Back to the menu
1867-12-22
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1867-12-22
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Behavior;
Comments: J. C. Jacobsen is not pleased with Carl's lack of gratitude. In the afterword he mentions an apparently very unfortunate episode in Rome on their journey together in 1862
Transcription:
Emneord: Opførsel;
Attachments: 1867-12-22 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 3,1.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen er skuffet over Carls mangel på taknemmelighed. I efterskriftet omtaler han en åbenbart meget uheldig episode i Rom på deres fælles rejse i 1862.
Transskribering:
 
d 22 Decbr 1867
 
Kjære Carl!
Uagtet jeg, som mine Breve viser, var belavet paa, at den Plan for din Fremtid, som jeg meddelte dig, ikke strax vilde falde i din Smag, fordi Du havde tænkt dig ind i en anden, saa havde jeg dog ventet at höre en Erkjendelse af det for dig Tilfredstillende i Udsigten til i en Alder af 28Aar at kunne blive din egen Mand og selv at blive Herre over din Fremtid, ja, jeg havde ventet at höre en Yttring af Taknemmelighed, men jeg veed jo at, at dette er den svage Side i din Characteer, som jeg ikke vil dvæle ved, da jeg ikke kan rette den; det maa Livet og dets Prövelser gjöre.- Jeg stoler paa, at naar Du er bleven 28 Aar og har brugt Mellemtiden godt, saa vil din Forstand være saa modnet, at Du vil nogenlunde
s. 2
forstaae Dig selv og mig og indsee hvad der virkelig har været til din sande Tarv. Nu kan det ikke Nÿtte at tale mere om den Sag.- Hvad din Ansættelse i en tjenende Stilling angaaer, kan jeg kun gjentage, at det deels maa beroe paa din egen Bevidsthed om din erhvervede Indsigt og Dÿgtighed til at lede Andres Arbeider at bedömme Tidspunctet naar Du kan paatage Dig en saadan Tjeneste, deels paa Leiligheden som gives Dig til at opnaae den. Jeg anseer det fremdeles for heldigt at Du först lærte Alt hvad Du maa lære medens Du har Tiden til din Raadighed paa denne Udlandsreise, for at Du kan være i Besiddelse af den fornödne Modenhed og Overblik og jeg saae derfor helst at din Læretid i England gik forud, og at din Tjenestetid faldt der, men dersom der forinden tilbÿder sig en gunstig
s. 3
Leilighed til at faae en Tjeneste, selv en subaltern, bör Du vistnok ikke lade den gaae fra Dig.- I denne Henseende ville de Mænd, hos hvem Du har lært, Navnlig Ehrhard og Sedlmayr, jo bedst kunne raade og hjælpe Dig med deres Anbefalinger.
Sedlmayr har jo især et anseet Navn, ikke alene i Tydskland, men ogsaa i Frankrig og Schweitz. Maaske kan Bourgeois ogsaa være Dig til Nÿtte i Elsass og Nordfrankrig, skjöndt han jo rigtignok ikke er istand til at bedömme hvad Du kan paatage dig. Paa god Villie fra hans Side vil det ikke mangle. Fra Gloxin har jeg en venlig hilsen til Dig, men han kan neppe være Dig til Nÿtte i denne Sag.-  Fra de fleste af vore Venner har jeg ligeledes venlige Hilsener at bringe Dig. De udtale Alle de Störste Forventninger om den Udvikling som de "ualmindelig gunstige Forhold", hvorunder Du har Leilighed til at uddanne Dig, vil bringe og den Glæde, jeg vil have deraf.. At disse Forventninger maae gaae i Opfÿldelse, er ogsaa mit inderlige Ønske og kjæreste Haab.- Dette være min Hilsen til den forestaaende Juul, som jeg iövrigt Haaber Du maa tilbringe paa en behagelig Maade i din fortræffelige unge Vens Selskab. Bring ham min venlige Hilsen
Lev vel!
din hengivne
Jacobsen
 
Efterskrift.
Uagtet jeg veed, at Du ikke holder meget af moralske Betragtninger og at disse derfor som oftest forfeile deres tilsigtede Maal, anseer jeg det dog for min Pligt, at gjöre Dig opmærksom paa Feil og Svagheder, som Du blot behöver at faae Øiet op for, for at ville aflægge Dem.- Der er derfor ingen Grund til at beklage, at jeg ikke har glemt hine Aftener i Rom, thi en saadan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 3,1