Back to the menu
1867-04-06
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1867-04-06
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Industrial archaeology; brewery technology; brewery design; Carlsberg;
Comments: About the fire at Carlsberg the same morning.
Transcription:
Emneord: Industriel arkæologi; bryggeriteknologi; bryggeriindretning; brand; Carlsberg
Attachments: 1867-04-06 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 3,1.pdf
Kommentarer: Om branden på Carlsberg samme morgen.
Transskribering:

Carlsberg 6 April 1867

Kjære Carl!

Uagtet min Tid er knap maa jeg dog være den Förste der gjör Dig en Meddelelse, der vistnok i det förste Øjeblik i höi Grad vil allarmere Dig, men som jeg beder Dig at modtage med samme Sindsro, som jeg har bevaret. Imorges tidlig Kl 5, er der udbrudt Ild i Bryggeriebygningen paa Carlsberg - vistnok paa Loftet over Dampmaskinen, hvorfra den med rivende Hurtighed udbredte sig over den hele Bygning, indbefattet Svalehuset og det nye Kornmagazin, hvori nu omtrent alt Træværk er opbrændt, saa at det nu kun brænder i de nedstyrtede Masser af Malt.- Lagerbygningerne ere aldeles uskadte, saa at afsætningen af Lageröl, hvoraf alle Kjelderne ere fulde - jeg sluttede först Brygningen i Forgaars - uforstyrret kan gaae sin Gang. Staldbygning og Vaanings-
s. 2
huus have naturligviis ikke været udsatte for Fare.- Gjærings Kjælderene er ogsaa conservere under deres Hvælvinger, men c 800 Tdr Øl som endnu staae i Gjæring ere vistnok fordærvede af Rögen. Jeg lider ved denne Brand et betÿdeligt Tab, da det nÿe Kornmagasin og alle de nÿe Jern- Vandbeholderen, Stöbekar osv ikke vare assurerede. Ogsaa var min Maltbeholdning betÿdeligt större end assureret; men dette Tab, stort som det er, kan jeg bære.- Jeg er derfor fuldkommen rolig og ved godt Mod. Min Aandværelse har intet Øieblik forladt mig og jeg betragter denne Sorg som en Ubetÿdelighed i Sammeligning med hvad jeg har baaret i det sidste Aar eller halvandet.- Jeg vil ikke at Du skal forandre det mindste i din Reiseplan, men beder dig fortsætte
s. 3
din Virksomhed, som om Intet var skeet. Din Moder har det overmaade godt, efterat hun er bleven beroliget for mig, der i de förste Timer af Branden var udsat for nogen Fare, men i Virkeligheden ikke sÿnderligt. Mine Kræfter have ogsaa fuldkommen været i Höide med mine Anstrængelser, saa at jeg befinde mig fuldkommen vel. En antrængt Virksomhed virker altid animerende paa mig og foröger min Spændkraft.- Jeg har, næsten som Polycrates, været bange for mit materielle Held, nu har Nemesis indfundet sig pludselig og uventet, men jeg er godt forberedt derpaa og föler mig næsten vel tilmode, ved at skulle begÿnde tildeels forfra.-
Der var heldigvis ingen Mennesker kommen til mindste Skade.- Næsten alle vore nærmeste Venner have besögt mig i
s. 4
i Löbet af Dagen og været langt mere betagne end vi selv.
Hermed maa jeg slutte. Vær rolig og concentreer, som jeg, dine aandelige Kræfter paa Lösningen af din Opgave.
Jeg troer at din Moder ogsaa skriver et Par Ord, men jeg veed det ikke sikkert. Næste Gang mere,
din hengivne Jacobsen

Kl. 2 Eftermiddag

Kogsbölle og Magnella have det godt.
Deres Töi er for en stor Deel reddet, men de have assureret. Nu maae de boe hos os i Sommer.- Nu gjelder det om at faae de nedbrændte Bÿgninger opförte til Efteraaret; det bliver svært.
 
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 3,1