Back to the menu
1884-07-06
Language: Danish (Denmark)
Location: Genf
Date: 1884-07-06
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Bertelsen, Agnes
Keywords: Travel letter; travel letters;
Comments: J. C. Jacobsen writes from Switzerland about how all travellers from southern France had been desinfected on the arrival in Geneva! Because of the cholera. He tells about his visit to Gloxin in Lyon and his further travelplans.
Transcription:
Emneord: Rejsebrev; rejsebreve; kolera;
Attachments: 1884-07-06 brev til Agnes Berthelsen fra Genf FA 4-001-00014.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen skriver fra Schweiz om hvorledes alle rejsende fra Sydfrankrig blev desinficerede, på grund af kolera, ved ankomsten til Geneve. Hab fortæller om sit ophold hos Gloxin i Lyon og hans videre rejseplaner. Brevet indeholder mange oplysninger om hvordan man rejste
Transskribering:
 
Genf 6te Juli 84
 
Hôtel de Metropole
Kjäre Fröken Bertelsen

Veiret er her idag ustadigt med Skyer, som aldeles skjule Mont-Blanc og af og til med en fiin, jevn Regn, som har drevet mig hjem fra en længere Spadseretour. Jeg har derfor - indtil videre – Ro til at skrive.
Efter et meget lærerigt Ophold i Lyon og et behageligt Samliv med Gloxin og hans Kone og deres vakkre Börn, reiste jeg igaar Eftermiddags hertil i prægtigt Veir og kom hertil Kl. henad 9. - Men her bleve de Reisende fra Syd-Frankrig modtagne som farlige Forbrydere. Först bleve vi inde¬spærrede i et Lukaf, et Maskinrum med vor Haandbagage, derpaa blev denne taget fra os, for at desinficeres og efter længere Venten bleve vi förte ind i en större Halle , hvor der, vistnok i det sidste Öieblik, var anbragt en Række af Bure, hvori vi bleve-puttede ind, deels staaende, deels siddende.
Det var Trækasser, hvis Laag var i 2 Dele med et rundt Hul i Midten, som sluttede om Halsen, saa at Hovedet var udenfor Kassen. For at Hullet i Laaget kunde slutte tæt om Halsen, blev der svöbt Servietter om Halsen og derpaa blev der sat en Spand ind i Kassen, som udviklede en meget stærk Chlor-Damp. I dette Chlor-Bad blev vi i 15 Minutter, hvorpaa vi bleve lösladte, men det kunde ikke undgaas, at man kom til at indaande noget af det concentrerede Chlorluft og ved et Feilgreb ved mit Burs Lukning fik jeg en saadan Dosis at jeg var nærved at kvæles af en voldsom Hoste og öieblikkeligt maatte ud igjen for at trække Veiret nogle Minutter, hvorpaa jeg kom ind i en bedre Kasse, hvor jeg havde det taaleligt i mine 15 Minutter, men jeg havde dygtig Hoste og opspytning af Slim lige til Midnat.- Bagagen skulde naturligvis ogsaa desinficeres, hvilket skulle vare en Time, men da jeg sendte Bud efter den Kl 10, var den endnu ikke færdig og Budet kom tilbage med den Besked at jeg maaske ikke kunde faae den för næste Morgen. Herpaa sendte jeg Budet tilbage med den Bestemte Erklæring at jeg maatte og vilde have den inden Natten og saa kom den da ogsaa omsider Kl 12. Det var en kjedelig Historie men ogsaa comisk. Ved at see Hovederne af Herrer og Damer med fortrukne Ansigter, fordi Chlordampen irriterede Næse og Hals, kom man uvilkaarlig til at tænke paa lignende Bure, hvoraf kun Hovedet rager op, som man seer i Museer fra Inquisitionens Tid, men da der jo ikke var noget Ondt deri, kunde jeg ikke bare mig for at lee af de fortvivlede Ansigter, som især Damerne skjar, hvilke vistnok bleve ikke lidt forargede over mit muntre Lune.- Denne Desinfection af Reisende fra Frankrig maa vistnok være besluttet i de allersidste Dage, thi jeg har ikke læst noget derom i Bladene, uagtet jeg har været særlig opmærksom derpaa. –
________________________
 
Nu skal jeg tage Beslutning om min videre Reise, men hvilken ? Jeg har sjeldent været saa tvivelraadig og vaklende, men nu troer jeg at Spörgsmaalet er afgjort. Jeg har slaaet enhver Tanke af Hovedet om anstrængende Toure tilfods eller til Hest og vil nöies med at kjöre og seile. Min Plan et nu at seile over Genfer Söen i Morgen Middag til Villeneuve og derfra at gaae med Jernbanen til Brieg. I Overmorgen kjörer jeg da i en let aaben Vogn derfra over Simplon og ned til Lago Maggiore til Pallanza. Den fölgende Dag seiler jeg til de Boromeiske Øer og, videre til Nordenden af Söen og paa Jernbane til Bellinzona, hvor jeg overnatter. Den fölgende Dag kjörer jeg da ad Banen gjennem St. Gotthard til Zürich, hvor jeg vil hvile mig den derpaa fölgende Dag. Hvorpaa jeg d 12te eller, hvis jeg paa Grund af daarligt Veir etc. Skulde tabe en Dag, da seneste den 13de tager fra Zürich til Nürnberg, hvortil jeg bruger 2 Dage. Jeg bliver da 1 eller höist 2 Dage i Nürnberg til 16de, tager til Frankfurt d 17de og bliver dér og i Wiesbaden og  Mainz 3 Dage  til d 20de. Jeg kan da være i Kbhvn den 22de, hvis jeg ikke tager et eller andet Bryggeri i Öiensyn pas Veien, men i hvert Fald. vil jeg være hjemne d 24de. Jeg kommer altsaa ikke denne Gang til mine Venner i Rotterdam, hvilket Hr. Kühle maa melde Feltmann, hvis han ellers har noget at skrive til ham.
Tak for Deres Brev. Det synes derefter desværre ikke at Elisas Befindende er sÿnderligt lovende. De Stakler! Hils dem kjærligst fra mig. Hils ogsaa Vus og Maria. Dersom De troer at det kan fornöie Ottilia, kan de sige, at jeg ofte tænker paa hende og Theodora og længes efter dem. Hils Pasteurs og bed dem, dersom Forældrene skulde komme för eller til 24de da at gaae til Hotel d',Angleterre i Forveien for at see om den Leilighed, som jeg har bestilt at skulle staae parat for min Regning fra den 24 er tilpas. Jeg kunde ikke see hele Leiligheden, da jeg var der, men jeg saae Salonen med et Arbeidsværelse for M Pasteur og bestilte 2  tilstödende Værelser, ligeledes ud til Torvet, til Soveværelse og Paaklædningsværelse. Alt i 1ste Etage og elegant, som det jeg saae. Jag sagde Værten, at dersom jeg ikke kom hjem för den 24 de vilde jeg bede M Pasteur fils, at see paa Leiligheden i mit Navn.-
De Breve og Aviser, der vare sendte til Marseille, har jeg rigtigt modtaget i Lyon. Der var i Virkeligheden ingen Grund til at undlade at gaae til Marseille, thi vel er det nu ikke tvivelsomt, at det jo er den asiatiske Cholera, men Antallet af Syge og Döde er ikke saa stor, som naar der hersker en anden Sygdom i saa stor en Stad og jeg har i 1855 været baade i Prag og Wien medens der var asiatisk Cholera men ligeledes kun optrædende med forholsvis faa Tilfælde. Dersom jeg ikke havde givet min Kone det bestemte Löfte , ikke at gaae til Marseille, vilde jeg derfor uden mindste Betænkning have besögt Velten og hans Bryggeri dér, hvortil Sönnen gjentagende opfordrede mig. Jeg fik imidlertid i Lyon dét at see, som for Øieblikket er det vigtigste og dette Udbytte lönner rigeligt Reisen til Lyon og mit Valgsprog siger jo: " Nöisomhed! " –
Hils Kühles, Bang og Alle paa Carlsberg, samt Steenstrups, Djörups, Linds og andre gode Venner og vær selv kjærligst hilset fra
Deres hengivne
J.C. Jacobsen

Bed Beckman eller Schmiegelov at see paa Lofterne i  Brolæggerstræde og lad dem male, sagtens med Liimfarver.
 
Archive Reference: FA 4-001-00017;F7