Back to the menu
1855-07-25
Language: Danish (Denmark)
Location: Karlsruhe
Date: 1855-07-25
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Vogelius, August
Keywords: Travel letter; travel letters;
Comments: Travel letter to Vogelius. J. C. Jacobsen regrets that he is too busy to write much. He asks about the ongoing work at the brewery and when the parliament meets again.
Transcription:
Emneord: Rejsebrev; rejsebreve;
Attachments: 1855-07-25 brev til A. Vogelius, FA 2-008-00092.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen beklager at han har for travlt til at skrive særlig meget. Han spørger om forskelligt vedrørende de igangværende arbejder på bryggeriet og om hvornår Rigsdagen holder møde igen.
Transskribering:

Carlsruhe onsdag Formiddag
d. 25de.

Kjære Vogelius
Det er kun meget lidt, De dennegang faaer fra mig, da min Tid er knap. Jeg vil indvinde de Dage jeg har anvendt over Budgettet ved at tage til Strassburg til Middag. Her er ikke andet at see end ligefrem Gjentagelse af hvad jeg allerede har seet. Jeg har derfor ogsaa opgivet Heidelberg. I Strassburg kan der maaskee være noget af Interesse (Overgjæring). Jeg kommer i hvert Fald til Paris efter Planen og afreiser derfra d. 5te. - Følgelig maa det Brev, der afgaaer fra Kbhvn. d. 2 d. August, sendes til London.- Jeg venter i næste Brev Underretning om Vand og Gas Sagens Behandling i Kommunalbestyrelsen. Veed man endnu ikke Noget om Rigsdagens Sammenkaldelse ? - Jeg tænker jeg faaer travlt naar jeg kommer hjem med at bygge, thi jeg seer at jeg maa have mere Lager-Rum og en Iisbeholder. Spørg Grooss om Muursteen ere dyre og lad mig vide Prisen. Muligt gjorde jeg rigtigst i at gjøre Indkjøb i Tide. Hvorledes har Brøndene det ? Pump flittig af den nederste saalænge den øverste ikke bliver for fuld. Jeg kommer vist til at fordybe den nederste. Gudskeelov at der ingen Skade skeete ved Opheisningen.- Undersøg Øllets Temperatur i den sidste Lagerkjælder. Hils Rulff, Bossie (?) og Alle paa Carlsberg venligst fra mig og vær selv kjærligst hilset fra
Deres hengivne Jacobsen.
P.S. Ph. Heiss meente at komme til Kbhvn. midt i August.
Rulff skal ikke gjemme noget Øl til Rigsdagen. Vi faar 1000 Ubehageligheder ved hvilkensomhelst Undtagelse.
Archive Reference: FA 2-008-00092