Back to the menu
1859-08-02
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1859-08-02
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Stammer; journey; journeys;
Comments: Carl is in Switzerland. J. C. Jacobsen tells Carl that Japetus Steenstrup has left for a long journey through Europe. Again J. C. Jacobsen is worried about Carls stammer and stresses that the main purpose of Carls journey with K. Schow is to cure this stammer. J. C. Jacobsen regrets among other things that Carl knows so little about the history of France.
Transcription:
Emneord: Stammen; rejse; rejser;
Attachments: 1859-08-02 til brev til Carl Jacobsen i Paris.pdf
Kommentarer: Carl er i Schweiz med K. Schow. J. C. Jacobsen fortæller at Japetus Steenstrup er rejst på en længere Europarejse. Igen udtrykker J. C. Jacobsen sin bekymring for Carls stammen og understreger at hovedformålet med hans rejse er at kurere denne stammen. J. C. Jacobsen beklager bl.a. at Carl kender så lidt til Frankrigs historie.
Transskribering:
Carlsberg d 2d. August
1859


Min Kjære Carl!
Naar du modtager disse Linier, haaber jeg at Du har modtaget og fordöiet den Bunke smaae Breve, som vi forleden Dag sendte Dig til Lausanne. Du vil deraf have erfaret, at vi og alle vore nærmeste Venner have det godt og iövrigt vil Du være bleven bekjendt med alle de personlige Forhold herhjemme, som vi kunne antage have Interesse for dig. Det eneste Nye, som jeg dertil kan föie, er at Japetus Steenstrup i Løverdags er afreist til Berlin, Wien, Dalmatien, Italien, (maaskee Schweitz) og Frankrig, Hvorfra han först kommer hjem til Nytaar. För Freden kom istand kunde han ikke tænke paa Dalmatien og vilde i saa Fald have taget lige til Schweitz, paa hvilken Tour han - i den Tro at Hr Schow ikke kunde reise - vilde have foreslaaet Dig at gjöre ham Fölgeskab saa langt Du vilde og kunde, for derefter at reise paa egen Haand hjem. Troer du at Du havde kunnet indlade dig derpaa? - Jeg haaber i hvert Fald, at du under Hr Schow's Veiledning, nu snart er kommen saavidt i Tungefærdighed, at Du i den Henseende uden Vanskelighed kunde reise alene. Glem for Alting ikke, at dette er Reisens Hovedformaal
s. 2
og at det beroer paa dig selv, at höste den störst mulige Nÿtte af den Leilighed, som nu er givet Dig til at blive cureret for din Stammen, en Kuur som du selv kan indsee, er for kostbar til oftere at gjentages. Det beroer altsaa paa det heldige Udfald af denne Kuur og paa din senere Omhu for at bevare de dermed forhaabentlig vundne Resultater, om du med Nÿtte kan vedblive den Bane du har begÿndt, thi uden rimelig Udsigt til at tilendebringe din Examen med Ære, veed Du at Du med min Villie aldrig bliver Student.
____________________________________
 
Det förste jeg tænker paa hver Morgen er: "Hvor monne Carolus nu være ?" Jeg antager at du idag passerer Rosenlaui eller Wengenalp og glæder mig til at du i begge Tilfælde har en herlig Dag, selvom du ikke dennegang bliver ligesaa begeistret over Staubbach som sidst. Det er kun Skade, at der efter Reiseplanen er for faa Rastdage til at samle og recapitulere de mangfoldige Indtryk af en saadan Bjergvandring. Jeg kunde derfor næsten fristes til at önske at daarligt Veir af og til maatte
s 3
standse Eder noget, selvom I derved skulde blive tvungne til at opgive Chamouny eller at forkorte Opholdet i Paris. - Hvad dette Sidste angaar foruroliger det mig endeel at höre at
Varmen dér er næsten utaalelig. Foruden af Bladenes Beretninger derom, har jeg ogsaa hört det af N. Ørsted, hvis Medbestÿrer Grath har været i Paris, men maattet tage bort derfra, fordi Heden var så stærk, at han flere Dage maatte ligge inde. - Skulde Luften ikke være afkjölet til I komme dertil, maa du undgaae at trave omkring i Middags tiden og anvende den enten til at sidde hjemme og notere Reise-erindringer eller at udhvile i Louvre, hvor der er temmelig kjöligt. Overhovedet maa man under saadanne Om-stændigheder (naar man vil undgaae Cholerine og deslige) bruge Omnibus og Fiacres saameget som muligt om Dagen og kun gaae om Aftenen; selv Theatrene maa man næsten ganske renoncere paa. Ved Valget af Hotel, maa man ubetinget söge en luftig Beliggenhed og et Værelse, som ikke vender mod Sÿd eller Vest.- Med Hensÿnn til det forventede Indtog af Armeen d 15 Aug. har Dr. Djörup sagt mig, at det kan være forbunden med Livsfare, at se det i Gaderne, hvor Trængslen
s. 4
stiger til en Grad, som vi ikke have nogen Forestilling om. Paa de större Pladser er det næsten ligesaa galt og man faaer derfor i Regelen ikke Noget at see. Han tilraader derfor at leie Plads i et Vindue, saafremt Prisen ikke er for höi.-
Det er stor Skade at du kjender saa saare lidt til Frankrigs nÿere Historie, navnlig til den store Revoloution i 1789 med dens Rigdom paa herlige Characterer og sjælsoplöftende
Handlinger, men ved Siden deraf paa ikke mindre talrige Exempler paa hvor dÿbt Mennesker kunne sÿnke og hvor frÿgteligt de i deres Forvildelse kunne handle.
Disse Billeder træde levende frem for Een naar man passerer f Ex Concorde-Pladsen, hvor Kongen og Dronningens Hoveder faldt under samme Øxe, som Robespierres og Marat's, som Vergniaud's og Mad.me Roland's o.s.v. o.s.v. Men Billedet af disse Begivenheder vil ogsaa i Fremtiden, naar Du har lært dem ret at kjende, staae mere levende for Dig, naar Du har indprentet dig Situationen af de Steder, hvor de foregik. Beed derfor Hr. Schow leilighedsviis at orientere dig lidt deri!
s. 5
Vi længes nu ret efter at modtage det Brev du har lovet at skrive fra Meyringen, hvoraf vi ville erfare hvorledes den förste Deel af Alpereisen er gaaet. Gid du blot maa have befundet dig vel! Da dette af Alt naturligviis ligger os meget paa Hjerte, maa du ikke forsömme i hvert Brev at give os Underretning derom. Skulde du föle dig upasselig eller din Mave ikke være i behörig Orden, maa Du paa ingen Maade lade Hr Schow uvidende derom og allermindst naar en længere, forceret Reise skal tiltrædes, som f Ex fra Genf til Paris.
Forglem heller ikke at fortælle os hvorledes Hr S. befinder sig og om han har modtaget beroligende Efterretninger fra sit Hjem. I dit Brev fra Genf venter jeg ogsaa at se Underretning om Du rigtigt har modtaget disse Linier og mit forrige Brev, som sendtes til Lausanne. Först i næste Uge skriver jeg igjen, hvilket Brev vistnok vil komme til Paris Fredag d 12te (apropos husk at se de talrige Stjerneskud mellem d 10d og 14d. August.).
s. 6
Fra alle de Venner, der have besögt os, har jeg en Mængde venlige Hilsener at bringe Dig. Ligesaa fra hele vort Huus. Men kjærligst hilses Du fra Fader, Moder, Tante og Kusine.-
Hils ogsaa Din kjære Schow kjærligst fra os Alle.
 
Din kjærlige Fader
Jacobsen
 
P. S. Dersom Thyge Rothe endnu er i Paris, kan Du vist finde eller opspørge ham i Jardin des Plantes.
Husk paa at forespörge kort efter Ankomsten i Paris om og naar de store Springvand - grands eaux - springe i Versailles og pas paa at Du paa denne Tour ikke blive skilt fra Schow.

A Monsieur
Monsieur Charles C. Jacobsen
Etudiant danois
poste restante Raris Geneve (overstreget)


Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 3,1