Back to the menu
1799-01-28
Language: Danish (Denmark)
Location: Dronninglund
Date: 1799-01-28
Author: Clausen, Christian Ulrich
Recipient:
Keywords: Family; ancestors;
Comments: Funeral sermon of Jacob Jensen born 1738, the father of Christen Jacobsen. Here we also learn the names of J. C. Jacobsen great grandparents: Jens Sörensen and Sophie Pouls Datter.
Transcription:
Emneord: Familie; forfædre;
Attachments: Testament over Jacob Jensen 1799.pdf
Kommentarer: Ligprædiken over Jacob Jensen født 1738. Christen Jacobsens far. Her oplyses også navnene på J. C. Jacobsens oldeforældre: Jens Sörensen og Sophie Pouls Datter.
Transskribering:
Testamente over Velagtede og Velfornemme Mand Jacob Jensen Nörkier i Dronninglunds Sogn.

1 Jeg veed ikke, om Den, som gjorde mig, maatte op-
2 tage mig om en liden Tid. Disse Ord ere at læse
3 i Jobs Bog 32 Cap: V: 22. Ordene ere talte af
4 Elihu, som var een af Jobs Venner, der var
5 kommet for at stötte ham i hans Elendighed.
- 6 I Ordene forestiller han sig sin Död og Afsked
7 fra denne Verden, og ..., at han ikke kun-
8 de vente her i denne Verden at have noget
9 blivende Sted, men maatte berede sig paa engang
10 og muligt om en kort Tid at drage herfra.-
11 Dette, at han nu saaledes ... maatte ven-
12 te at flÿtte herfra, .... han fremdeles ...
13 ikke af en Hændelse; medens det som fra Herren ?

s. 2

1 der har fastsat og besluttet: at alle Mensker skal döe.
2 Jeg veed ikke, om Den, som gjorde mig, maatte optage
3 mig om en liden Tid, saaledes taler Elihu og
4 tilskriver Gud det, at han maatte döe det
5 er og gandske vist: Gud har fældet Dommen, at
6 Mensker for Sÿnders Skÿld skal döe: Paa hvilken
7 dag Du æder af Kundskabens Træe, skal Du döe
8 Döden 1 Mos: Bogs 2 Cap: V: 17.- I den Henseende
9 siger David om Gud, at han taler til os
10 Mennesker, og siger: Kommer igien I Menneskens Börn
11 af den 90de Psalmes 3 V: og Job siger: at et
12 Menneskes Maaneders Tal ere bestemte for Gud, at han
13 kan ikke overgaae dem af Jobs Bogs 14 Cap: V: 5.
14 Det vil sige: Et Menske kan ikke forlænge sit Liv
15 et Øjeblik længere end Gud vil og alt forud
16 har bestemt og besluttet.- Mærkværdig var
17 ellers den Maade Elihu beskriver sin Död
18 paa: han kalder den en Optagelse: hvor
19 med han giver tilkende, at Guds Börns Död
20 ikke er andet end en Optagelse:

s. 3

1 Gud optager dem til sig i hans Ord og
2 Herligheds Himmel i de lÿstige Verden
3 i det frydefulde Paradis at de der ...
4 skal glædes og frÿdes ved Guds Ansigts Höye og
5 idelige Beskuelse: og i Sandhed. Naar Guds
6 Börn fra denne Side betragte Deres Död, da
7 har de ikke Behov at frÿgte for Döden; men
8 snarere maa længes efter den; thi hvo
9 vil ikke gjerne optages til Ære, til Glæde
10 til Höyhed, og just en saadan Optagelse
11 er Guds Börns Död; derfor er det Elihu
12 kalder sin Död en optagelse: jeg ved ikke,
13 om Den, som gjorde mig, maatte optage
14 mig om en liden Tid.-Som Elihu her
15 taler om sin Död, at den var ham vis, saa
16 taler han om Sammes Uvished: han
17 vidste han skulde döe; men han vidste ikke
18 naar han skulde döe; det kunde maaskee
19 vare nogle Aar; men det kunde ogsaa

s. 4

1 skee i en Hast, om en liden Stund, för han
2 selv kunde tænke det.- Det gaaer og saaledes
3 til i Verden: saa vis som Döden er os, saa
4 unær er den os i Henseende til Tiden: Vi veed
5 ikke: enten skal vi döe i de unge aar eller i
6 den modne Alder: Uvis er Döden os i Hen-
7 seende til Stedet; enten vi döe her eller
8 der, hiemme eller blandt Fremmede.-
9 Uvis er Döden ogsaa i Henseende til Maa
10 den: Vi veed ikke, om vi skal döe hastig
11 eller langsom: Paa vor Sÿgeseng eller andre
12 Steder: af denne eller en anden Sÿgdom:
13 det er altsammen skiult og forborgent
14 for vore Øyne.- Ingen af os veed: hvem
15 Döden först vil borttage, og paa hvad
16 Maade vi skal Döe: Dette maa nok minde os om, at vi altid holde os beredte; ..
17 hvor forskrekkeligt vil det ikke være for
18 os, og hvor evig ulykkelige vilde vi ikke
19 blive, om Döden bortrÿkte os midt i

s. 5

1 vore Sÿnder: De derfor, som vandre paa 2 den brede Veÿ; som leve et ondt og ugude-
3 ligt Levned, ere endt i en Beklagelses værdig 4 Forfatning; thi hvor forskrekkelig vil ikke
5 Döden blive for Dem, om den overfalder
6 Dem hastig og uformodentlig.- De der-
7 imod, som leve et helligt og gudeligt Lev,
8 net, som ere vaagne og ædrue, som
9 frÿgte Gud, og have bevaret en god Sam-
10 vittighed; De kan endogsaa være trösti-
11 ge og frimodige, om Döden end pludse-
12 ligen overfalder Dem: Thi De ere bredte,
13 naar Gud kalde Dem: De ere Gud beha-
14 gelige, ikke blot fordi De ere döbte paa
15 Christum, eller blot fordi De kalde sig
16 christne og iagttage den christne Kirkes
17 udvortes Skikke; men Det, hvorpaa De
18 grunde Deres Haab om Guds Nde og
19 Velbehag og Deres Siæls evige Salig-

s. 6

1 giörelse er, at De föle den glade Bevidsthed
2 hos sig selv, at De leve som Christne og före
3 en dÿdig og samvittighedsfuld Vandel i Ver-
4 den: X .., som saaledes tænke og handle
5 i Verden, kan med Sindets ....lighed og Fri-
6 modighed sige ved Deres Döde nærmeste / Den
7 maae komme hastig eller langsom, tidlig 8 eller sildig / med Apostelen Paulus i hans
9 2det Brev til Corinthierne 1 Cap: v. 12.-
10 Denne er vor Herre, som er vor Sam-
11 vittigheds Vidnesbÿrd, at vi have vandret
12 i Verden i Eenfoldighed og Guds Ret-
13 færdighed:
14 Denne store, denne gode Samvittigheds
15 Vidnesbÿrd trödstede glædede og opmuntrede saa-
16 vel i Livet som i Döden Den i Livet
17 agtbare of velfornemme Mand Jacob Jensen
18 Nörkier / hvis afsielede Legeme vi i Dag

br>s. 7

1 have ledsaget til sit Hvilested: Og Dette giorde
2 at han med christelig Taalmodighed bar sine
3 Lidelser og med velgrundet Haab om Hans
4 Siæls evig aliggiörelse overgav sin Siæl
5 i sin himmelske faders Haand.-
6 Hvad denne vor salige Afdödes Indgang
7 Fremgang og Udgang af Verden videre
8 angaaer: Da er han födt i Aart 1738
9 den 11te Januari i Vorsaaes Krog i Albeck
10 Sogn af ærlige og gudfrÿgtige Ægte Forældre/
11 Jens Sörensen og Sophie Pauls Datter, som
12 begge for lang Tid ere hensovte i Herren.-
13 Da forommeldte vor salig Afdöde var i hans
14 4de Aar, behagede det Gud at giöre ham
15 faderlös og hans Moder til en Enke; med dog
16 siden en Tid efter at give ham en Stif-Fader

s. 8

1 ved Navn Jesper Christensen af Lÿngsaaes Gaard
2 i forommeldte Sogn.- Han opholdt sig hos disse
3 hans Forældre og var Dem lÿdig og un-
4 derdanig saavel i den umÿndige som i den
5 voxne Alder indtil Han var 28 aar gam-
6 mel, da han efter Guds Bestÿrelse og med
7 sine Forældres Villie og Samtÿkke indlod sig
8 i Egteskab den 16de November 1766 medgn:
9 christen .... Enke Giertrud Clem-
10 mensdatter i Nörkier heri Dronninglunds
11 Sogn: I hvilket Egteskab De have avlet til-
12 sammen 2de Börn, nemlig een Sön og
13 een Datter. Datteren döde i hendes spæde
14 Aar; men Sönnen er her tilstede og föler
15 med Kummer Tabet af en god Fader
16 og hans Ungdoms Hærre og Veÿleder:


s. 9

1 Disse christelige Egtefolk levede tilsammen
2 Eireligen og gudfrÿgtigen i 29 Aar; da
3 det behagede det guddommelige Forsÿn ved en
4 salig Död at bortkalde hans elskværdige hu-
5 strue Giertrud Clemmens Datter
6 den 7de Julii 1795, og derved berövede ham den 7 bedste Deel af hans jordiske Glæde; men
8 dog levede han stedse hen med Taalmodighed
9 og havde altid sin bedste Fornöielse og
10 Sinds...lighed i Gud og hans Ords
11 Betragtning; Derved opmuntrede
12 han sig stedse saavel i denne sin een
13 lige Stand, som forhen i sörgelig....-
14 de Gienvordigheder
15 Endeligen mod Slutningen af afvigte
16 Aar mærkede vor Salig Afdöde, at hans


s. 10

1 Helbred ....deligen tog af, indtil endeligen
2 Dödens Nærmelse og dermed Fölgende Svag-
3 heder foraarsagede, at han maatte begive
4 sig til Sengen en 7 Januar da dödelig
5 Svaghed anfaldt ham alt mere og mere, indtil
6 det guddommelige Forsÿn behagede at bortkalde
7 ham til den himmelske Glæde.-
8 Paa sit Sÿgeleÿe har vor salig Afdöde
9 ideligen anraabt Gud om hans Naade og en
10 salig Forlösning, og han övede sig stedse i Troe
11 Haab og Taalmodighed indtil hans sidste
12 salige Ende; Da han endeligen nedlagde hans
13 Vandriungs Stav, og fuld af Troe og Haab
14 overleverede hans Siæl i hans Forlösers
15 Haand Mandagen den 28de Januarii 1799,
16 Efterat han her i Verden havde opnaaet
17 en Alder af 61 Aar, 2de Uger og 2de Dage
Archive Reference: Carlsberg Arkiv