Back to the menu
1868-07-04
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1868-07-04
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Travel;
Comments: About recommendations to Carl for his journey to England.
Transcription:
Emneord: Rejse;
Attachments: 1868-07-04 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 3,1.pdf
Kommentarer: Om anbefalinger til Carl i forbindelse med hans Englandsrejse.
Transskribering:
 
Carlsberg d 4 Juli 1868.
Kjære Carl!
Det lader til, at I Strasbourgere höre til dem, der ikke ride den dag de sadle; thi for 8 dage siden heed det, at I skulde reise sidste Tirsdag og nu tales der om 15 Juli!- Jeg skrev, som jeg meldte sidst, i Söndags til Pontoppidan med bön om at anbefale Dig til Westenholtz og allerede i Mandags tilskrev han mig et hjerteligt Brev, hvori han meldte at han havde efterkommet min Opfordring og paalagt den i London tilstedeværende Associé af Huset at gjöre Alt for at skaffe Dig Adgang overalt hvor Du önsker det i England og Holland. Han omtaler med megen Varme min Plan at indföre Fabricationen af Engelsk Øl til Export her i Danmark og han udbrÿder i den Anledning "og skal Nogen kunne optage Kampen saa maa det være en saa praktisk og
s. 2
Theoretisk udviklet ung Mand som deres Sön. Gud give Dem og Deres Hustrue fremdeles Glæde af Carl!"-- Jeg har senere talt med Japetus Steenstrup og med Mr Wain (der er Burmeisters Kompagnon) og De have begge sagt, at Pontoppidan's og Westenholtzs' Anbefaling var den bedste, der kunde faaes og at deres udstrakte Forbindelser ved Malterier og Bryggerier vilde kunne skaffe Dig Adgang overalt-- Hermed er jeg dog ikke blevet staaende, men gik i Tirsdags til Etatsraad Suhr, som jeg tillige havde en anden Forretning med, for at bede ham om Introduktionsskrivelse.- Han kom mig selv i Forkjöbet ved at sige, at han havde hört at Du skulde til England og om han ikke skulde forsÿne Dig med Recommandationer. Da jeg sagde, at jeg netop vilde bede ham derom, men ikke vidste hvor Du vilde trænge til dem, sagde han, at han kunde
s. 3
introducere Dig i de fleste Söestæder især paa Østkÿsten, hvor han har Betydelige Forbindelser i Korn- og Kulhandelen. Iövrigt tilföiede han paa min Bemærkning om, at det vistnok var vanskeligt at faae fast Ansættelse eller dog stadig Adgang i et Bryggerie, "at han med Hjælp af Baron Hambro og Andre troede at skulle faae enhver Dör til at springe op for Dig naar det var Dig om at gjöre, at komme ind og gaae tilbunds paa et bestemt Sted, hvilket det saa var". Dette var jo en meget glædelig Meddelelse, der fjernede den sidste Rest af Frÿgt for at Opholdet i England ikke skulde bringe de forventede Frugter og dermed den sidste Rest af Tvivel om at det var rigtigt, at lade et saa sikkert Gode, som en Saisons Ophold som Medhjælper i Erhards Bryggerie af Hænderne--
s. 4
Lad mig nu strax vide, saasnart Du faaer dette Brev, hvorledes Din og Eugènes' Reiseplan er, hvilke Stæder i ville besöge og hvorlænge hans Rundreise med Dig vil vare for at jeg kan forberede Eders Modtagelse saavidt muligt---Lad mig vide itide naar Du trænger til Remisser: I England er Op-holdet dÿrt---
Suhr spurgte om Du var dÿgtig i det Engelske, hvilket jeg ikke kunde besvare bekræftende, men bemærkede, at Du havde lært og læst ikke saa lidet, kun ikke talt det.-
"Ja, da maatte Du lægge Dig vel derefter dersom Du vilde være vel anseet og blive vel optaget i England, men det kom jo hurtigt naar Du först var der".
Det Samme sagde Japetus forleden som tillige gjorde opmærksom paa den umaadelige Betydning som Klædedragten og det Ydre har i England.- Naar man ikke gaar med
s. 5
Hat, Halstörklæde, Handsker osv efter engelsk Skik, bliver man betragtet som en Klodrian, der har vidst at tilsnige sig en Anbefaling for at trænge sig ind i godt Selskab.-- Dette er Noget der saa lidet stemmer med din Smag og Tilböielighed at jeg ikke tidlig nok kan forberede Dig derpaa.-
Da Linds i saa höi Grad have rost din Belevenhed, osv, der dannede en stærk Contrast til din tidligere upolerede Hensÿnslöshed, antager jeg, at Du nu ikke vil have vanskeligt ved ogsaa at declinere din ydre Personlighed efter den engelske Grammatik. Linds havde skrevet et Brev til Dig forleden dag, men jeg bad dem at lade det ligge, til de fik Underretning om hvor Du var i Verden. Nu skal jeg bede dem sende det til Strasbourg
s. 6
fra de fleste af vore Venner skal jeg hilse Dig. De vare samlede her i Torsdags med Bloch og hans Kone.
Vi holde Alle meget af Alma, saa meget, at hun er nærved at stille Margarethe Rode i Skÿggen der ogsaa var her med sin Mand;
Fru Vus havde sin nÿe röd og hvidstribede Kjole fra Paris paa, og saae nÿdelig ud deri.-
Hermed maa jeg slutte i flÿvende galop. Hilsen fra din Moder. Glem ikke at lade os faae Reiseplanen (Rhinen kan Du vist godt springe over).
Husk de lovede Photographier af dine Veninder og Gloxin's sande Navne..
Jeg har faaet Barbedienne's Brev, som jeg nu skal besvare.
Din Jacobsen
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 3,1