Back to the menu
1868-03-12
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1868-03-12
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Art; patronage; social life;
Comments: About the death of the sculptor H. V. Bissen and prof. N. L. Høyens memorial lecture on him.
Transcription:
Emneord: Kunst; mæcenvirksomhed; selskabsliv;
Attachments: 1868-03-12 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 3,1.pdf
Kommentarer: Om H. V. Bissens død og professor N. L. Høyens mindeforelæsning om ham.
Transskribering:
 
d 12 Marts 1868
 
Kjære Carl !
Jeg maa begÿnde med at meddele dig et sörgeligt Dödsfald, som er gaaet mig nær til Hjerte: den gamle Bissen er död i Tirsdags.- Skjöndt han var 70 Aar gl. var han dog bestandig livsfrisk og aandskraftig og i utrættelig Virksomhed og man kunde have Grund til at haabe at see endnu mangt et fortrinligt Kunstværk fra hans Haand.- Det er dog ikke alene Tabet af vor bedste Kunstner vi Alle beklage, men tillige Manden med den faste og rolige Character, med det varme Hjerte for Alt hvad der er skjöndt og ædelt og stort og med den levende Fædrelandskjærlighed.- Jeg maa være glad ved at have lært at kjende og elske en saadan Mand og ved at have vundet hans Sÿmpathie, for ikke at sige Hengivenhed. Han var heldigviis bleven færdig med den
s. 2
skjönne Marmorstatue af Fru Heiberg. Ogsaa hans Tycho Brahe er støbt i Bronze og for störste Delen ciseleret. Hans store Heststatue af Frederik 7de staaer ogsaa færdig i Gibs og jeg har Grund til at haabe, at der nu vil blive gjort Alvor af dens Udförelse i Bronze. Desværre bliver mit Basrelief: Hector's Afsked, nu ikke fuldfört af hans Haand, hvilket han til min Glæde havde lovet mig og det er tvivlsomt om nogen Anden nu vil kunne gjöre det tilfredsstillende, da navnlig Hectors Skikkelse (Kroppen og Benene) er meget skizzemæssigt behandlet i Gibsmodellen.-
Nu have vi kun faa af vore udmærkede Veteraner tilbage og Tabet af hver Enkelt bliver derfor dobbelt föleligt, men man maa dog prise den lÿkkelig, der bortkaldes i sin fulde Kraft og Virken, thi det store Savn tjener til at befæste den Hedengangnes
s. 3
Minde i levende og varig Erindring.
Jeg var i Söndags til Middag hos en anden af vore berömte Veteraner Prof. Clausen og det var en sand Fornöielse at see og höre ham saa frisk og livlig som nogensinde. Hvilket deiligt Hoved! saa fiint og harmonisk, hvori den klare Tanke, den milde Alvor og det varme Hjerte saa levende afspeile sig.- Baade han og Frimodt spurgte med megen Interesse til Dig og dine Studier i Udlandet og fra Frimodt skal jeg bringe Dig en venlig Hilsen.- Paa Löverdag skal jeg atter i Middags-selskab, hos General Jonquières (ham, der med sin magelöse Ro og Dödsforagt især holdt Modet oppe i Skandserne paa Dybböl) han hörer ogsaa til dem jeg maa være glad ved at have lært personlig at kjende, thi der er gjensidig Sÿmpathie tilstede imellem os.
s. 4
Fredag Aften.
Prof Hoyen holdt idag - istedetfor den sædvalige Forelæsning over den Italienske Kunst - et smukt, varmt og beaandet Foredrag over Bissen, hvori han bl.A. dvælede ved det Mærkelige, at B. havde udfört over Halvdelen af  sine talrige Værker (70 Statuer og 150 Buster, m. m.) i sin ældre Alder, i de sidste 18 Aar, uden at der, lige til Sidst, var noget Spor til Svækkelse i Phantasiens og Aandens Kraft.-
Jeg vedlægger et Par Dödsanmeldelser i Bladene.-
_____________________________________________________________________
 
Jeg har idag modtaget et nÿdeligt Brev fra Bourgeois, og hans Kone, der strömmer over af Taknemmelighed og - havd der glæder mig mest - af Hengivenhed for Dig. Fru B. skriver bl.A. at dersom Du nogensinde, "òu qu'il soit", skulde trænge til kjærlig Omhu, "je serai là pour suppleér à ceux (soins) que sa mère ne pourrait lui donner"._
Det var en smuk Opgave, Du havde stillet Dig, at bidrage til at A. Erhard blev draget ud af en uheldsvanger Dröm om en Kunstner-Lÿkke, som han maaskee ellers
s. 5
ikke havde opdaget det Illusoriske i, för det var for seent. Gid Du fremdeles maa have Glæde deraf!--
Jeg vil haabe, at De pletterede Sager ere kommen til Strasbourg, för Du forlod den, saa at Du har faaet dem at see og har kunnet give Familien en Kommentar dertil, thi ellers vil Stilen jo ganske vist sÿnes dem altfor simpel og Yduns Betÿdning kjende de jo slet ikke.- Det var da heldigt, at jeg bödede noget paa den "inconvenable" billige Present, skjöndt den jo ikke er sÿnderlig kostbar, kun 80 francs; men den maa söge sit Værd i det "Eiendommelige" og "Antike". Saae Du den röde Vase hos Erhard ?- Det fornöier mig, at Du fik Leilighed til at vise Gloxin en Höflighed, thi ham har Du fremfor Andre meget at takke for det gode Raad, han gav Dig, hvorved Du blev indfört i de Forhold, der har skjænket Dig saamegen Gavn og Glæde.
s. 6
Hermed sender jeg Dig et Brev til Sedlmayer, med forbindtlig Tak paa dine og mine egne Vegne og et Par venlige Ord til hans Sön-
Jeg vedlægger ogsaa en Oversigt over den sædvanlige, daglige Gang af Varme og Attenuation under Gjæringen--
Hermed maa jeg slutte for denne Gang. Fra Michael Lunn skal jeg hilse og takke for dit Brev.
Din Moder sender ogsaa hermed nogle Linier.
Din
Jacobsen
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 3,1