Back to the menu
1866-05-17
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1866-05-17
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Healh; education;
Comments: Paternal admonitions about how Carl should act and behave.
Transcription:
Emneord: Helbred; opdragelse; uddannelse;
Attachments: 1866-05-17 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 3,1.pdf
Kommentarer: Faderlige formaninger om hvorledes Carl bør optræde og opføre sig.
Transskribering:
Carlsberg d 17 Mai 1866.
Kjære Carl !
Skjöndt det kun er et Par Dage siden jeg tilskrev dig, vil jeg dog idag sende dig et Par Ord, som du kan modtage som en Pintsehilsen paa Söndag Morgen.- Först og fremmest vil jeg önske at du maa befinde dig fuldkommen rask, saa at intet Ildebefindende skal
forhindre dig i at nÿde Pintsefesten. Dernæst vil jeg önske, at du nu maa have orienteret dig saameget, at du har kunnet danne Dig en nogenlunde klar Forestilling om din Virksomhed i den nærmeste Fremtid, thi intet bidrager saameget til at tilveiebringe og
vedligeholde Ligevægt i Sindet og Glæde over Tilværelsen og over de Goder, det er En givet at nÿde, som Bevidstheden om at handle efter en veloverlagt Plan og sÿnet af et bestemt Maal for Øie, hvorimod man stadigt har at rette sin Gang.-
Jeg har i de foregaaende Breve givet dig nogle Antÿdninger af mine Tanker herom, men du maa kun betragte dem som Antÿdninger, thi jeg vil ikke lægge nogle Baand paa din Handlefrihed.- Det er tværtimod mit Ønske, at du selvstændigt skal overveie og udfinde den
Vei, du helst bör gaae, hvilket jo ingenlunde udelukker, at du raadspörger dig med Andre hvis Mening du tillægger nogen Vægt, navnlig Bourgeois, naar du kun har Bevidstheden om, at Beslutningen er din egen og at du selv har Ansvaret derfor.- Det er kun dermed at
Characteren udvikles.- Gemÿttets Udvikling kræver derimod Omgang med Mennesker og i denne Henseende bör jeg advare dig mod at fölge din - tildeels medfödte - Tilböielighed
s. 2
til at isolere dig, til at være Dig selv nok. Du bör efter min Mening beflitte Dig paa at være mere aaben og imödekommende mod Andre, hvilket ikke alene gjör Livet mere behageligt og indholdsrigt for dig selv, idet Aabenhed og Forekommenhed fremkalder et
tilsvarende velvilligt Sindelag hos Andre, men dit eget Gemÿt forbedres dermed og det er Hovedsagen.
Det var mig derfor kjært at erfare, at du havde Leilighed til at vise en Landsmand, Scharlings Ven, nogle Dages Tjeneste og jeg vil önske at du vil söge og finde Leilighed til at vise lignende Tjenstagtighed.- Selvom de Folk du kommer i Beröring med, ikke have den
samme Art af Dannelse som Du og ikke have de samme Interesser, bör du dog ikke deraf lade dig afskrække, thi man kan for det förste lære meget af at omgaaes Folk, som staae paa et ganske andet Standpunct - intet Standpunct er eneberettiget - og selv om man i
Förstningen trættes og kjedes noget ved at bevæge sig i en Sfære, man ikke kjender eller har Interesse for, kommer man dog ofte senere til Erkjendelse af at man har udvidet sit Blik, men selv om dette ikke bliver Tilfældet, har man dog den Fordeell, at man har
vænnet sig til at bringe et Offer og i Gjerningen har fÿldestgjort Christendommens Bud: at elske Næsten.- Jeg gjentager derfor min Bön: indeslut dig ikke for meget i dig selv, men söge Mennesker, d.v.s. gode brave Mennesker.- Kan du være saa heldig at træffe saadanne, der tillige have en ligestor eller större Dannelse eller en livligere Aand - det sidste trænger du især til - saa er det naturligviis saameget desto bedre. -
s. 3
Afslutningen mangler
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 3,1