Back to the menu
1874-08-15
Language: Danish and French
Location: Paris
Date: 1874-08-15
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Bertelsen, Agnes
Keywords: Travel letter; travel letters;
Comments: J. C. Jacobsen starts his letter in French but continues i Danish. He writes about his journey and his accomodation in Paris. The term “promenade concert” seems to have been first used in England in 1838 when London’s Lyceum Theatre announced ‘Promenade Concerts a la Musard’. Philippe Musard was a French musician who had introduced open air concerts in the English style in Paris. Musard came to England in 1840 to conduct some of the concerts in the Lyceum Theatre. His programmes consisted of overtures, waltzes, popular instrumental solos and quadrilles. The success of Musard’s concerts led to further musical promenade concerts, both in London and other places including Bath and Birmingham.
Transcription:
Emneord: Rejsebrev; rejsebreve;
Attachments: 1874-08-15 brev til Agnes Berthelsen fra Paris FA 4-001-0008.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen starter sit brev på fransk men fortsætter på dansk da det ellers ville tage for lang tid. Han fortæller bl.a. om sin rejse og sit logi i Paris.
Transskribering:

Paris Grand Hotel
15 Aout 1874.
 
Mademoiselle A. Bertelsen.
 
Moi voici à Paris; la ville des villes, toujours fascinante! éblouissante!, la ville de beauté, d'élegance, de luxe, d'esprit!
Ja, jeg vilde gjerne blive ved at skrive Fransk, men det vil i Længden gaae for langsomt; jeg fortsætter derfor paa Dansk.
Jeg havde allerede i Schweitz isinde at sende Dem et Reisebrev, for at De heller ikke skal være Stedbarn og for at De engang, naar jeg ikke er mere, kan have et egenhændigt Brev fra mig som Souvenir, men
2)
i Schweitz blev der ikke tid dertil. Her derimod, i Ungdom-mens Bÿ, hvor jeg hver Dag maa tænke paa 1869 og paa Dem og Anna, som jeg savner hver Gang jeg seer noget som jeg kunde have Lyst til at vise de unge Damer, saa vil jeg skrive til den Yngste af Reiseselskabet fra 1869.
Jeg kom hertil i Onsdags aftes fra Reims, hvor jeg havde tilbragt en meget behageligt Dag hos min Ven Lefebre og hans Familie - Jeg vilde bo godt her og forlangte derfor et værelse med Salon i Förste Etage (for at see hvorledes vi skulle indrette vort nÿe Hotel d'Angleterre).
Jeg fik ogsaa en pragtfuld Leilighed ud til Place de l'Opera, med Udsigt til Boulevard. Hvert af mine Værelser er 13 Alen i Firkant, foruden et Toiletværelse og Entree. - I Salonen er der 4 store Speile og i Sovekammeret 2 Do, foruden et stort Paaklædningsspeil. Gardinerne og Omhænget og Tæppet paa min Seng er naturligvis af svært
3)
rödt Silkedamask og Betrækket paa Sophaer og Stole af rödt Flöil; osv. - Jeg blev i det förste Øieblik lidt forlegen ved at see mig i al denne Herlighed, men jeg fattede mig hurtigt og da jeg, efter Sædvane strax skulle opgive mit Navn, Stand osv, fandt jeg det mest stemmende med de locale Forhold at skrive : " J.C. Jacobsen de Carlsberg Capitaine". - Da jeg saaledes er bleven fornem Mand, retter jeg saavidt som muligt min krumme Ryg og kneiser saa godt jeg kan, med en fornem, nedladende Mine!
Det er meget heldigt, at her slet ikke er varmt, saa at jeg endog maa klæde mig varmere her end i München. Jeg har derfor kunnet gjennemkrydse Byen tilfods fra Morgen til Aften uden at blive træt. Den förste Dag besögte jeg Ruinerne fra Kommunisternes Brandstiftelser og Ødelæg-gelser. Vendome-Söilen er man snart færdig med at gjen-reise og heldigviis er den störste Deel af det den omgivende Bronze-Basrelief i Behold og igjen opsat. Det skjönne Palais paa Quai d'Orsay staar derimod endnu med sine
4)
nögne, forbrændte Mure. Af Tuilerierne staar Murene af det smukke Midterparti temmelig ubeskadigede lige til Taget. De to Mellempartier, som forbandt Midten med Hjörne-pavillonerne, ere derimod heelt nedrevne.- Pavillon de Flore nærmest Seinen er i complet Stand, derimod har Pavillon Marzan og den tilstödende Flöi langs Rivoligaden henimod Louvre lidt meget, men man er ifærd med at bygge det op igjen.
Det sörgeligste Syn er imidlertid Hotel de Ville, som næsten er fuldstændig ödelagt lige til Grunden. Det er kun et ganske lille Stykke af den herlige Facade, hvoraf der endnu er en, aldeles sværtet Levning tilbage. Man er dog ifærd med at tilhugge Qvaderstenene til Gjenopförelsen. - Iövrigt har jeg besögt Louvre, 2 Gange. Udstillingen af Kunst og Industri i Champs-Elysées, Jardin d'Acclimatation med det nydelige Væxthus og Bois de Boulogne som desværre har lidt meget under Paris's
5)
Beleiring, navnlig ere alle Træerne i mellem Fæstnings-værkerne og les bois slöifede, saa at der paa hele denne Strækning kun er ung Opvæxst uden Skygge. Jeg har naturligvis været i Theatre francais, hvor jeg, foruden, foruden den bekjendte "Au Printemps ", saa Voltaires
"Zaire" med stor Interesse. Jeg har ogsaa været i Grand Opéra (i den italienske Operas Locale) hvor jeg hörte " L'esclave " af en moderne Komponist, men hverken Musiken eller Udförelsen tiltalte mig synderligt. Det synes som Mauduit, som vi hörte i 1869, nu er Primadonna. Paa Mandag gives Hugenotterne, hvor jeg antager faa at faa det Bedste at höre som grand Opéra nu kan præstere.
Idag hörte jeg lidt Musik i Jardin d'Acclimatation, hvor man hurtigt har faaet de fleste af de tabte Dyr erstattede. Blandt andre var der 2 udmærkede Elefanter
6)
som stadigt var beskæftigede med at gaa rundt i Haven, bærende 6 Personer ad Gangen. Endvidere 3 eller 4 Kameler og Dromedarer, ligeledes bærende Ryttere eller Ryttersker. Det maa være et trættende Ridt i Længden, da disse Dyr tage meget lange Skridt. Fremdeles en Struds, som trak en lille Vogn hvori kunde sidde 4 börn, osv.
I Aften har jeg efter en lang Vandring hele Dagen, som sædvanligt uden at nyde noget, spist udmærket hos Ledoyen i Champ-Elysée og derefter hört en smuk Konzert Musard bagved Industripaladset. Jeg föler dog ikke mindste Træthed nu.
Imorgen tager jeg til Versailles og St. Cloud for at se hvorledes Pariser Omgivelser see ud paa denne Side, som har lidt mest under den dobbelte Beleiering.
Jeg vilde ogsaa have skrevet til min Kone i Aften, men maa opsætte det
7)
til paa Mandag. Naar hun læser dette Brev, vil hun see, at jeg har det godt. Jeg havde tænkt paa at reise til Marseille paa Mandag, men maa opsætte Reisen til Tirsdag, da jeg idag ikke har kunnet besörge Foretninger fordi det er Helligdag, ikke som tidligere Napoleons-Fest, men Madonna's Himmelfartsfests. Hvilken Forskjel !
I det Hele synes jeg at der er mere stille i Paris end tidligere, navnlig om Aftenen, hvortil det kølige Veier maaske kan bidrage noget.
Ogsaa er der færre Reisende end i 1869.
Nu maa jeg slutte. Hils min Kone og alle paa Carlsberg og i Brolæggerstræde samt alle gode Venner og vær selv venligst hilset fra
 
Deres hengivne
J.C. Jacobsen
P.S. Min franske Passiar kom i meget
8)
god Gang i Strasbourg, hvor jeg var samlet med Ehrhardt Familie (Eugene har det ret godt, men er dog svagelig) og hos Tourtels talte jeg i 3 Dage Fransk fra Morgen til Aften hvorved jeg gjorde mærkelige Fremskridt. Ligeledes hos Hr og Madame Lefebre i Reims. Men her i Paris har jeg ingen franske Bekjendte at tale med.
Tak Anna for hendes Brev. Det var det förste jeg modtog her. Senere modtog jeg de Övrige Breve fra min Kone med deri indlagte, samt fra Rulff. Til Rulff skriver jeg paa Mandag.
 
 
 
 
 
 
 
 
Archive Reference: FA 4-001-00008; F7