Back to the menu
1868-11-17
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1868-11-17
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Travel; education; yeast; brewery technology; fermentation;
Comments: J. C. Jacobsen will not export beer to Scotland in order not to compete with the brewery where Carl is studying, instead he will just send a couple of boxes as a gift for Theilmann.
Transcription:
Emneord: Rejse; uddannelse; bryggeriteknologi, gær; gæring;
Attachments: 1868-11-17 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 3,1.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen vil ikke eksportere øl til Skotland for ikke at konkurrere med det bryggeri hvor Carl er i lære, i stedet vil han nøjes med at sende et par kasser som gave til Theilmann.
Transskribering:
 
d 17 Novbr 1868
 

Kjære Carl!
Saasnart jeg igaar havde modtaget dit Brev, anmodede jeg Lind om at forskrive Poitevin's Lexicon til Dig. Jeg traf ham ikke hjemme og veed derfor ikke hvor snart det kan ventes, men forhaabentlig vil det nok komme hertil för Skibsfarten herfra til Leith standser. Det undrer mig forresten at Boghandlerne i den intelligente By Edinburgh ikke ere mere flinke.- Hvad Forsending af Øl herfra angaaer, troer jeg at maatte indskrænke mig til i dette Efteraar (i Decbr) at sende en kasse med Øl paa Flasker som Present til Theilmann. Afsætningen har nemlig i de sidste Maaneder overskredet den beregnede saameget, at mit Øl bestandigt er ÿngre end det skulde være til Hjemmebrug og det er saaledes kun lidet skikket til Forsending. Dertil kommer, at jeg frÿgter for, at det vilde være mindre stemmende med din Stilling i Youngers Brÿggeri, at din Fader begÿndte paa at optræde
s. 2
som Concurrent i Edinburgh eller at bebude en Concurrence, som hvor ringe den vistnok vilde blive, dog næppe vilde være vel seet af Brÿggerne dér.- Naar Du til næste Aar er taget til Burton eller London, falder dette Hensÿn jo bort og da vil jeg ogsaa först være istand til at sende Øl, som jeg kan have Ære af og Æren er mig i dette Tilfælde som altid vigtigere end den mulige Fordel.-
De Forsög som jeg har tænkt paa og haaber at faae Leilighed til at gjöre i Vinter, skulle ikke gaae ud paa Andet end paa at opfriske de Erfaringer, jeg for mange Aar siden höstede med Hensÿn til koldt overgjæret Øl, hvortil jeg vil bruge af min sædvanlige baierske Urt. Det bliver altsaa kun Gjærings-Forsög for at sammenligne Resultatet af overgjæret og af undergjæret Øl af samme Urt. Kan jeg overkomme mere, har jeg nok Lÿst til ogsaa at gjöre nogle Brygningsforsög i det lille Apparat
s. 3
der tidligere stod og ved Leilighed atter skal indrettes i Enden af Svalehuset, men jeg lægger ikke sÿnderlig Vægt derpaa, för Du har været i Burton og har faet et fuldstændigere Indblik i det engelske Bryggeri, som kan tjene mig til Veiledning. Du har ikke sagt mig om Du i Edinburgh hos Younger har Leilighed eller kan faae den til at gjöre dig bekjendt med Porterbrÿggeriet. Det har jo ingen Hast og Du maa naturligviis tage een Ting for ad Gangen, men det interesserer mig dog meget at vide, om Du i denne Vinter kan faae noget Indblik i Porterbrÿgningen.- Dine Notitser om Abbey Bryggeriet og dets Methode have interesseret mig meget, skjöndt der er ikke er faa Ting, der forekommer mig alt Andet end rationelle, f.Ex Anvendelsen af Kobber til Mæskekar og endog til Gjæringskar!! Ligeledes den halvtörre Mæskning selv til tÿndere Øl (hvor stort er Udbyttet i Forhold til Maltmængden ?) og Anvendelsen af ganske frisk Malt, m m.
s. 4
Senere hen vil Du imidlertid bedre kunne skjönne, hvad der er Fölgen at et Princip eller af gammel Vane eller af tilfældige og locale Forhold.- Jeg har ikke havt Tid til at reducere Analÿse-Störrelserne til dansk Maal, men jeg seer, at Vandet i Edinburgh i hvert Fald ikke er det bedste til Lager-Øl, hvorimod Vandet i Burton er udmærket. Den sidstnævnte Analÿse har jeg fundet ordret i Tizards' Værk. Overstreget: Er der nogen udviklet Brÿgger-Litteratur i England? - Taler Mr. Smith eller hans Sön ikke om hvad de have seet i Tydskland. Vise de nogen Tilböielighed til at indföre Forbedringer ? Hvorlænge har man anvendt det nu brugelige Mæske-Apparat og veed Du om det er almindeligt i Brÿggerierne in England ? Anvender man ingensteds dÿbe, kolde Kjeldere til Lagerrum eller Iis til Afkjöling ? I hvor mange Maaneder af Aaret brÿgges Porter til Export i London? Brÿgges den slags Porter i London. Hermed maa jeg slutte for idag. Med Hilsen fra din Moder din
Jacobsen
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 3,1