Back to the menu
1884-06-27
Language: Danish (Denmark)
Location: Torino
Date: 1884-06-27
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Bertelsen, Agnes
Keywords: Travel letter; travel letters;
Comments: J. C. Jacobsen complains about being old and being able to do what he used to do. It is a long and well written travel letter with many detailed description of his stay in Turin.
Transcription:
Emneord: Rejsebrev; rejsebreve;
Attachments: 1884-06-27 brev til Agnes Berthelsen fra Turin FA 4-001-00012 og13.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen klager over at være blevet gammel og ikke længere kunnne det som han plejer. Et langt og velskrevet rejsebrev med detaljerede oplysninger om opholdet i Torino.
Transskribering:
 
Turin Fredag Aften 27/6 84
Grand Hotel de Turin
 
Kære Fröken Bertelsen!
Hvor det dog er kjedeligt at fornemme at man virkelig er bleven gammel! Det kan ikke hjelpe at alle mine Venner stadigt fortælle mig, at jeg endnu er ganske ungdommelig thi Kjendsgjerninger viser det modsatte. I Sindet synes jeg selv at være temmelig ung, men de physiske Kræfter ældes kjendeligt. Tidligere har jeg paa Reise kunnet bruge mine Ben fra den tidlige Morgen til Midnat, men det er forbi, især her i Varmen, som dog ingenlunde er höi (22 R i Skyggen som Maximum) og Luften er deilig, men og aldeles ikke trykkende. De 2 foregaaende Dages Reise fra München og hertil var meget interessant især den deilige Bjergtur i Tyrol, og gjensynet af Verona, hvor jeg kun havde Formiddagstimerne igaar til at gjennem-
*Jeg haaber at mit Telegram fra i Morges om min forandrede Reiseplan er komme til Carlsberg
s. 2
löbe den vigtigste Deel af Bÿen, hvori jeg opsögte  og fandt alle de Steder som jeg for 40 Aar siden havde glædet mig over og indpræntet mig. Men det var varmt og kostede Sved og Reisen fra Verona til Turin i en fuldpakket Coupé var ogsaa varm. Da jeg kom hertil i Aftes Kl. 7½, skyndte jeg mig at spise lidt og gik derefter til den store Udstilling, hvor der i Aftes var en glimrende electrisk Udstilling, som jeg længtes efter at see. Jeg havde iforveien grundigt studeret Kortet over Bÿen og mente at jeg var fuldkommen orienteret og at Udstillingen ikke var langt borte; men jeg blev ved denne Leilighed, ligesom oftere, skuffet af de smaa Kort, hvorpaa alle Afstande synes saa ringe. Dertil kom at jeg ved et Hjörne er dreiet af i den forkerte Retning* og saaledes kom Pokker i Vold i den modsatte Ende af Bÿen.
* jeg kunde ved Lygteskin ikke forstaae det lille Kort og jeg kunde sige som Leporello "I mørke og i Maaneskin har jeg ei lært at læse"
s. 3
Jeg var derfor aldrig naaet til Udstillingen og maaske havt ondt nok ved at komme hjem igjen til Hotellet, dersom jeg ikke havde kunnet opfriske saa meget af min Kundskab i det Italienske fra 1862, at jeg kunde tale (endog overraskende godt) med nogle Italienere, som jeg traf i de temmelig öde Gader Kl. 9. Det blev en lang og varm Tour för jeg nåede Udstillingen, og jeg var da dÿgtig træt, men da jeg kom ind og saa den straalende og indholdsrige electriske Udstilling, blev jeg selv electriseret og glemte Trætheden. Da Udstillingen sluttede Kl. 11, tog jeg en Droske som kjörte mig til Hotellet. Jeg var da ikke sÿnderlig træt, men Kræfterne vare overspændte og det varede flere Timer för jeg kunde sove. Jeg stod dog, som sædvanligt paa Reisen, op Kl 7 i Morges men fandt det dog raadeligt at töve lidt med at begÿnde Vandringen og benÿttede
s. 4
derfor Morgentimerne til at skrive et Brev til min Kone* og til at læse italienske og franske Aviser, hvorpaa jeg gik ud Kl henad 11, men saa travede jeg ogsaa uophörligt omkring i dÿgtig Varme til jeg Kl 6½ gik til Table d'hote. Derefter vilde jeg igjen i Aften Kl. 8 være kjört til Udstillingen for at besee forskjellige Ting, men - saa fornam jeg at jeg var saa træt, at jeg maatte blive hjemme (fra Kl. 8!) og benÿtte Resten af Aftenen til at læse Aviser og skrive dette Brev.- Af Aviserne seer jeg at "Höire ved Valgene til Folketinget har tabt 3 Pladser og at Goos er falden for Holm. Nu, det gjør ingen Forandring i Situationen! Jeg seer ogsaa af Aviserne at der tvistes om det er asiatisk Kholera eller sporadisk og at Sygdommen i hvert Fald ikke har antaget store Dimensioner uagtet Toulon er saa Skiden at den er skabt til at være et Arnested for Pest. Der er heller intet Spor af Sygdommen
* hvem jeg ligeledes har givet beretning om min Reise hertil og min Vandring i aftes
s. 5
udenfor Toulon og altsaa ikke i Marseille, men jeg tager alligevel ikke derhen, men gaar en Omvei fra Nizza til Arles i ærbödig
Afstand baade fra Toulon og Marseille eller maaskee en endnu kortere Vei til Lyon. Valget af Veien vil tildeels afhænge af hvorledes jeg kan dele den i korte Dagsreiser, uden hvilket Maadehold Reisen paa denne Aarstid her i Sÿden bliver meget udmattende.-
Hvad sige de unge Pasteurs til den Efterretning, jeg har læst i franske Blade, at gamle Pasteur vil ned til Toulon for at studere Kholerasygdommen? Jeg er meget ilde tilmode derover, men det er jo hans Kald maaskee i endnu hoiere Grad end Lægernes og naar han ved at risikere sit Liv, maaskee senere kan frelse Tusinder er det jo en stor Opgave som jeg godt kan forstaae at han ikke bör eller vil lade sig afskrække fra.
s. 6
Jeg seer desværre af Bladene at der er meget ödelæggende Oversvømmelser i Galicien i Nærheden af Krakow. Dette gjör mig bekÿmret for min Ven Götz, hvis Eiendom næppe vil gaae ganske fri, men saavidt jeg kan skjönne dog næppe er udsat for stor Ødelæggelse. Dersom der kommer Bryggere Kbhvn efter Berliner Kongressen, vil Kühle formodentlig kunne faae noget at vide  derom.-
________________________________________________________
 
Löverdag Morgen.
Nu skal jeg paa farten og see paa Rustninger og Vaaben og paa alle slags Maskiner i Udstillingen. Men idag vil jeg kjöre overalt, da jeg har faaet nok af lange Marcher midt paa Dagen. Det er Skade at jeg ikke lod mig veie i München saa at jeg kunde vide  hvormange Pund jeg bliver lettere her i Italien.
Hils Alle paa Carlsberg og alle gode Venner og vær selv venligst hilset fra

Deres hengivne
J. C. Jacobsen
Archive Reference: FA 4-001-00012, 4-001-00013; F7