Back to the menu
1868-07-11
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1868-07-11
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Travel; Carlsberg;
Comments: About the journey to England, building activities at Carlsberg and the Gladiateur Borghese.
Transcription:
Emneord: Rejse; Carlsberg;
Attachments: 1868-07-11 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 3,1.pdf
Kommentarer: Om rejsen til England og skik og brug dér. Gode råd og formaninger og om byggeriet på Carlsberg, og Gladiateur Borghese.
Transskribering:
 
 
d. 11 Juli 1868
 
Kjære Carl !
Da dit sidste Brev var 4 Dage underveis, maae vore Breve afsendes idag, dersom de skulle være sikkre paa at træffe dig indtil d 15de, men jeg har udsat at skrive indtil det sidste Øieblik, fordi jeg ventede at der idag vilde komme brev fra Dig med Underretning om din og Eugènes Reiseplan og Reiseroute i England og Skotland. Skulde der, som jeg formoder, komme Brev imorgen eller Overmorgen, der gjör Svar eller Underretning fra mig nödvendig, sender jeg endnu i de nærmeste Dage Svaret til din Adresse i Strasbourg.- Idag har jeg ikke andet at sende dig, end det omtalte Brev fra Haagensen til den forrige Brÿgmester i Burton. Husk paa naar Du besöger Westenholz i London at söge Husets Adresse under Navnet "Westenholz Brothers". Generalconsulens private Bolig er Pokker i Vold ude i
s. 2
West-End og dér skal Du ikke tage ud för Du paa hans "Office" har talt med ham eller faaet at vide om han er i London. Jeg troer iövrigt ikke heller at det er Skik og Brug i England at besöge Folk i deres private Bolig uden særlig Indbÿdelse. A propos om Former. Vi have faaet en Notification in Duplo fra Ehrhard père & mère og fra Gloxin père om deres Börns Giftermaal. For denne Opmærksomhed bede vi Dig bringe begge Parter vor venlige og forbindtlige Tak.- Dersom fransk Skik skulde udfordre at jeg tillige svarede skriftligt, beder jeg Dig sige mig det i næste Brev. Det fornöier mig, at Du nu er vel tilfreds med at reise med Eugène uagtet han ikke har mere Lÿst til at rette sig efter Andre end Du.-  Dette er netop meget gavnligt for Eder Begge, thi "Erfaring er jo den bedste Læremester". Det har
s. 3
undret mig at Du i de senere Breve hvori Du omtaler de Familier som Du omgaaes, ikke omtaler din Reisefælle eller rettere Studie-Kammerat Louis Hatt og hans Familie. Omgaaes de maaskee ikke Ehrhard's ? Du har ikke fortalt mig Noget om Bourgeois's Stilling. Er den endnu lige precair for ikke at sige fortvivlet ? - Du talte jo ogsaa med min Protegée, Frøken Pfeil i Paris. Hvad sÿntes Du om hende ? Havde hun aflagt sin Læspen eller tykke Mæle ?
Cand. Gjede har flere Gange spurgt om din Reiseplan igjennem Belgien og Holland da han i næste Uge begiver sig derhen og videre til Nordfrankrig osv, men jeg har jo ikke kunnet give ham nogen Oplysning. Han vilde gjöre sig al mulig Umage for at træffe sammen med Dig, men nu frÿgter jeg næsten for, at det er for seent at træffe
s. 4
Aftale
________________
 
 
Mit Bÿggerie trækker lidt kjedsommeligt i Langdrag, da jeg savner den sidste Levering af Jernbjelker der skulde have været leverede medio Mai. Forleden Dag fik jeg endelig den sidste Factura, men hertil ere de endnu ikke komne og ikke engang Connossement.-
De riflede Tagplader kom dog Forleden Dag, men 5 à 6 Uger senere end der var lovet.
I Slutningen af næste Uge skal jeg gjöre de förste Brÿg-ninger, da Afsætningen paa Grund af Varmen har været usædvanlig stærk.
Til Barbedienne har jeg skrevet og bedt ham gjöre sig den störste Flid med Udförelsen af Gladiateur selv om Terminen derved skulde noget overskrides.-
Lev vel! jeg haaber snart at höre fra Dig.
Din hengivne
J. C. Jacobsen
 
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 3,1