Back to the menu
1868-06-12
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1868-06-12
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Industrial archaeology; brewery technology; brewery design;
Comments: An 8 page letter about Carls employment at Erhards Brewery in Strasbourg and his journey to England.
Transcription:
Emneord: Industriel arkæologi; bryggeriteknologi; bryggeriindretning;
Attachments: 1868-06-12 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 3,1.pdf
Kommentarer: Et 8 sider langt brev om Carls eventuelle ansættelse hos Erhards Bryggeri i Strasbourg og hans kommende ophold i England.
Transskribering:
 
Fredag Aften 12 Juni

Kjære Carl !
Saasnart jeg igaar havde modtaget dit Brev, tilskrev jeg Dig strax nogle Linier til Svar i det Haab at disse kunde naa Dig för Du reiste til Strasbourg.
Da en Feilskrift i dit Brev gjorde det tvivlsomt hvornaar din Afreise skulde finde Sted og da jeg, efter Familiens Yttringer antog det for givet, at Linds blev i Paris idetmindste Söndag over, sendte jeg dit Brev i Konvolut til Lind (Hôtel Italien) med Anmodning om at sende det efter Dig, dersom du skulde være reist.- Idag har din Moder imidlertid faaet Brev fra Fru Lind, hvori hun ÿttrer, at I formodentlig alle 3 forlade Paris paa fredag. I saa fald vil mit Brev fra igaar altsaa ikke træffe Lind og ikke komme til Dig. Derfor skriver jeg nu paanÿ.
s. 2
Hvad den af Fröken Sophie henkastede Idee angaaer, at Du skulde være Eugènes medhjælper i et Aarstid medens Auguste er fraværende, maa jeg henvise til havd jeg tidligere har udviklet for Dig, nemlig at det i mange Henseender var heldigst dersom din Virksomhed i en tjenende Stillin - som et er væsentligt Led i dit Uddannelsescursus paa denne Reise - kunde komme tilsidst, efter at Du havde fuldendt dine Studier i England, eller forbindes med disse.; at jeg imidlertid ikke lægger saa afgjörende en Vægt paa denne Fölgeorden, at jeg har villet eller vil fraraade Dig at modtage et saadant Engagement naar det tilbÿder sig og naar det er af en saadan Beskaffenhed at Du troer at kunne være tjent dermed. jeg vil fölgelig paa ingen Maade hverken
X) på langs : Kunne vi ikke faae et Photographie af "Fru Gloxin"?.
s. 3
modsætte mig eller fraraade Fröken Sophies Idee og jeg maa ganske billige det smukke og værdige Svar, Du har Givet Gloxin - det kunde ikke være bedre.-
____________
 
Det er saaledes kunsom Momenter til din egen Overveielse, at jeg fremsætter de fölgende Bemærkninger.-
Det seer mig noget besÿnderligt ud, at en af Søstrene i Forbindelse med Svogeren in spe tale med trediemand om denne sag, för de have talt med Eugène derom. Hvad kan grunden være til at man ikkke först taler med ham? - dersom dette Arrangement kommer istand uden hans Ønske, af Föielighed mod "de Andre" osv forekommer det mig, atdin Stilling til Ham og under ham vilde blive lidet heldig.
Et andet Spörgsmaal er om en saadan Tjeneste just er den önskeligste og om det behagelige deri ikke vil være til Afbræk
s. 4
for det Gavnlige.- Jeg veed jo ikke hvilken deel den gamle Erhard tager i Sÿrelsen men er den ringe eller forsvindende, faaer Du ikke den rette Forestilling om en Subaltern Stilling til en Principal eller lærer Subordination og Resignation; men disse Mangler kunne jo maaskee opveies med andre Fordele.- Dersom Du bliver opfordret til at gjöre Erhards' den Tjeneste, at assistere Eugène, er det en Selvfölge, at Du ikke forlanger noget Honorar derfor, men dersom man tilbÿder Dig et Engagement imod et Honorar, bör Du paa ingen Maade afslaae dette, thi uden dette bliver forholdet höist vanskeligt, idet Erhards ere generede i at forlange dette eller hiint af Dig og Du heller ikke veed, hvor Du skal sætte Grændsen for din frivillige Tjeneste. Hvor stort Honoraret skal være, vil det vistnok være rettest, at overlade til Erhards'
s. 5
II
at bestemme, efter at Du har sagt dem, "at dine Fordringer ere höist beskedne, da Du ikke veed hvad Du kan præstere og selv vil have stor Gavn af denne Tjeneste osv!"--
Der er endnu en meget alvorlig Betragtning, som jeg vil bede Dig vel at overveie, nemlig dine Studier i England.
Du sÿnes at betragte det som temmelig ligegÿldigt, om Du kommer til at opholde Dig eet eller 2 Aar i England, men deri tager Du ganske sikkert feil. Du har nu selv erfaret hvormeget klarere og mere omfattende Indblik Du har faaet i det baierske Brÿggeri efter det 2det Aars Studier og det samme vil være Tilfældet med det engelske.- Det sÿnes, som om Du ikke lægger sÿnderlig Vægt paa det engelske Brÿggerie, men det kommer jo af, at Du ikke kjender det og at det ligger uden for din nuværende Sÿnskreds, som endnu trænger til at udvides.
s. 6
At din Tanke for Øjeblikket nemmest beskjæftiger sig med det, Du kjender tilgavns og at Du derfor er tilböielig til at betragte Produktionen af Strasbourger - Ungt- Øl som din fremtidige Opgave, er let at forstaae. Men hvor vil Du kunne grundlægge et Bryggeri alene paa denne Production ?- I Kjøbenhavn vil det paa ingen Maade gaae (dér kan det overhovedet neppe være at tænke paa et nÿt Bryggeri) og i Helsingöer eller en anden Sö- Kjöbstad vistnok ligesaalidt. Men afseet fra Hensÿnet til den nödvendige Afsætning for at sikkre Dig et ordentlig Udkommme haaber jeg dog ogsaa, at baade din Æresfölelse og din Patriotisme ville anspore dig til at anvende de ualmindelige Betingelser, hvoraf du er i Besiddelse, til at löse den Opgave som paahviler Danmarks Bryggere, at tilvirke Øl til Export, istedetfor at sende vort fortrinlige Bÿg i store Masser til England for dér at anvendes til Ale og Porter.
s. 7
At Du vil faae Interesse og levende Interesse for dette kald, naar Du har lært Ale og Porter - Brÿgningen at kjende, tvivler jeg heller ikke om, men naar Du saa, efter eet Aars Ophold og Studium i England, seer at Du langtfra er færdig og at Du kun har Valget imellem at gaae utilstrækkeligt forberedt til din Hovedopgave, eller at forlænge dit Ophold i Udlandet endnu et Aar - saa er jeg bange for, at Du skal fortrÿde, at Du er gaaet til England saa seent.
____
 
Hermed troer jeg at have gjennemgaaet alle væsentlige Betænkeligheder ved det omtalte Projekt. Nu beder jeg Dig blot selv omhÿggeligt at overveie disse Puncter, (forudsat at det behöves, saafremt Sophies Idee nemlig bliver til mere end et löst Indfald).
Naar den eventuelle Tjeneste först skal begÿnde i August, sÿnes jeg i hvert Fald at det var rigtigt at anvende den mellem-
s. 8
liggende Tid til en Reise til England deels for at orientere dig angaaende Brÿggeriet, deels for at faae Øvelse i Sproget, saa at Du ikke skulde spilde Tid derpaa naar Du senere kom dertil.- Har Eugène opgivet at gjöre denne Reise med Dig, hvorom Du endnu i det forrige Brev talte ?--
____________
 
Lad mig snart höre nærmere Besked om disse Forhold for at jeg i fornödent Fald kan sende Dig Adresser og Recommandationer.
_
 
Jeg haaber at Du har faaet et Brev, som jeg afsendte i Tirsdags til Paris med nogle Commisioner derom faaer jeg vel snart Svar.-
Din Moder er overordentlig glad over Fru Linds varme lovtaler over Dig og jeg glæder mig over det hjertelige Forhold - "som en Broder" - hvori Du atter er kommen til at staae til mine kjæreste Venner. Fra Fru Halkjer have vi modtaget et höist venligt Brev med en Anbefalingsskrivelse til hendes Sön.-
Lev vel Din Jacobsen
Din Moder sender sin Hilsen
På langs: Kaffekanden er idag sendt paa Posthuset, adresseret til Maison rouge, men den afgaaer först med Pakkeposten imorgen.
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 3,1