Back to the menu
1868-11-07 og 1868-11-08
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1868-11-07 og 1868-11-08
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Social life;
Comments: On the reception of some plants and other goods J. C. Jacobsen has ordered abroad. About Anna Nielsen wedding and other social events.
Transcription:
Emneord: Selskabsliv;
Attachments: 1868-11-07 og 1868-11-08 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 3,1.pdf
Kommentarer: Om modtagelsen af nogle planter og andre bestilte varer. Om Anna Nielsens bryllup og anden selskabelighed.
Transskribering:
 
d 7 Novbr 68.
 
Kjære Carl!
For ikke at glemme et Forretningsanliggende vil jeg begÿnde med at bede Dig betale P. Lawsons Factura for de sidst sendte Planter med £ 3, 19 sh.,9 d- Planterne ere ankomne i god Stand.- Jeg kan ogsaa melde at de 2 Par Kandelabre endelig ere komne fra Bruxelles og leverede til D og Vus. Der er kun meget lidt forgyldning paa dem, kun den överste Rand paa Lÿsepiberne og Kjæderne, men saa er der til Gjengjeld de smukke, sorte Marmor-Sokkeler. Det mindst heldige i Forskjellen fra mine er Kjæderne, der ikke ere af fine, dreiede Led, men af lige og aflange Led som i en Lænke og de antike Mönter ere forgÿldte istedetfor grönne. Vogelius som jeg talte med idag, var dog meget tilfreds med dem.- Da Firmaet i Brüssel meldte at de förste vare bleven beskadigede ved Branden i Dunkerque, taltes der ikke om erstatning derfor, men forleden fik jeg med Facturaen over de nÿe et Brev
s. 2
hvori der forlangtes 100 francs for hvert Par i Erstatning for den lidte Beskadigelse. Da jeg var i Tvivl om dette Svar var stemmende med Handels-Koutume, skrev jeg til Navet og udbad mig hans Mening. Han har nu svaret at Kravet er berettiget, da der ikke var givet Fabrikanten Ordre til at assurere Varene.- Dette kan Du jo paa ingen Maade bebreide Dig og jeg vilde heller ikke være falden paa at beordre Assurance paa Landtransporten. Men da Grunden til tabet ligger i Bestillingens Form, finder jeg det ikke passende at Modtageren skulle betale det.- Jeg tager det derfor paa mig og lader dem intet vide derom.-
____________________
 
Vi vare da igaar tilstede ved Anna Nielsens Brÿllup i Kirken og senere til Aften hos dem. Alt gik meget smukt og Anna saae nÿdelig ud. Brÿllupsgjæsterne, circa 30, bestode foruden os udelukkende af Nielsens, hans Kones og Edsbergs Slægtninge. Aftenbordet var mege animeret. Pastor Nielsen udbragte
s. 3
Brudeparrets Skaal; jeg udbragte Skaalen for Anna's Fædrenehjem, Nielsens Huus.- Lieutnt Edsberg udbregte en meget smuk Skaal for hendes Forældre. Desuden en mængde andre Skaaler. Efter Bordet, hvorved der var Taffelmusik, blev deer Dandset, hvori din Moder 2-3 Gange fik sig en Svingom. Jeg dandser derimod ikke mere. Under Dandsen forsvandt Brudeparret og lidt efter skiltes man ad.- Din Moder havde faaet den nÿe Pariserkjole sÿet til denne Fest af Fru Linds Syjomfrue og under hendes Medvirkning og den var i enhver Henseende smuk og smagfuld. Jeg havde til Borddame Dr Zachariæ's Kone, som er fra Sotland og som var uudtömmelig i at prise Edinburghs' Herlighed. Imorgen skulle vi til Gratulations-Visit hos de unge Folk.- Anna bad mig bringe Dig hendes venlige Hilsen; hun antog at Du nok i Aftes tænkte paa din Barndomsveninde, hvilket jeg ogsaa kunne forsikkre at Du gjorde.-
_________________
 
Idag besögte jeg, som sagt, Vogelius og Maria, som nu er saa rask, at hun modtager besög og fuldkommen qvik. Den lille er ogssa rask.
s. 4
Söndag Middag 8 Novbr
Vi komme i dette Øjeblik hjem fra Bryllupsvisiten hos de unge Folk. De boe meget nÿdeligt i Stue-Etagen i samme Huus som Prof Nielsens pa den anden Side af Porten.- Deres Meublement m.m. er ogsaa meget smagfuldt.- De vare Alle meget glade over den livlige hilsen Du havde sendt Anna og hele Familien pr Telegraph, hvilken de modtoge igaar Morges tidligt. De bad mig Alle, men Anna i Særdeleshed at takke dig hjerteligt for din Deeltagelse.
________________
 
Hvad jeg iövrigt kunne have at tale om, navnlig Brÿggeriet, vil jeg opsætte til næste Gang. Din Moder faaer heller ikke Tid til at skrive idag. Med Hilsen fra os begge
Din Jacobsen
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 3,1