Back to the menu
1848-02-07
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1848-02-07
Author: Frederik VII
Recipient: Jacobsen, Jacob Christian
Keywords: Elections; political life;
Comments: J. C. Jacobsen's appointment by King Frederik VII to attend the election of delegates
Transcription:
Emneord: Valg; politisk liv;
Attachments: 1848-02-07.pdf
Kommentarer: Kong Frederik VII's udnævnelse af J. C. Jacobsen til at deltage i valget af de repræsentanter som skal overveje forslaget til fællesforfatningen.
Transskribering:
Frederik den Syvende
af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn og Ditmarsken, Lauenburg og Oldenburg.
 
Efterat vi i vort allerhøiste Rescript af 28 jan allernaadigst have fundet Os foranledigede til at forordne, at der af de forskjellige Klasser af provindsialstænderforsamlinger valgte Medlemmer af Geistligheden i Vort Rige Danmark og store hertugdømmer Slesvig og Holsten, såvelsom af Prelaturen og det ....estimerede Ridderskab i bemeldte store Hertugdømmer samt Universiteterne i Kjøbenhavn og Kiel, skal vælges indsigtsfulde og erfarne Mænd til fælles Omhyggelig Overværelse af de ... enhver, som blive at optage i den bebudede Forfatningslov, er hermed Vor Allernaadigste Befaling til dig, Os Elskelig Lieutenant og brygger J. C. Jacobsen, at Du paa den dag som nærmere bliver bestemt af Vor til at lede disse Valg I Sjællands, Fyns, Lollands og Falsters Stifter udnævnte Commissarius,  Hr Kammerherre og Amtmand Hans Schack, Greve af Knuth, indsender Dig i vor Kjøbstad Roskilde, for, i Overensstemmelse med bemeldte, Vort allerhøiste Rescript, at de for vor kongelige Residensstad og de øvrige Kjøbsteder til Medlemmer af vor tro Provindsialstænderforsamlig for Sjællands, Fyns og Lollands Falster Stifter valgte Deputerede i det ommeldte Øiemed at vælge Tvende og een Suppleant
s. 2
Om Modtagelsen af dette allerhøieste Rescript ha Du snarest muligt at give Indberetning til vort Danske Cansillie.
 
Dermed skeer Vor Villie. Befalende dig Gud!

Skrevet paa Vort Slot Christiansborg d. 7 Februar 1848
 
Under vor Kongelige Haand og Segl.

Frederik R
 
 
et par underskrifter bl.a. Ørsted
 
 
Til Lieutenant og Brygger J. C. Jacobsen
af Kjöbenhavn.
 
 

Til Lieutenant og Brygger J. C. Jacobsen
Af Kjøbenhavn.
 
 
 
Archive Reference: CM 208