Back to the menu
1868-05-19
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1868-05-19
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Industrial archaeology; brewery technology; brewery design; friendship;
Comments: About the brewery in Micholoup in Saaz. About Japetus Steenstrup and Rasmus Nielsen's appointment as honorary doctors at the Univeristy of Lund and about Michael Lunn's graduation.
Transcription:
Emneord: Industriel arkæologi; bryggeriteknologi; bryggeriindretning; venskab;
Attachments: 1868-05-19 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 3,1.pdf
Kommentarer: Om bryggeriforhold i Micholoup i Saaz i Böhmen. Om Japetus Steenstrups og Rasmus Nielsens udnævnelse til æresdoktorer i Lund og om Michael Lunns afgangseksamen. Om et nyt kreditiv sendt til Strasbourg og hvorledes det skal endorseres.
Transskribering:
 
d 19 Mai 1868  
 
Kjære Carl!
Idag modtoge vi dit Brev fra Töplitz. Jeg seer deraf, at Du ikke har modtaget vort Brev i Prag, men haaber at det senere er kommet Dig ihænde. Fra Grosserer Melchior skal jeg takke dig for dine Meddelelser om Fröken Ungerer, hvorover han blev meget glad. Den unge Fröken Wegmann skal nu i næste Maaned reise til München. Jeg tænker at denne Tjeneste, Du har bevist Melchior, kan blive Dig til Nÿtte i England, hvor hans Forbindelser maaskee kan skaffe Dig Introduktioner.- Jeg har endnu ikke talt med ham derom, men vil med det Förste bede baade ham og Adler og Suhr og maaskee Burmeister om Anbefalingsbreve. Desuden har jeg Pontoppidan og Westenholz samt gamle Aird i London, paa hvis Venskab jeg ligeledes kan stole.- Det var Skade at Du ikke fik talt med gl. Sedlmayr om Brÿggerierne i England, men de Oplysninger
s. 2
han kunde give, antager jeg, at Du har faaet gjennem Sönnen.- Nu sender jeg ham en af Dagene Biscuitfigurene.- Kaffekanden til Gloxin har jeg kjöbt - meget smuk -  og venter blot paa Underretning om Indskriften.
_______________________
 
Din Meddelelse om Gjäringskjelderen i Micholoup  interesserede mig overmaade meget. Den maa være fortrinlig til Sommerbrÿgning. Kun fatter jeg aldeles ikke til hvad Nÿtte man har gjort den saa höi og stillet Karrene saa höit.- Jeg har heller ikke nogetsteds i Tÿdskland seet at Gjærings Kar stode saa höit.- Jeg er nu definitiv bestemt paa at sætte min Gjæringskjelder i Forbindelse med Vinterkjelderen i den söndre Lagerbÿgning og anbringe saamange Gjærings Kar deri, at jeg kan gjære Sommeröllet ved 2-3 R. i 14-20 Dage. Maaskee vil jeg ogsaa anbringe Iisbeholderen deri for at holde Kjelderen Kold i den sidste Foraarsmaaned. Med mit Svaleapparat til det ud-gjærede Øl er dette dog mindre nödvendigt da jeg er meget tilfreds med anvendelse af
s. 3
Iis-Svömmere i Gjærings Karrene.-
Tak for Vand-analysen. Jeg seer deraf at Vandet i Münchens Brönde ikke er saa kalkholdigt, som jeg forestillede mig, at det maatte være i München, hvor hele Omegnen i en betÿdelig Dÿbde bestaaer af Klak - "Geröll". Analÿsen svarer næsten til Vandet i min överste Brönd, som har 0,0002 mineralske Bestanddele, Kulsuur Kalk og lidt Magnesia. Vandet i min Dÿbe Brönd i Haven bliver i denne Tid analyseret og jeg skal sende dig Resultatet. Jeg veed, at det indeholder megen svovlsuur Kalk.
____________________________________________
 
Fra Michael Lunn skal jeg hilse Dig. Han er nu Cand Juris med et fiint Laud. Han havde 11 Laud af 13 Hovedcharacterer! baade han og hele Familien ere naturligviis meget glade.- 2 af dine Bekjendte, Hörring og Fr. Hartmann have ogsa faaet Laud til jurudisk Examen. Jeg skal ogsaa hilse dig fra Boje, som for faa Dage siden er kommen hjem fra Rom. Han har naturligviis havt megen Fornöielse af Reisen, skjöndt han har været meget Bundet
s. 4
af hans Reiseselskab, da Fru Voigt er meget sÿgelig og ikke lidet sær og vanskelig, saa at han har maattet give Afkald paa meget. Han har saaledes f. Ex. ikke kunnet komme til Albano og Frascati, endsige til Tivoli. Han beklagede sig dog aldeles ikke derover, men jeg kunde dog mærke, at han stærkt havde fölt Trÿkket.- Lind og hans Kone reise sidst i næste Uge til Paris. De vare i Forgaars med os i Skoven og spurgte om de ikke kunde træffe Dig f. Ex. i Cöln, hvilket vi sagde ikke lod sig gjöre.- Men da vi idag af dit Brev seer, at Gloxins Brÿllup er blevet noget udsat, faldt det os ind, at Du maaskee kunde benÿtte de Dage, Du maatte vente i Strasbourg til en Udflugt til Paris, hvor det vist vilde fornöie Dig at træffe Linds. De komme imidlertid allerede til Paris d 1ste Juni og tænke ikke paa at blive der mere end 14 Dage. Frantz og Augusta tænke ogsaa paa en ganske kort Udflugt til Dresden efter Pintsen, men det er endnu ikke afgjort om de komme afsted
s. 5
II
og det vil i alt Fald blive for seent til at Du kan træffe dem.- Jeg skal nu sende Dig poste restante til Strasbourg en Vexel paa Koenigswarter paa 1500 francs, hvis Belöb Du kan hæve enten hos Gloxin eller en Banquier i Strasbourg eller i Paris, hvis Du tager dertil. Dersom Du sælger den til Gloxin eller en Banquier, skal den endorseres, d.v.s Du skriver bag paa den, paatvers af Papiret paa den ene Ende:
"Payez à l'ordre de Monsieur (eller Messieures) NN à Strasbourg. Valeur recue Strasbourg d .. Juni 1868.
Charles Jacobsen".
Hæver Du derimod Pengene hos Koenigswarter skriver Du blot bagpaa, paatvers, dit Navn. Dersom Du kommer til Paris og træffer Linds, bör jeg dog sige Dig, at Du vel kan være vis paa en venlig Modtagelse, men
s. 6
dersom der skal komme et utvungent og hjerteligt Forhold tilstede, maa Du gjöre Fru Lind en Undskyldning, der viser hende at Du fortryder at have krænket hende og at Du ikke nærer krænkende Tanker om hende, thi hun har med kjendelig Allusion til Dig ved en given Leilighed betonet, "at man ikke kan nære Venskab for Nogen om hvem man er i Tvivl om, at han nærer Agtelse for En".
Jeg er imidlertid overbeviist om, at der kun behöves faa Ord for at hæve enhver Tvivl og Misstemning.-
Anna Nielsen har været temmelig syg af en Halsbetændelse, men er nu i god Bedring.
I næste Uge skal Rasmus Nielsen, Japetus Steenstrup og flere Professorer til Lund for i Anledning af Universitetets 200 Aar Fest at creeres til Æres-Doctorer. Japetus skal tillige creeres til Dr philosophiae og skal have 2 "Doctorhatte", hvortil han har maattet
s. 7
sende Maal af sit Hoved til Lund! Han loe hjerteligt derad, da han idag fortalte mig det.-
Endeel Mænd i Kbhvn, hvoriblandt jeg selv, have nu sat sig i Bevægelse for at faae et Monument for Frederik VII - Bissens Rytterstatue - udfört og opstillet i Bronze og Indsamlingen dertil skal foregaae paa Grundlovsdagen d 5 Juni. Vi haabe at det vil lÿkkes at faae en 50,000 Rdlr samlet paa den Dag, hvormed Foretagendet vil være sikret.- Jeg besögte forleden med Architect Herholdt den nÿe Bankbygning, som han har opfört ifjor af Muur og Jernbjelker. Det var meget interessant at sammenligne hans Konstructioner med mine samtidige, da ingen af os havde faaet Leilighed til at see den Andens eller at conferere derom. Han besaae ogsaa forleden Carlsberg og
s. 8
ÿttrede da, at han vilde have önsket at han havde kjendt min Konstruction og de franske Jernbjelker, da han i saa Fald kunde have gjort flere Ting bedre og billigere. Deri maatte jeg give ham Ret, da jeg nu saae hans Bÿgning.- Hermed maa jeg slutte.
Hvorhen skal vi skrive næste Gang?
Din Jacobsen
Din Moder skriver selv et lille Brev.
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 3,1