Back to the menu
1886-09-02
Language: Danish (Denmark)
Location: Stockholm
Date: 1886-09-02
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Laura
Keywords: Travel letter; travel letters;
Comments: J. C. Jacobsen has celebrated his 75th birthday in Stockholm and is looking back on his life.
Transcription:
Emneord: Rejsebrev; rejsebreve;
Attachments: 1886-09-02 brev til Laura Jacobsen fra Stockholm FA-2-021-00060.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen har fejret sin 75 års fødselsdag i Stockholm og ser tilbage på sit liv.
Transskribering:
Stockholm 2de Septbr 1886.
i den skjönneste Sommeraften, der slutter en saare skjön Dag.
Kjære Laura!
Jeg kom for et Øjeblik siden, Kl 8, hjem fra Gripsholm, hvilken Tour har varet fra i morges Kl. 9, men jeg maa skÿnde mig at benÿtte resten af Aftenen til at skrive, da jeg i Morgen ikke faaer et ledigt Øjeblik, dersom det skal lykkes mig, som jeg haaber, at blive saa vidt færdig, at jeg paa Löverdag Morgen kan reise tilbage til Götheborg og, efter at have overnattet dér, paa Söndag Morgen seile med Christiania til Købhvn.- Jeg er dog ikke ganske sikker paa at jeg kan blive færdig i Morgen.-
Först maa jeg takke dig for dit kjære Brev fra i Söndags og dernæst for det Telegram jeg ved Hjemkomsten i Aften modtog fra Dig og Kogsbölle, tilligemed en Række af Telegrammer fra Alle paa Carlsberg og Breve fra flere Venner. Fr Djörup benÿtter i sin Lÿkönskning et Citat som siger at "mange Aar ere et gode, naar man har bevaret en sund Sjæl i et sundt Legeme" og dette maa jeg jo erkende passer ret godt paa mig, thi vel föler jeg at jeg i begge Henseender har mindre Kraft
end tidligere, men jeg har dog bevaret saa meget af den ÿngre Alders Friskhed og Spændkraft, at jeg selv forundres derover, især som nu paa en Reise, hvor jeg hele Dagen er i en næsten uafbrudt Activitet.- Seiltouren idag til Gripsholm er vel særdeles smuk i de maleriske Omgivelser af skovbevoxede Øer, men den varer rigtigtok noget for længe, over 3½ Time, saa at man först kommer dertil henad Kl 1. I Almindelighed pleier jeg at gaae strax til Slottet og först spise til Middag i Hotellet i Mariefred bagefter, men idag sÿntes jeg at jeg trængte til at lives noget op efter den lange Seiltour, hvorfor jeg strax bestilte en vel lille Diner af 3 Retter og Dessert, hvortil jeg i Dagens Anledning föiede ½ Flaske Champagne, hvori jeg drak de forskjellige Skaaler med fromme Ønsker, hvortil Dagen gav Anledning, med Bevidsthed om at de mödtes med lignende fra dig og dine Omgivelser paa Holtegaard.
Jeg var derefter ÿpperligt oplagt til at nÿde Besöget paa og Studiet af det herlige Slot, hvor jeg, som altid, mindedes vort förste Besög dér for nogle og Tÿve Aar siden kort efter Frederiksborgs Brand, hvor den Tanke först opstod hos mig, som jeg udtalte at et saadant Nationalhistorisk Museum som dette, kunde og burde Frederiksborg maaskee engang i Tiden blive for Danmark. Men dengang var dette kun et fromt Ønske, thi da levede endnu Frederik d 7de, som vilde bo paa Slottet med Grevinden, naar det gjenopfört.- At denne Hindring saa hurtigt skulde forsvinde, kunde man jo ikke ane, og endnu mindre kunde jeg ane, at min borgerlige Virksomhed skulde udvilkle sig i en saadan Grad, at jeg skulde kunne blive Redskabet til hin patriarkiske Tankes Virkeliggjörelse! Disse Betragtninger paatrænger sig hver Gang jeg besöger Gripsholm, men ingensinde saa levende som idag, da jeg efter al Sandsÿnlighed for sidste gang besögte dette Sted og da et Tilbageblik paa det sidste, indholdsrige Afsnit af 25 Aar af mit Liv oprandt for mig.
Jeg maatte være meget utaknemmelig mod Forsÿnet, dersom jeg ikke fölte Trang til at takke Gud for, at den Lÿkke har været mig forundt, at kunne sige mig selv i min Alderdom, at jeg som Brygger, men ogsa som Borger ikke har levet forgjæves og at faa af mine Medborgere have nÿdt en lignende Lÿkke! og faaet saameget udrettet tilbedste for Fædrelandet.- I det korte Spand af Tid som jeg kan have tilbage, tör jeg ikke gjöre Regning paa at udrette sÿnderligt mere, men jeg kan trøste mig med, at der er gjort Alt hvad min egen og mine udmærkede Raadgiveres Forstand og Indsigt har formaaet, for i kommende Tider at sikre? Bevarelsen og Udviklingen af dét, jeg har grundlagt, saa at dette ikke vil döe med mig, men med Guds Hjælp ogsaa vil bære frugt i fremtiden.
Fredag Morgen.
Da jeg fölte mig lidt træt i Aftes, gik jeg i seng Kl. 11 og faaer derfor först idag Brevet sluttet. Nu skal jeg paa Farten for at besörge nogle tilbagestaaende Fprretninger og forsöge paa at træffe flere, som jeg skulle tale med, men ikke havt Tid til at söge. I hvert Fald vil jeg gjöre mig færdig til i Aften og afreise herfra i Morgen tidlig over Götheborg for at være i Kjöbenhavn paa Söndag Eftermiddag c. Kl 5.-
At jeg befinder mig fuldkommen vel, kan du skjönne af disse Linier. jeg haaber ogsaa at Opholdet paa landet i disse dage har gjort dig godt og stÿrket dine Kræfter. Hils alle Venner og Omgivelser og vær selv kjærligst hilset fra din hengivne
J.C. Jacobsen
 
 
 
 
 

 
Archive Reference: FA 2-021-00060; F7