Back to the menu
1867-09-05
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1867-09-05
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Yeast; family life; anti semitism; pitch;
Comments: J. C. Jacobsen thanks Catrl for a birthday letter and expresses the hope that the coming year will be better. About pitching of storage casks in Strasburg.
Transcription:
Emneord: Gær; familieliv; antisemitisme; beg;
Attachments: 1867-09-05 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 3,1.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen takker for et fødselsdagsbrev og udtrykker håb om at det kommende år blive knap så rigt på sørger og bekymringer. Om begning af lagerfade i Strasburg.
Transskribering:
 
d 5t . Septbr 67
 
Kjære Carl!
 
Tak for dit Brev og for dine gode Ønsker paa min Födselsdag. Jeg vil ogsaa  selv önske, at det kommende Aar maa blive mindre rigt paa Sorger og Bekÿmringer end det forlöbne, men jeg haaber i hvert Fald, at jeg skal möde hvad der maatte komme med samme Resignation, som tidligere og at jeg skal bevare moralsk og aandelig Kraft til at gjöre min Pligt til det Yderste.- Den sidste Tid har været i höi Grad anstrengende for mig, da der har været saa utallige Arbeider, der skulde være færdige i stor Hast og som alle krævede min personlige Ledelse og Ordning, men det er heldigviis lÿkkedes at faae alt det Fornödne til at foretage de förste Brÿgninger i complet Stand til den bestemte Tid, saa at det förste Brÿg fandt Sted i Söndags i enhver Henseende
s. 2
tilfredsstillende og all right. Idag have vi brÿgget anden Gang og i næste Uge skal brÿgges 4 Gange, som sædvanligt, og derefter, naar der er vundet tilstrækkelig nÿ Gjær, regelmæssigt hver Dag.- Jeg vil da kunne faa det nÿe Øl tilstrækkeligt aflagret, til det gamle Øl slipper op, men
der er heller ikke det mindste tilovers, saa at min Beregning, at begÿnde d 1ste Septbr, har holdt nöiagtigt Stik.- Det er en stor tilfredsstillelse at see, at en udholdende Anstrængelse hverken har været overflödig eller frugteslös.- Den uop-hörlige Anstrængelse i den sidste Tid er Skÿld i at dette Brev kommer noget senere end sædvanligt og at jeg heller ikke denne Gang faaer Tid til at skrive et tydsk Brev til Eieren af Jedlersee, men jeg stoler paa at de Anbefalinger Du medbragte fra Strasbourg ville være tilstrækkelige og i hvert Fald
s. 3
af större Betÿdning end en fra mig, der kun stötter sig til nogle Timers Bekjendtskab for 12 Aar siden .- Efter dit sidste Brev antager jeg ogsaa, at Du nu har truffet dit Valg i hvilket det forekommer mig, at din Ulÿst til at komme i Beröring med en Jöde spiller noget for stor en Rolle, naar der kun er Noget at lære i hans Brÿggeri. Dog, det maa Du jo selv afgjöre.- Tak for dine Meddelelser om Begen. De indeholdt vel ikke sÿnderligt Nÿt, men jeg fik i al Fald Bekræftelse paa det, jeg hidtil har anseet for usandsÿnligt, at Tyroler Begnens Aroma alene hidrörer fra Voxestedets Eiendommelighed og ikke fra særegne Træsorter eller en særegen Behandling.- Apropos, har Du deeltaget i eller særlig lagt Mærke til Fremgangsmaaden ved Begningen af Lagerfadene i Strasbourg ? Det kan sÿnes
s. 4
uvæsentlig men har dog en stor Indflÿdelse paa Øllets Smag. Husk paa, at naar Du skal bestÿre et Brÿggeri som Brÿgmester, maa Du kunne udföre og lede alle Arbeider uden Undtagelse og dersom Du maa tage en Plads som Næstkommanderende, er det især Detailler der vil tilfalde
Dig.

d 6te. Septb.
Jeg maatte standse i Aftes og idag er der ingen Ro til at skrive. Jeg maa derfor slutte. Jeg skal forhöre om Creditivet er kjöbt i Guld eller Papirgÿlden. Lev vel!
 
Din hengivne
Jacobsen
Hermed et Brev fra din Mama.
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 3,1