Back to the menu
1866-08-xx
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1866-08-xx
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Carlsberg;
Comments: Fragmentary letter about Carlsberg's main building and riding with Emmy Moltke.
Transcription:
Emneord: Carlsberg;
Attachments: 1866-08-xx brev til Carl Jacobsen, ufuldstændigt, uden FA-nummer, æske F 3,1.pdf
Kommentarer: Ufuldstændigt brev om Carlsbergs hovedbygning og rideture med Emmy Moltke.
Transskribering:


...at lægge op imorgen; Söilerne dertil ere næste alle opstillede. I Hovedbygningen er Dagligstuen færdig og Havestuen vil omtrent blive det i næste Uge, dog ikke ganske, da Rammerne til de nÿe, höiere Speile ikke ventes færdige og Udarbeidelsen af de svævende Figurer paa Dörene (ikke Dörrene som Du skriver) og Friserne af Centaurer, Havmænd og Bacchanter paa Dörgesimserne ville kræve mere end en Uge.- Imidlertid blive Gardinerne dog ophængte i næste Uge (graae med brunröde Borter, meget smukke) for at Værelset kan benÿttes d 2 Septbr, paa hvilken Dag jeg haabe at see endeel af de Venner, som i Ferien have været adsplittede paa Landet og som vor Husreparation i længere Tid har holdt borte. I næste Maaned kommmer Emmy Moltke herud i nogen Tid og da hun er ivrig Rÿtterske har jeg lovet at skaffe en god Damehest og at gjöre Rideture med hende paa Leila. Jeg rider den nu hver 2den. Dag med Lörup (naar jeg NB ikke har Forfald) og det gaar godt, kun springer den meget höit, naar den i sin Fÿrrighed vil i Galop og ikke maae, men jeg sidder heldigviis godt i Sadlen og har ogsaa
s. 2
faaet Greb paa at bringe den i Ro ved at bruge Töilen meget let og roligt. Den lÿstrer ogsaa min Stemme. Endnu bliver jeg dÿgtig træt og meget varm af en Ridetur, men det vil snart tabe sig, naar jeg kun kan faae Tid til at ride stadigt.- Vi have i de 2 foregaaende Uger, ligesom næsten hele Europa, havt meget ustadigt Veir med stærke Regnskÿl, hvilket forstyrrede et paatænkt Besög i Söndags for Ørsteds paa Fredensborg.. Paa Söndag skulle vi en Kjöretour til Stevns med Linds, hvis kun Veiret vedbliver at være saa deiligt som i de sidste Dage og Aftener. Bloch besögte os forleden og sagde at han nu vilde tage fat paa Fuldförelsen af Mödet med Elisabeth. Jeg hörte med stor Glæde af ham, at han ingenlunde er saa naturalistisk, som jeg næsten frÿgtede, men at han tværtimod betragter Raphael som det Ideal han stræber efter at nærme sig.- Jeg glæder mig saameget mere derover, som det netop var mit Ønske med min Bestilling at lede hans Tanke og Aand hen i denne Retning og mod
s. 3
det Ophöiede, det Skjönne, Menneskelighedens Ideal og dersom jeg, som jeg i mit stille Sind smigrer mig med, kan have bidraget Noget dertil, saa er mit Offer vel anvendt og vil skjænke mig en rig Lön.- Lad mig ved denne Leilighed sige, at jeg har tænkt paa, og, jeg troer, udtalt for Ministeren, at jeg med en testamentarisk Disposition vilde sikre Udförelsen af den hele Suite af Malerier til Frederiksborg hvis jeg forinden blev bortkaldt. Dette har jeg ikke havt Stunder til at gjöre endnu og det kunde jo hænde, at Döden overraskede mig, för jeg fik det gjort.- I saa Fald veed Du nu min Hensigt og jeg stoler paa at Du og din Moder da ville vaage over at denne Gjæld ligefuldt bliver indfriet. Vi have jo ikke megen og riig Adel og den vi have er forstörstedelen for lidt dannet og for lidet höihjertet til at bringe slige Offre for det Almene. Men desto större er Forpligtelnsen hos enhver Borger, som har rundelige Indtægter udover hans eget, tarvelige Behov til at virke i denne Retning og man bør ikke lade sig aflede derfra, om man ogsaa en Tidlang skal staae alene
s. 4.
thi Noget vil Exemplets Magt dog efterhaanden virke. I alt Fald har man den Bevidsthed at have gjort sit og den giver langt större Tilfredshed end de Nÿdelser man skaffer sig selv alene om de ere nok saa ædle.- Den eneste Retning hvori jeg kunde fristes til luxuriere noget, er at gjöre mit Huus, som jeg troer gjör et harmonisk Indtrÿk paa de Besögende - til et Samlingssted for en större, udvalgt Kreds, hvortil der er nogen Trang hos os, men det tillader hverken mine Evner eller övrige Forhold at gjöre, idetmindste ikke i den Udstrækning, jeg kunde önske. Gid Du engang maatte kunne realisere dette Ønske bedre end jeg! -Dog, lad mig vende tilbage til det Nærmere. Jeg vil först og fremmest önske, at Du paa Din eensomme Udflugt maa overvinde Din Skÿ for at indlade dig med fremmede og fölge den under slige Forhold naturlige Trang til at slutte dig til Mennesker om end saa flÿgtigt, som det sker paa Jernbanefarter. Dette fremkalder en livlig, aandelig Bevægelse, som Du trænger til ifölge Dit Temperemant og som Du af al Magt bör beflitte Dig paa. Föler Du det ikke selv? Det er desværre temmelig seent at jeg for mit eget Vedkommende har faaet Øiet op derfor

Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 3,1