Back to the menu
1867-07-16
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1867-07-16
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Family life;
Comments: About Carl's mood and temperament. J. C. wishes him a good trip to the Alps which he believes will do him good. The end of the letter is not preserved.
Transcription:
Emneord: Familieliv;
Attachments: 1867-07-16 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 3,1.pdf
Kommentarer: Om Carls sindsstemning og temperament. J. C. ønsker ham en god tur til Alperne som han mener vil gøre ham godt. Slutningen på brevet mangler.
Transskribering:

Carlsberg d 16 Juli 1867
Kjære Carl!
Det har glædet mig meget, at læse dit sidste Brev fra Marseille, der tÿdeligt viser, at Du idetmindste er paa Veien til at gaae i dig selv og at angre den Bitterhed eller vel snarere Arrighed, hvorom dine Breve i de sidste Maaneder have baaret Viden. Det er nu anden Gang i et halvt Aar, at Du har maattet tilstaa for Dig selv, at Du har bedömt mig og mit Sindelag urigtigt og at Du til stor Skade for Udviklingen af dit Gemÿt og din Characteer har ladet dit af Naturen noget iltre Sind, der, som Du selv engang har sagt, af altfor megen Medgang er bleven overvoxet af Ukrudt, löbe af med Dig. Jeg haaber at denne gjentagne Erfaring maa hjælpe Dig til herefter at vaage over Dig selv og vænne Dig af med den onde Tilböielighed til at dömme for rask om det, der ikke stemmer med dine Ønsker og Anskuelser. Efterhaanden vil Du da ogsaa tilegne Dig saamegen Beskedenhed, at Du kan give noget Rum for en sömmelig Tvivl om dine Tanker og Fore-
s. 2
stillinger ere absolut og ere rigtige. Jeg siger Dig ikke dette, for at gjöre Dig Bebreidelser - disse nÿtte ikke noget naar de ikke finde Gjenklang i din egen Samvittighed - men jeg siger det for at bidrage til at bringe din Samvittighed i det rette Spor. I övrigt sætter jeg mit Haab til at Tiden og Livets vexlende Forhold ville være din bedste Læremester og at dine Vandre- og Læreaar maae gjöre Dig ikke alene til en dÿgtig Brÿgger men til en moden Mand og et godt Menneske. -Det skee!
Jeg glæder mig med Dig ved Tanken om din Vandring i Alperne, som jeg troer vil være overordentlig gavnlig for Dig i alle Henseender og jeg skal derfor ikke alene ingen Indvending gjöre, dersom Du giver den en större Udstrækning end Du oprindelig har tænkt, men tvertimod bestÿrke Dig deri, dersom Du faaer Lÿst dertil. I saa Fald vil jeg kun bemærke, at Du vistnok vil have mest Udbÿtte af at færdes paa de
 

 
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 3,1