Back to the menu
1884-07-24
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1884-07-24
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Hansen, Emil Chr.
Keywords: Yeast; wild yeast;Fasbender; Carlsberg Laboratory;
Comments: About Emil Chr. Hansen's article in "Allgemeine Zeitschrift fur Bierbrauerei und Malz-Fabrikation. Herausgcgeben von Franz Fasbender"
Transcription:
Emneord: Gær; vildgær; Fasbender; Carlsberg Laboratorium;
Attachments: 1884-07-24 brev til Emil Chr. Hansen, F 20, læg G.pdf
Kommentarer: Om Emil Chr. Hansens artikel i "Allgemeine Zeitschrift fur Bierbrauerei und Malz-Fabrikation. Herausgcgeben von Franz Fasbender"
Transskribering:
 
Carlsberg 24/7. 94
 
Hr Dr phil E. Hansen.
 
Det har været mig særdeles kjært at modtage Deres Brev, fordi det giver mig Leilighed til at gjöre opmærksom paa at jeg altid, og ogsaa nu nÿlig, baade i Ord og i Gjerning har lagt min levende Anerkjendelse af Deres Virksomhed i Laboratoriet for Dagen og at jeg har gjort hvad jeg formaaede for at De kunde udöve og udvide denne under de heldigst mulige Forhold.
Jeg gjorde derfor i det Bestÿrelsesmöde, som afholdtes umiddelbart för min Afreise, mine Kolleger især Professorer opmærksom paa (hvad disse ogsaa fuldstændig erkjendte) at De var overbebÿrdet og at De for at overkomme det stedse voxende Antal af Opgaver trængte til Medhjælp og jeg opfordrede især til, da jeg nu skulde reisse bort i et Par Maaneder, ikke at vente paa min Tilbagekomst, men jo för jo heller at confere med Dem om at söge at finde et Par dertil egnede ÿngre Videnskabsdÿrkere, for at een snarest muligt under Deres Veiledning kunde udföre en Deel af de löbende Arbeider og den anden kunde blive forberedt til at indtræde i Hr Grams Plads. Da især Professorer eenstemming billigede dette Forslag, er det mig uforklarligt at der, som det sÿnes, endnu aldeles Intet er foretaget i den
s. 2
Retning, men, som de heraf seer, er Skÿlden ikke min.
Jeg skal imidlertid nu uden Ophold bestræbe mig for at faae denne Sag bragt i Gang og det vil i den Henseende være særdeles heldigt, dersom De er istand til strax at bringe et Par dÿgtige Naturforskere i Forslag.
Hvad den omtalte Artikel i Fasbenders Zeitschrift angaaer, veed De jo af de Par Linier jeg i det sidste Øieblik för Afreisen sendte Dem, at den i flere Henseender forekom mig uheldig, deels fordi De ikke havde havt det rette Sÿn paa hvad man, navnlig Brÿggere eller de "Industridrivende" havde lært af Pasteurs Skrifter og hvilken Indflÿdelse disse havde havt paa at klare vore Forestillinger (hvorom Veltens nÿe Brÿgningsmethode og Carlsberg Laboratoriet er slaaende Vidnesbÿrd), deels fordi Deres Artikel ikke paa en for Brÿggeren let fattelig og klar Maade oplÿste den sande Grund til den i de senere Aar almindelige Kalamitet ved Gjærens Udartning (rettere: "Forurening").
Jeg bebudede i de nævnte Par Linier, at jeg, naar jeg kom til Wien vilde skrive en Efterskrift eller Indledning til Deres Artikel og dette meddelte jeg strax Hr Thausing, da han under en kort Ventetid i Nödling lod mig gjennemlæse (ikke udleverede) Deres Artikel. Jeg begÿndte ogsaa strax samme Aften paa en saadan Kommentar, men indsaae snart, at denne ville blive ligesaa lang som selve Artiklen og at det desuden vilde være meget uheldigt, dersom 2 tildeels modsatte Artikler fremkom, fra mig som en af Laboratoriets Bestÿrere og fra Dem som en af dets Forstandere. Jeg begÿndte derfor næste Morgen tidlig paa en helt nÿ Artikel, skrevet fra det af dem i Spidsen stillede Standpunct: Brÿgningsindustriens,
s. 3
hvilket ifölge min mangeaarige Erfaring laae naturligere for mig end for Dem, især i et Brÿggeri-Tidsskrift. Da jeg senere paa Dagen forelæste min Artikel for Fasbender og Thausing x) vare de ogsaa begge meget tilfredse med Denne Artikel, netop af en Mand i min Stilling og de Brÿggere, som jeg siden har talt med derom, have ogsaa takket mig meget derfor. At der i denne i stor Hast og i et fremmed Sprog skrevne Artikel er indlöben Et og Andet, som er mindre correct, er meget muligt, men jeg veed, at min Fremstilling er bleven forstaaet af dem, for hvem den var bestemt og at den har gjort den tilsigtede Nÿtte, at gjöre mine Kolleger, Brÿggerne, opmærksomme paa det Væsentlige: Faren for eller Snarere Visheden om at Gjæren vil og maa blive forurenet med vild Gjær, naar man svaler paa aabne Svalebakker i de sidste Sommermaaneder.
Hvad enten de nu finder eller ikke finder at min Artikel var bedst skikket til at aabne de Industridrivendes Øine for det for dem væsentlige, vil De i hvert Fald erkjende, at jeg har undgaaet med et eneste Ord at tale om mig selv og kun har fremstillet Kjendsgjerninger og Brÿggeri-Erfaringer samt iövrigt har henvist til Videnskabens Lærdomme og deriblandt til de af Dem offentliggjorte Arbeider i Laboratoriet, hvilke jeg troer at have omtalt med saa stor Anerkjendelse, at De sikkert maa være tilfreds dermed.
Jeg troer at Hensÿn til Laboratoriet kræver, at al videre Discussion om Zeitschrift-Artiklen, der nu er en fait accompli, hermed være afsluttet og med dette Ønske tegner jeg mig
Deres hengivne J. C. Jacobsen
____________________________
 
x) og samtidig leverede jeg Thausing en Række Citater af Pasteur's Bog der dannede Grundlaget for min Opfattelse.
Archive Reference: FA F20 læg G