækkes i det det her fabrikerede bajerske Øls lavere Pris vilde medføre en større Forbrug i selve Staden, som sikkert vilde forhøie Beløbet af den Indførselsconsumtion som deraf blev at svare i en saadan Grad, at den betydeligt vilde overstige, hvad der nu indkommer af Told af denne Artikel.
At gjøre et baiersk Bryggeri udenfor Consumtionslinien til Genstand for Beskatning vilde vel ikke være aldeles umuligt, men da den ikke kunne gives den simple Form af en Redskabsafgift og altsaa maatte medføre en Control med selve Productionens Størrelse, saaledes som Tilfældet er i England, vilde den være forbunden med saa stor Ulempe, især for en ny Fabrik, der i den første Tid maa befinde sig i en fortsat Udviklingstilstand, at jeg ikke drister mig til at bringe denne Beskatnings-maade i Forslag.
Dersom det endelig maatte ansees nødvendigt, at det blev godtgjort, at det projecterede Bryggeri virkelig var bestemt til Fabricationen af baiersk Øl, antager jeg at dette kunde Ske paa en fyldestgjørende Maade, naar Byggeplanen blev fremsat til Approbation, idet selve Anlæggets Form, men især den til Lagerølfabricationen uundværlige underjordiske Lagerkjælder, vistnok kunde ansees som tilstrækkelige Kjendetegn paa Bryggeriets Bestemmelse.
I henhold til alt Foranførte tillader jeg mig allerunderdanigst at ansøge om Tilladelse til at anlægge og drive et baiersk Ølbryggeri med tilhørende underjordisk Lagerkjælder paa et passende Sted i Kjøbenhavns Omegn.
 
Allerunderdanigst
Jacob Christian Jacobsen
Brygger og Borgerrepræsentant
Samt Lieutenant ved Kjøbenhavns borgerlige Infanterie.
Archive Reference: CM 463