Back to the menu
1884-07-14
Language: Danish (Denmark)
Location: Nürnberg
Date: 1884-07-14
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Bertelsen, Agnes
Keywords: Travel letter; travel letters;
Comments: J. C. Jacobsen tells about what he had experienced since he wrote the last letter 8 days ago in Geneva. As usual J. C. Jacobsen is very enthusiastic about the nature of the Alps and the surroundings of the Lago Maggiore.
Transcription:
Emneord: Rejsebrev; rejsebreve;
Attachments: 1884-07-14 brev til Agnes Berthelsen fra Nürnberg FA 4-001-00015.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen fortæller om, hvad han havde oplevet, siden han skrev det sidste brev 8 dage siden i Genève. Som sædvanlig J. C. Jacobsen er meget begejstret for naturen i Alperne og området omkring Lago Maggiore.
Transskribering:
 
Nürnberg d 14 Juli 84
Aften

Kjære Fröken Bertelsen

Nu ere benene og hele Personen atter trætte og saa maa Haanden og Pennen atter gjöre Tjeneste. Da jeg nylig har skrevet til min Kone og til bryggeriet, er Touren nu til Dem, som ikke heller bör vare Stedbarn, og saa meget mindre, som det er min Skyld, at De er bundet til Hjemmet, for at passe mine Forretninger. -
Det har været 8 meget inholdsrige Dage jeg har nÿdt, siden jeg sidst tilskrev Dem fra Genf, i hvilken Tid jeg 2 Gange har passeret Alperne og frÿdet mig ved Synet af Lago Maggiore og dens Omgivelser.
Det har undertiden været sagt om mig*, blandt Andre af Fru Lindt, at jeg havde mere Sands for det Store og Storslaaede, end for det Skjönne, som fremtræder i mildere og besked-nere Skikkelser, og jeg tror at der kan være noget sandt
* blandt Andre af Fru Lindt, og træffende i denne Bemærkning, men dog kun tildeels sandt, thi vel har jeg fölt mig stærkest animeret og mest oplöftet ved at see det Vældige og Imponerende i Alpeformationerne i Simplom og Gothard Passene, men jeg har dog ogsaa heelt og udeelt kunnet give mig hen til Nydelsen af den milde Skjönhed i den klare og.gjennemsigtige  Sö med de Boromeiske Øer i Midten og de smilende Bredder som omgive den, hvortil jeg hörte og nöd en smuk Kommentar i en Koncert i Zurich  "Tonhalle " : Schumanns "Traumbilder". Jeg kunde fristes til at troe at han havde komponeret den ved Bredden af Lago Maggiore. -
Det var heldigt at jeg paa denne dobbelte Alpeovergang först kom til Simplon, hvor jeg ikke alene kunde gribes af de stor-slaaede Naturscener, der fylde Sindet med Alvor, men tillige kunde beundre den store Napoleons dristige Storværk, at före en Kjörevei over disse Höider og Svælg og gjennem disse Klöfter med lodrette Vægge af den haarde Granit og det som det förste Exempel paa en slagen Landevei over de höiste Alper. Jeg siger at det var heldigt at jeg saae hans Storværk först, thi ved Synet af de Midler vor Tids Ingenieur-kunst har fundet til at overvinde slige Vanskeligheder, synes Napoleons förste Værk kun lille. Det er tilvisse ogsaa en mægtig, vild og tilsyneladende ubetvingelig Natur vi möde i St.Gothardt, men dér fængeles Opmærksomheden dog mere paa Menneskets Værk, som har havt langt större Vanskelig-heder at overvinde end Napoleons fordi Jernbanerne ikke som Landeveie kunde stige med 1/16 men höist med 1/40 og hvor man derfor behöver en betydelig Længde for at stige f. Ex. et Par Hundrede Fod. Det er först lidt efter lidt at man har fundet paa, det eneste Middel til at skaffe sig denne nödvendige Længde og dette Middel er vel ikke nÿt, men det er bragt i System paa den fuldkommenste Maade i St. Gothardt ved gjentagne Gange, ofte Slag i Slag, at bore sig ind i Bjerget og derinde at minere en Gang i en meget stor Cirkel som stiger i en Spiral opad, saaledes at man efter at være kjört rundt derinde f. Ex. en halv Miil eller 12 000 Fod, kommer ud af Bjergvæggen lige over det Sted, hvor man gik ind, men 250-300 Fod höire oppe.- Det er umaadeligt interessant at iagttage disse Spring i Höiden mellem Indgangen forneden og Udgangen forover, men da Farten gaar saa hurtigt, maa man passe meget nöje paa og man er derfor i en idelig Anspæendelse paa hele denne Tour. Men efter enhver stærk Anspændelse fölger altid en Slaphed og den indfandt sig ogsaa, da jeg sagde den store Alpennatur Farvel paa Veien til Zurich, men endnu mere, da jeg tabte de snedækte Alper af Syn efter at have passeret Boden-Søen. - Da jeg troede at det i denne Varme vilde blive mig for Anstrengende at gjöre Touren fra Zürich til Nürnberg i een Dag delte jeg den i 2 og overnattede i Ulm. Men der var Alt saa overfyldt, paa Grund af en stor Sängerfest, hvori alle tyske Stemmer deeltog, at jeg maatte tage tiltakke med en kummerligt Tagkammer (ikke et Værelse). Dette var ikke nogen synderlig Vækkende Indtrædelse i Tyskland og Farten fra Ulm her til Nürnberg, et langsomt Persontog, har været dræbende kjedeligt. - Nu skal jeg imidlertid igjen i Arbeide i Bryggerierne og saa er jeg atter i godt Humeur, selv mellem Tydskere. -
Jeg har her modtaget de Breve, som vare sendt directe hertil poste restante, saavel som et Brev og Aviser, som vare sendte til Marseille og derfra til Lyon, men som först ind-hentede mig her.
Tak Anna Puds for hendes Brev. Hils hende og alle gode Venner, deriblandt Kogsbölles og Linds. Vær selv venligst hilset fra

Deres hengivne

J. C. Jacobsen
 
Archive Reference: FA 4-001-00015; F7