Back to the menu
1851-08-20
Language: Danish (Denmark)
Location: Munich
Date: 1851-08-20
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Faye, Nicoline
Keywords: Travel letter; travel letters;
Comments: Travel letter from Munich with description of the journey through Northern Italy
Transcription:
Emneord: Rejsebrev; rejsebreve
Attachments: 1851-08-20 brev til Nicoline Faye fra München.pdf
Kommentarer: Rejsebrev fra München med beskrivelse af rejsen i Norditalien.
Transskribering:
München d. 20 August 1851
Kjære Nicoline!
Efterat vi i Forgaars, sildig om Aftenen vare komne hertil, modtoge vi i Gaar Morges 2 kjærkomne Breve fra Hjemmet, hvoraf vi til vor Glæde erfarede at Alt derhjemme gik godt.- Jeg er særdeles vel tilfreds med de Meddelelser jeg modtog fra R og G. saavelsom med de Foranstaltninger de have truffet.- Beed Rulff at bruge Bevillingen til at svare 5 pro Cent Renter til Procurator Maag.- Fremdeles vil jeg anmode ham om at söge Oplysning om hvilke Dage og hvilke Klokkeslet der afgaae Dampskibe til Kjöbenhavn fra Stettin, Wismar og Kiel i Begÿndelsen af Septbr Maaned og snarest muligt meddele mig Underretning derom i et Brev, der skal sendes poste restante til Dresden.-
Jeg haaber at du rigtigt har modtaget et Brev som vi afsendte fra Mailand d. 11te d. M, hvori vi havde givet Beretning om vor Reise dertil og vort Ophold der.- Jeg vil nu i al Korthed (thi vi have uhyre travlt) give en Oversigt over vor Reise fra Mailand hertil.
Vi forlod Mailand d. 11.te om Eftermidagen og kom til Como lidt før Aften, hvor vi atter traf sammen med Major Kaufmanns, der kom fra Lago Maggiore. Efter at vi om Aftenen havde gjort en lille Baadfart paa Söen og næste Formiddag havde beseet Como, tage vi d. 12te om Middagen, i Selskab med Kaufm. paa Dampskib opad Como Söen til Bellaggio, en lille Bÿ der ligger ved Spidsen af den Landtunge, der skiller Lecco-Bugten fra Como Söen. Her tilbragte vi 3 skjönne og uforglemmelige Dage, begunstigede af det skjönneste Veir og af deiligt Maaneskin, i behageligt Samliv med en elskværdig dansk Familie.- Luften var der vistnok varm, men tillige frisk og vederqvægende og var der Noget, jeg kunde önske at vi stadigt kunde nÿde derhjemme, af det som vi have nÿdt i Udlandet, saa vilde det være de deilige Aftener, for ei at sige Nætter, som vi nöd deels paa Terrassen, deels i Viinlövsgangen ved vort Hotel, der beskylledes af Söens gÿngende Vover.
Den 15de skiltes vi fra vore Landsmænd, som tage til Como og videre Sÿdpaa paa samme Tid som vi stÿrede vor Cours imod Nord fra Bellaggio til Colico og derfra til Chiavenna.- Den 16de om Morgenen kl. 4½ kjörte vi fra Chiavenna over Splügen og videre gjennem Via mala til Chur. Dette var den sidste interessante Reisedag vi havde dennegang. Den 17.de om Morgenen Kl. 4 kjörte vi fra Chur til Rorschack ved Bodensöen og derpaa gik vi med Dampskib til Friedrichshafen.- Den 18.de paa Jernbane til Ulm, med Diligence videre til Augsburg og atter med Jernbane her til München.- Det var 3 Dages meget anstrengende Reise men, lidt Træthed fraregnet, befandt vi os vel, thi Varmen thi Varmen trykkede os ikke som i Italien.- Igaar gik vi omkring og besaae München i flere Retninger og i Aftes tilbragte vi et Par behagelige Timer med vor vakkre Landsmand Lind, Bogholder i i den store Cottascho Boghandel. Laura synes godt om München og vi blive her hele denne Uge ud. Paa Mandag tænker jeg vi tage til Nürnberg (hvis jeg kan blive færdig her til den Tid baade med Forretninger og med Fornöielser!) og efter faa Dages Ophold i Nürnberg tage vi i Slutningen af næste Uge til Dresden, hvor vi vente at modtage det Brev, som jeg ovenfor har omtalt. Fra Dresden tage vi da, naar vi have tilbragt et par Dage der, med 1 dags Ophold i Berlin, helst over Stettin til vort kjære Kjöbenhavn, som jeg nu begÿnder at længes stærkt efter.- Lev vel! hils alle gode Venner! Maaskee skriver jeg endnu engang Hjem fra Nürnberg eller Dresden.
Din hengivne Svoger
Jacobsen
Archive Reference: FA 2-006-00031; kasse F 3