Back to the menu
1865-07-03
Language: Danish (Denmark)
Location: Bordeaux
Date: 1865-07-03
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Travel letter; travel letters; Coreggio;
Comments: Travel letter from Bordeaux with remarks about the local beer. J. C. Jacobsen expresses his satisfaction with the lay out and design og Carlsberg.
Transcription:
Emneord: Rejsebrev; rejsebreve; Coreggio;
Attachments: 1865-07-03 brev til Carl Jacobsen fra Bordeaux, uden FA-nummer, æske F 3,1.pdf
Kommentarer: Rejsebrev fra Bordeaux med bemærkninger om det lokale øl og et besøg i bryggeriet i Poitiers. J. C. Jacobsen udtrykker sin tilfredshed med Carlsbergs beliggenhed og indretning.
Transskribering:
Bordeaux ; Mandag Aften
Jeg havde tiltænkt  Dig et længere Brev dennegang, men Tiden vil ikke strække til, da jeg ikke gjerne vil udsætte Afsendelsen af dette Brev længere end til imorgen tidlig med det förste Parisertog. Du maa altsaa vente, indtil jeg kommer til Bagners.- Du kan troe, at jeg ligesaa nödig som Du vilde forstÿrre det nuværende Arrangement af Brÿggeriet paa Carlsberg, hvormed jeg selv er særdeles tilfreds, saavelfor dets Hensigtsmæssighed og Bequemmelighed som for dets smukke symmetriske Form og det har voldt mig meget Hovedbrud, at finde paa en Maade hvorpaa den nÿe Dampkjeddel kunde anbringes og bequemt sættes i Forbindelse med Mæskekar og Mæskekjeddel uden at omforme en Deel af Brÿggeriet og derved forstÿrre dets Sammenhæng og Sÿmmetri.- En stor Vanskelighed ligger alene deri, at Dampkjedlen maa anbringes saa lavt, at dens Overkant er noget under Jordhöiden, for at det i Damprummet om Mæskekjedlen fortættede Vand ved Dampens Trÿk kan drives tilbage i Dampkjedlen uden Pumpeværk. Afstanden mellem Dampkjedlen og Mæskekjedlen maa heller ikke være stor, for at Dampens Varme og Spænding ikke skal tabes og Rörene som lede
s. 2
Dampen frem og Vandet tilbage maa ikke komme i Veien for Communicationen, osv. Jeg troer nu at have fundet den rette Plads for den nÿe Dampkjeddel, men jeg nævner den ikke nu, for at Du og Kogsbölle ogsaa kunne brÿde Eders Hoveder deermed.- Beed Kogsbölle om at faae Opgivelse af Hellerum paa en Dampkjedels Dimensioner af 20 Hestes Kraft af samme Form som min store med udvendigt Ildsted samt ligeledes af en do Kjedel paa 30 Hestes Kraft.- Jeg kunde ogsaa önske at vide Dimensionen paa Kjedler af lignende Kraft, men med smaae Rör som den lille i Haven; Alt beregnet paa at gaae med 4 Atmosphærers Trÿk.-
Overalt hvor jeg endnu har været, selv her i Bordeaux, er Lageröl den almindeligste Nÿdelse paa Caféerne baade Formiddag og, især Aften. Øllet er i Reglen fortræffeligt og beundringsværdigt klart. Det kommer fra Srassbourg og andre Steder i Elsass, som jeg absolut maa besöge paa min Reise mod Nord. Jeg kommer derfor vistnok til at opgive Chamounix for denne Gang og maaskee Auvergne med.- Jeg besögte igaar et Brÿggeri Poitiers, som ogsaa brÿgger Lager-öl, der ikke var ilde. Lev vel! Hils dine unge Venner fra Din hengivne Jacobsen

P.S. Lad mig ved Leilighed vide hvilken Kobberstikker der har stukket Coreggio Hellige Catharina's Trolovelse i Louvre, som jeg eier.
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 3,1