Back to the menu
1868-05-10
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1868-05-10
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Industrial archaeology; brewery technology; brewery design;
Comments: About temperatures and the use of thermometers. About fermentation vessel of glass. J. C. Jacobsen reminds Carl that he must see the works of Rembrandt and Van der Helst when he comes to Belgium and Holland.
Transcription:
Emneord: Industriel arkæologi; bryggeriteknologi; bryggeriindretning;
Attachments: 1868-05-10 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 3,1.pdf
Kommentarer: Om øllets temperatur i gæringskarene og brugen af termometre. Om gæringskar af glas. J. C. Jacobsen minder Carl om at han skal huske at se arbejder af Rembrandt og Van der Helst i Belgien og Holland.
Transskribering:
 
Söndag Aften d 10 Mai
 
Kjære Carl!
Ved Hjemkomsten i Aftenstunden fra vor förste Skovtour- i deiligt Foraarsveir, men Bögen dog kun halvt udsprungen- modtoge vi dit Brev, som fornöiede mig meget. Det er mig særdeles kjært, at Du har havt saa stor Tilfredsstillelse af din Sammenkomst med Kaulbach og at jeg tillige kan bringe Melchior saa behageligt et Budskab og saa fuldstændig Oplÿsning. Jeg erindrer ikke, om jeg har seet Fröken Wegmann, men jeg skal ved Leilighed give Dig Underretning om hendes Dannelse og Kundskaber.-
Jeg er meget glad over dine Meddelelser om Fadenes Fÿldning, som vel kun i smaae Nuancer - en længere Tids fuldstændige hvile - afviger fra min Methode. Men det er netop de smaae Nuancer, som det i Praxis oftest især kommer an paa.
s. 2
Den henholdsviis höie Temperatur af Øllet i de sidste Kjeldere (til Efteraarets Forbrug) overraskede mig, hvilket maaske, som Du bemærker kan hidröre fra at dit Thermometer ikke kunde naae dÿbt nok ned til det ældre Øl. Jeg hænger derfor et lille Blylod paa det Thermometer, hvormed jeg undersöger Øllet i Fadene. Men endnu undrede det mig at Luftens Temperatur i Kjelderen var 3 (gradtegn, red.).- Hos mig er den - takket være min store Iisbeholdere ovenpaa Hvælvingerne - knap 1 (gradtegn, red.).
Du veed at i mine nÿeste Kjeldre og ligesaa i de 2, som nu ere under Bÿgning strække Iisbeholderne sig over rigeligt 2/3 af Hvælvingens Længde.- Jeg vilde ikke være rolig ved saa hoï en Temperatur i mine sidste Kjeldere som Sedlmayr's, men hans Malt er vist ogsaa mindre maltet og mere brunt end mit og Eftergjæringen derfor svagere. Om dette Punct, Maltets Beskaffenhed og Øllets Farve troer jeg ikke at Du har talt, hvad Sedlmayr's Brÿggeri angaaer.
s. 3
Den gjentagne Efterfÿldning i de sidste Kjeldere iagttages ogsaa hos mig, da jeg lægger Vægt paa, at den for Luften blottede Overflade i Fadene er saa lille som muligt, navnlig for det Øl, der skal holde længe ud, og hvori Kulsyre-udviklingen derfor til Slutning bliver næsten forsvindende, hvorved den atmosphæriske lufts Indtrængen i Fadene bliver umulig. Man har jo ogsaa Exempler paa, at Øllet om Efteraaret er bleven sÿrligt baade i München og i Wien og hos mig, skjöndt dette heldigviis i endeel Aar har været Tilfældet hos mig-
Efter dine Meddelelser har jeg faaet megen Betænkelighed ved Gjærings Kar af store Glasplader, men speculerer dog paa et Forsög med mindre Plader som Velten's. Jeg tænker ogsaa paa at foröge Antallet af mine Gjærings Kar for at kunne gjære Sommeröllet ved en lavere Temperatur og altsaa langsomt, som i Schwechat - hvad var den
s. 4
ordinaire Temperatur ved Paasætning af Gjær hos Sedlmayr-. Da mine Gjæringskjeldere ikke kunne rumme flere Gjæringskar og ikke kunne udvides, tænker jeg paa i Sommer at Bÿgge en underjordisk Gang fra Gjæringskjelderen til den kun lidt dÿbere "Vinterkjelder" i den söndre Lagerbÿgning og i denne at opstille endeel Gjæringskar i den ene Afdeling.-
Jeg tænker ogsaa paa at bÿgge en lille Kjelder langs med den nordre Side af Gjæringskjælderen til Experimenter med overgjæret Øl i Retning af Ale og Porter for at samle Erfaringer, der kunne være Dig til Nÿtte i din senere Virksomhed.-
Apropos om Gjæringskar. Du omtaler disse hos Sedlmayr som forfærdigede af Eeg. Er dette Tilfældet med alle og ogsaa i Wien? Mig forekommmer det, at de vare af Lærketræ. Hos mig ere de af det bedste Fÿrretræ fra Danzig, d.v.s. fra Polen.
s. 5
II
Det var mig særdeles kjært, at Du fik Anledning til at tale med Kaulbach og at jeg saa hurtigt kunde skaffe Melchior Svar paa hans Spörgsmaal.- Han vilde gjerne vide om han turde adressere den unge, vordende Kunstnerinde (hvis Adresse jeg vedlægger) til Fröken Ungerer og om denne vilde tage sig af hende ved at skaffe hende i Pension - aldeles tarveligt- i et passende Huus, samt om hun, som Du antog, kunde faae privat Underviisning forinden Instituttet traadte i Virksomhed, samt hvad Underviisningen (og Pensionen) vilde koste.
Dersom Du kunde skaffe Oplÿsning om disse Puncter för Du reiser, vilde det være mig særdeles kjært.- Jeg sender hermed Gloxins Portrait, samt et Brev fra Michael Lunn. Han sÿnes at være meget urolig for Udfaldet af Examen, hvis skriftlige Deel han ikke troer staaer godt.- Jeg vilde meget
s. 6
beklage, dersom dette hans andet Forsög ikke skulde faae et heldigt Udfald, da han sikkert ikke mangler Begavelse, men det kan desværre nok være, at der er Adskilligt der har splittet hans Tanker og forhindret ham i at concentrere hele sin Kraft paa dét, hvoraf hans Fremtid dog i höi Grad er afhængig. Jeg haaber snart at see hans Söster og Bache hos os og venter da at faae nærmere Underretning.- Samtlige vore Venner befinde sig som sædvanligt vel, med undtagelse af Falkenberg, der er meget svag!
Skulde Du ikke kunne faae Tid til at skaffe de önskede Oplÿsninger fra Fröken Ungerer, beder jeg dig levere hende Melchiors Kort med Fröken Bertha Wegman's Adresse som en forelöbig Introduction, samt i hvert Fald at meddele mig Fröken Ungerers Adresse nöiagtigt
s. 7
Jeg har naturligviis Intet imod at Du lægger Reisen over Belgien og Holland. Sidstnævnte Land er hurtig seet og af Bÿerne har kun Rotterdam noget Interessant i sit Præg, men Du bör ikke forsömme at see Rembrandt og Van der Helst i Gallerierne i Amsterdam og Haag. I Belgien er baade Landet mere malerisk og Bÿerne interessantere Antwerpen, Lÿttick,
Gent, Brÿgge og Brüssel (?)-------
____________
 
Jeg hörer at Michael Lunn's Brev allerede er afsendt-------------
Lad os vide hvor vi kunne skrive til dig paa din Rundreise.-
Lev vel! Hilsen fra din Moder
Din
Jacobsen
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 3,1