Back to the menu
1868-04-15
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1868-04-15
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Industrial archaeology; brewery technology; brewery design;
Comments: About brewery technology and Carls journey to England. Wedding presents and the exhibition at Charlottenborg. Høyen is angry with Bloch.
Transcription:
Emneord: Industriel arkæologi; bryggeriteknologi; bryggeriindretning;
Attachments: 1868-04-15 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 3,1.pdf
Kommentarer: Om bryggeriforhold og Carls rejse til England. Om bryllupsgaver og udstillingen på Charlottenborg. Høyen er vred på Bloch!
Transskribering:
 
d 15 April 1868
 
Kjære Carl !
Tak for dine Meddelelser om Lagerfadenes Fÿldning i Schwechat og om Attenuationen m.m, hvorom jeg hidtil har savnet detaillerede og paalidelige Oplÿsninger. Der er flere Puncter i din Meddelelse, som jeg og Kogsbölle have skrevet os bag Øret og ikke skulle glemme at være opmærksomme paa til næste Vinter.- Jeg længes nu efter, naar Du er færdig i München, at faae en fuldstændig Meddelelse om Fÿldningen hos Sedlmayer og navnlig om Øllets Attenuation i Fadene ved Foraarets Begÿndelse, saavelsom om Øllets og Kjeldernes
Temperatur til den Tid.- Uagtet mine Kjeldre holdes ved Frÿsepunctet hele Vinteren og Lagerfadene fÿldes meget langsomt, er Attenuationen i Fadene dog, saavidt jeg kan skjönne, större hos mig end i Schwechat. Derfor vil jeg gjerne kjende dette Forhold hos Sedlmayr meget nöie. Jeg tænker dermed kun paa de Lagerkjeldre der skulle tömmes seent paa Sommeren og henad Efteraaret.-
s. 2
Har Du faaet Oplÿsning om Vandets Indhold af mineralske Bestanddele i Münchener Brÿggerier, navnlig Sedlmayrs ? Glem ikke at faae Underretning om Glaspladerne til Gjærings Kar med Fabrikantens Navn og Adresse og Prisen, samt Störrelsen.
________________________
 
Grosserer Melchior har bedt mig om at skaffe ham Oplÿsning gjennem Dig om der er en Malerskole i München (hvilket han har hört) hvori Damer kunne faae Undervisning i Malerkunstens Technik. Der er nemlig en ung Pige, som har lagt et umiskjendeligt Talent for Dagen i Retning af Figurmalerie og som han derfor med Interesse har taget sig af. Jeg har ogsaa seet adskillige Tegninger af hende som virkelig vare lovende baade hvad Composition og Opfatning angik. Her hjemme er der ingen Leilighed for Damer til at lære Andet end Blomster- og Landskabsmaleri og han vil ikke gjerne sende hende til Düsseldorf hvilket jeg ogsaa har fraraadet.- Jeg vilde
s. 3
dog helst have fritaget dig for dene Commision da jeg var bange for at det skulde sinke Dig for meget, men din Moder svarede ham strax, at det vilde Du sikkert med Fornöielse skaffe Oplÿsning om og jeg lovede da, at skrive strax til dig derom og maa nu bede Dig at gjöre dit Bedste.- Det forekommer mig at Lind har talt om, at der er en Dansk i hans forrige Plads i Cottis Boglade. Hvis saa er, kunde Du maaskee af ham faae bedst Oplÿsning.-
__________________________
 
Idag modtoge vi dit Brev, hvoraf vi see at Du atter skal til Brÿllup i Strasbourg hvilken Fornöielse Du ganske vist ikke bör give Slip paa, naar den ikke spilde altfor megen Tid.-  Men om Du ogsaa skulde faae et lille Otium, kunde Du vistnok godt bruge det med Nÿtte til at bearbeide dine Memoirer som jeg frÿgter for at Du ikke har faaet Ro til at samle og ordne som de bör være. Iövrigt vil Tiden indtil Brÿllupet vel omtrent medgaae til den omtalte Rundreise til de nÿere Brÿggerier
s. 4
og til Tÿrol, hvorimod jeg intet har at indvende. Dersom Du ved samme Leilighed kunde gjöre Bekjendtskab med Beegkogerierne og Leverandeurene i Tÿrol, var det mig saameget desto kjærere.-- Jeg troer at jeg vil fölge din Idee, at sende Sedlmayr de omtalte 6 christelige Biscuitfigurer efter Thorvaldsen. Naar jeg afsender dem imorgen eller senest i Overmorgen, med Pakkeposten, ville de jo sikkert træffe Dig i München. Har Sedlmayr slet ikke omtalt det Brev jeg gjennem Dig sendte ham ? --
Hvad jeg skal finde af Dansk Arbejde til Gloxin veed jeg i Øieblikket ikke.
Jeg tvivler paa at Porcelainsfabriken har Noget til 50-60 à 70 Rdlr. som er passende til Brudegave for Folk med fransk Smag.- Galvanoplastikeren har ikke Noget.- Et smukt Stÿkke Meubel af Jensens udskaarne og indlagte Arbeide - et fiint Syebord, en Lænestol. o. desl. kunde være
s. 5
fortræffeligt her hjemme, men det er saa ubequemt og dÿrt at forsende og tager let Skade under Transporten. Jeg har ogsaa tænkt paa en Sølvkaffekande, som den jeg forærede Vogelius, med ciselerede Forziringer af Kaffeplanten, osv.- Hvad sÿnes Du om det ?-
_________________________________
 
At lægge Reisen til England over Belgien for Ølbrÿggeriernes Skÿld, vil ikke lönne sig , men Antwerpen - d.v.s Rubens - er nok værd at see og Reisen over Ostende er vist ligesaa hurtig, som over Calais og Söereisen er saavidt jeg mindes, kun 10 Timer til London. Dersom Eugène vilde fölge med dig til England var det vist ikke til Skade, ikke saameget for Sprogets Skÿld, thi det lærer Du snart, men fordi han sandsÿnligviis har mere Routine end Du i "at være om sig" og skaffe Eder Adgang, hvorved Du maaskee kan vinde Tid.- Du bör jo selv öve Dig deri, men det kan der blive Leilighed nok til endda.
s. 6
d. 16 April
Jeg kom ikke til Bÿen idag og altsaa ikke paa Porcelainsfabriken, men jeg har ogsaa betænkt, at jeg dog maa skrive et Brev til Sedlm. og sende med Presenten og för jeg gjör det, maa jeg vide om han har talt om mit förste Brev til ham. Jeg antager ogsaa at Du nok saa gjerne seer, at jeg sender Presenten directe til ham, efter din Afreise. Vil Du imidlertid helst levere ham den personligt, maa Du strax lade mig det vide.
_____________________
 
Om Udstillingen paa Charlottenborg er der ikke endnu kommen Anmeldelser i Bladene. Der er igrunden heller ikke meget at tale om, thi det meste er, som sædvanligt, Landskaber og Söestÿkker, meget respectable, men heller ikke mere.- Af afdöde Bissen er der Fru Heibergs Statue i Marmor, fortræffelig! samt Prof. Nielsens og M Hamerichs Marmorbuster, den sidste især udmærket, fiint og aandrigt opfattet!
s. 7
Af Marstrand er der kun endeel Portraiter blandt hvilke Portraitet af Gl Bissen er ypperligt, men Advocat Brocks derimod aldeles forfeilet i Ansigtet-
Af Bloch er der, som jeg vist har fortalt; Hÿdernernes Tilbedelse, Christus der fristes af Diævelen og Barnemordet i Bethlehem til Bedekammeret, samt det store Billede af Ebbesen og Grev Geert og flere Portraiter.
Prof Höyen er bleven meget vred paa Bloch, fordi denne ikke vil rette sig efter hans Ideer og river nu ned paa Bloch og paa Alt hvad han gjör, men Höyens Kritik er heldigviis saa overdreven, at den ikke gjör Bloch nogen Skade hos Folk der selv have nogen Forstand paa Kunst. Derimod gjör det mig ondt, at den gamle 70 aarige Hoyen kan forlöbe sig i den Grad, som han har gjort.-
Hermed maa jeg slutte.
Lev vel!
Din Jacobsen
 
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 3,1