Back to the menu
1868-06-11
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1868-06-11
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Industrial archaeology; brewery technology; brewery design; Carlsberg;
Comments: J. C. Jacobsen stresses the importance of Carls knowledge of English brewing methods.
Transcription:
Emneord: Industriel arkæologi; bryggeriteknologi; bryggeriindretning; Carlsberg;
Attachments: 1868-06-11 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 3,1.pdf
Kommentarer: Om vigtigheden af at Carl lærer de engelske bryggemetoder og om Carls eventuelle ansættelse i Erhards bryggeri.
Transskribering:
 
Torsdag 11 Juni 1868
 
Kjære Carl!
Jeg iler med at besvare det brev vi modtoge idag og hvori Du beder om at höre min Mening om den paa  Idee, der synes at være udklækket i Mlle Sophi's Hjerne.
Jeg maa fatte mig i Korthed og sige, hvad jeg för har sagt, at jeg anseer det heldigst om Du kunde slutte din Uddannelse i Udlandet, efter at Du har lært det engelske Bryggerie, med en Ansættelse i en subaltern Stilling og dette helst i England; men jeg gjentager, hvad jeg ogsaa för har sagt, at jeg ikke lægger afgjörende Vægt paa Fölgeordenen og at Du ikke bör lade en Ansættelse, som kan give Dig tilstrækkelig Leilighed til praktisk Virksomhed under eget Ansvar, gaae fra Dig  fordi den kommer tidligere end i og for sig var önskeligt.
s. 2
Jeg vil derfor hverken modsætte mig eller fraraade, at Du modtager en saadan Plads hos Erhards' som den omtalte.-
Jeg vil kum meddele dig nogle Bemærkninger til din egen Overveielse.-
For mig der ikke kjender de enkelte Medlemmer af den erhardske Familie og deres indbyrdes Forhold, seer det noget besynderligt ud, at Familien henvender sig til Dig om denne Sag uden at have talt med Eugène derom.- det forekommer mig, at han maa föle sig saaret ved at indsee at et saadant Anliggende forhandles mellem Söster og Svoger og et Medlem udenfor Familien saa at sige bagved han Rÿg. Dersom han ikke med Glæde griber denne Idee og med fuld Tilfredshed gaaer ind derpaa, vil det efter min Formening
s. 3
blive en höist ubehagelig Stilling Du kom til at indtage.- En anden Sag er det, hvis denne Idee kommer hans Ønsker imöde, men i saa Fald bliver det et andet Spörgsmaal, om din Stilling hos Erhard ikke bliver mere behagelig end gavnlig idet Du ikke kommer i et rigtigt Subordinationsforold.- I ethvert Fald maa jeg baade for din og Ehards' Skyld bestemt tilraade, at det bliver et Engagement for betaling, thi kun dermed bliver Stillingen klaar og Bevidstheden hos dig rigtig tydelig om din Forpligtelse og Ansvar. Du kan derimod godt overlade til Erhard selv at fastsætte Betingelserne efter at Du har erklæret at dine Fordringer ere höist beskedne, da Du först skal pröve hvad Du kan præstere; osv.-
s. 4
En anden Bemærkning, som jeg bör gjöre er, at det forekommer mig höist tvivlsomt om Du, ved nu at skyde et Aars Ophold i Strasbourg ind, vil kunne blive færdig i England til foraaret 1870 og skjöndt jeg ikke af den Grund vilde forlange at Du skulde forlænge dit Ophold i Udlandet var det dog saare uheldigt og Du vilde selv mest fortryde om Du ikke havde lært det engelske Bryggeri tilgavns för Du reiste hjem for at etablere Dig.- Det kan gjerne være at Du nu sÿnes overmaade godt om den Strasbourger Methode for Ungt-Øls- Brygning, men naar Du engang gjör den erfaring, at derpaa alene kan du ikke basere et nÿ Bryggeri, vil Du være glad ved at have lært Ale- og Porter Brÿgning til Hjemmedrikning og Udförsel, og at have lært det tilgavns-
__________
II
s. 5
Jeg antager dog ogsaa at Du, afseet fra, at det vil være Betingelsen for at et ordentligt Udkomme, at kunne brÿgge Lageröl til Forsending uden dÿbe Lagerkjeldere, ogsaa vil drives af Æresfölelse og Patriotisme til at anvende de usædvanligt gunstige Betingelser, der ere faldne i din Lod til at löse den Opgave som Du maa indsee bör löses, at lade Danmark selv producere Øl, der kan sendes til fremmede Verdensdele, istedet for at sende det danske Byg til England og lade England brÿgge Ale og Porter deraf.
Dog, alle disse Betragtninger om, som sagt, kun Henstillinger til din Overveielse.
______________
Jeg har trukket Afsendelsen af Kaffekanden noget ud, da jeg daglig ventede Besked fra
s. 6
Dig og da jeg nu har faaet den, sender jeg Kanden i Aften pr. Post til din Adresse i det opgivne Hotel i Strasbourg
_
Der maa i hvert fald være en Feilskrift i dit Brev, hvor Du angiver din Ankomst til Strasbourg til Löverdag d 12 Juni (thi d 12 Juni er Fredag) og jeg veed derfor ikke hvor Du er. Jeg sender derfor dette Brev til Linds, med Anmodning om at sende det efter Dig til Strasbourg, dersom Du har forladt Paris för da, hvilket forekommer mig usandsÿnligt.-
Haar Du besörget de i mine Breve omtalte Commisioner? Lad mig vide hvad Du har udrettet, men privatissime
Din hengivne Jacobsen
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 3,1